Home About Browse Search
Svenska


Rydiander, Erik, 2022. Design without Nature : reflektioner kring naturbaserade lösningar med Ekostaden Augustenborg som exempel. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Intresset för naturbaserade lösningar ökar och de bedöms vara ett viktigt verktyg för att möta samtidens och framtidens samhällsutmaningar, så som global uppvärmning, massutdöende av arter, kollapsande ekosystem, m.m. En central idé med naturbaserade lösningar är att de ser till naturen som en förebild för bra lösningar. Men vad innebär det egentligen att naturbaserade lösningar är baserade på naturen?

Den här uppsatsen ämnar sprida kunskap kring relationen mellan natur och naturbaserade lösningar, samt föra en diskussion kring potentiella utmaningar konceptet kan medföra inom ramen för landskapsarkitektur. I uppsatsen undersöks naturbaserade lösningar genom ett urbant exempel i en svensk kontext. Kring exemplet förs en diskussion om naturbaserade lösningar utifrån landskapsarkitekten Robert L. Thayers teoretiska ramverk, som presenteras i boken Gray world, Green heart från 1994.

För att samla kunskap om naturbaserade lösningar och hur de är baserade på naturen har en kvalitativ litteraturstudie genomförts av samtida forskningsartiklar som på olika sätt diskuterar definitioner av naturbaserade lösningar eller på något vis behandlar naturbaserade lösningars relation till naturen. För att undersöka naturbaserade lösningar genom ett urbant exempel och undersöka vilka potentiella utmaningar konceptet kan innebära för landskapsarkitekter har en exempelstudie av Ekostaden Augustenborg genomförts. I den har en autoetnografisk metod använts för att genom personliga erfarenheter teoretisera kring utmaningar med naturbaserade lösningar för landskapsarkitekter. Resultatet från exempelstudien har sedan analyserats utifrån Thayers teoretiska ramverk.

Forskningen kring naturbaserade lösningar visar att konceptet fortfarande är under utveckling och att mer forskning behövs. Naturbaserade lösningar är baserade på naturen i den bemärkelse att de grundar sig i en naturvetenskaplig uppfattning om naturen genom ekologi, men det råder delade meningar om hur naturbaserade lösningar ska definieras och om konceptet tillför något nytt gentemot redan etablerade hållbarhetskoncept.

Denna uppsats visar att den naturvetenskapliga synen på vad naturbaserad innebär inte är den enda uppfattningen som definierar naturbaserade lösningar. Det är osäkert på vilket sätt naturbaserade lösningar egentligen är baserade på naturen, vilket i dagsläget medför flera utmaningar för landskapsarkitekter.

,

The interest in nature-based solutions is increasing and seen as an important tool for meeting contemporary and future societal challenges, such as global warming, mass extinction of species, collapsing ecosystems, etc. A central idea within nature-based solutions is that they look to nature as a model for good solutions. But what does it really mean for nature-based solutions to be based on nature?

This thesis intends to spread knowledge about the relationship between nature and naturebased solutions and discuss potential challenges the concept may bring within the field of landscape architecture. In this thesis, nature-based solutions are examined through an urban example in a Swedish context. The example is surrounded by a discussion of nature-based solutions based on the theoretical framework of landscape architect Robert L. Thayer, which is presented in the book Gray world, Green heart from 1994.

To gather knowledge about nature-based solutions and how they are based on nature, a qualitative literature study has been conducted by contemporary research articles that in various ways discuss definitions of nature-based solutions or in some way deal with naturebased solutions' relationship to nature. An example study of Ekostaden Augustenborg has been carried out to investigate nature based solutions through an urban example and to investigate what potential challenges the concept may bring for landscape architects. An autoethnographic method was used to theorize about challenges with nature-based solutions for landscape architects. The results from the example study were analyzed through Thayer's theoretical framework.

Research on nature-based solutions shows that the concept is still under development and that more research is needed. Nature-based solutions are based on nature in the sense that they are based on a scientific conception of nature through the field of ecology, but there are divided opinions on how nature-based solutions should be defined and whether the concept adds something new to already established sustainability concepts.

This essay shows that the scientific view of what nature-based means is not the only perception that defines nature-based solutions. It is uncertain in what way nature-based solutions are based on nature, which currently entails several challenges for landscape architects.

Main title:Design without Nature
Subtitle:reflektioner kring naturbaserade lösningar med Ekostaden Augustenborg som exempel
Authors:Rydiander, Erik
Supervisor:Alfengård, Matilda
Examiner:Lindholm, Gunilla and Sarlöv-Herlin, Ingrid
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Naturbaserade lösningar, Ekostaden Augustenborg, Robert L. Thayer, Topofili, Teknofili, Teknofobi, Ideala Landskap, Reella Landskap, Dissonans
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18078
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18078
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Jul 2022 08:32
Metadata Last Modified:16 Jul 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics