Home About Browse Search
Svenska


Valman, Anna, 2012. Kontextbeskrivningar eller komplexa och angelägna situationer - en studie i samtida beskrivningar av landskapsarkitektens kontext. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Landskaparkitekturen kan beskrivas som ett brett och tvärvetenskapligt område. Det
går dock ändå att tala om specifika landskapsarkitektoniska förhållningssätt, något som
formuleras inom utbildningarna, olika debattforum, genom facklitteratur,
facktidskrifter och genom praktiken självt. Någonstans börjar och slutar
landskapsarkitektonisk kunskap. Någonstans börjar och slutar det
landskapsarkitektoniska fältet.
Hur beskrivs då landskapsarkitektens kontext i ett urval samtida
arkitekturperiodika?
I denna uppsats har ett antal artiklar publicerade mellan 2008 och 2011 analyserats.
Beskrivningarna av landskapsarkitektens kontext i artiklarna har sedan fördjupats och
breddats med hjälp av fyra teoretiska perspektiv. Analysen resulterar i en mångfald
olika beskrivningar, där landskapsarkitekturens gränser och nödvändiga
gränsöverskridande framträder. Här visas hur landskapsarkitekturen förhåller sig till
andra discipliner och till omvärlden samtidigt som både omvärld och andra
kunskapsområden gör avtryck i landskapsarkitekturen. Kontextbeskrivningarna
fördjupar förståelsen för det samtida landskapsarkitekturfältets problem och begrepp
samt etiska, estetiska och politiska föresatser.
Resultatet redovisar en ömsesidig dynamik mellan globala skeenden, en förändrad
världsbild och den enskilda disciplinen, en dynamik som i sin tur genererar metoder
vilka tillåter prioriteringar och avgränsningar. Själva behovet av att ifrågasätta och
påverka den egna kontexten framträder som en drivande kraft genom uppsatsen, och
resultatet av detta ifrågasättande öppnar för en fortsatt diskussion om vad som är
landskapsarkitekturens angelägenhet i varje nytt projekt och hur framtida uppgifter
skulle kunna utformas.

,

Landscape architecture can be described as a broad and interdisciplinary professional
field. However, it is possible to speak of a specific landscape architectonic way of
thinking, something that is framed by the higher education, various forums of debate,
specialist literature, specialist journals and by the practice itself. At a certain point
landscape architectural knowledge begins and has an end. At a certain point the
landscape architectural field begins and has its end.
How, then, is the landscape architectural context described in a selected number of
contemporary architeture journals?
In this essay a number of articles published between 2008 and 2011 has been
analysed. The descriptions, in the articles, of the context of the landscape architect, has
been further deepended and broadend by four theoretical perspectives. The analyse
result in a diversity of descriptions, where the boundary of landscape architeture and
where the necessity of crossing boundarys are revealed. What shows is how the field of
landscape architecture relates to the surrounding world as well as to other professions
and at the same time the surrounding world and other fields of knowledge is part of
landscape architecture.
The context descriptions increases the understanding of problems and concepts as
well as ethics, aesthetics and politics within the contemporary landscape architectural
field. The result state a reciprocal dynamics, between global processes, a changed
worldview and the particular discipline, a process that generates intruments that allow
some things to be of greater concern than others. The very necessity of questioning and
to have an impact on the own context is revealed as a driving force throughout the essay
and the results of the questioning opens up for a continuing discussion of what is the
matter of concern for landscape architecture in every new project and how future
assignments could take form.

Main title:Kontextbeskrivningar eller komplexa och angelägna situationer - en studie i samtida beskrivningar av landskapsarkitektens kontext
Authors:Valman, Anna
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Gustavsson, Eva
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:landskapsarkitektur, kontext, kontextbeskrivningar, angelägenheter, problem, etik, begrepp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1521
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1521
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2012 07:05
Metadata Last Modified:16 Aug 2012 07:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics