Home About Browse Search
Svenska


Bäcklund, Viktoria and Svensson, Ellen, 2024. Att uppleva stadens jättar : en litteratur- och enkätstudie om stadens stora, gamla träd och deras betydelse som naturelement i det urbana landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

I detta arbete undersöks stadens stora och gamla träd, deras upplevelsevärden men också deras påverkan på människors
relation och inställning till naturen. De riktigt stora, gamla träden minskar i population, globalt såväl som nationellt
och förutsättningarna för deras återväxt i staden är begränsad. Det finns därför anledning att lyfta deras betydelse för
upplevelsen av livet i staden och synliggöra eventuella förluster till följd av deras reducering eller försvinnande från
urban kontext.
Med stöd i litteratur och aktuell forskning formuleras en uppsättning upplevelsevärden associerade till de stora,
gamla träden. En enkätstudie genomfördes för att undersöka dessa värdens betydelse och deras eventuella inverkan
på stadsinvånarens självupplevda koppling till naturen. Det empiriska materialet samlades in i Malmö under vintern
2024. Resultatet visade att stora, gamla träd framförallt uppskattas för sina estetiska, rumsliga och sensoriska kvaliteter,
som symbolisk referenspunkt och som funktionell och ekologisk komponent i staden. De har en roll i skapandet
av meningsfulla möten mellan människa och natur, vilket är av stor betydelse i ljuset av en växande urbaniserad
befolkning. Det framkom emellertid inte några signifikanta samband i resultatet mellan deltagarnas självupplevda
koppling till naturen och närhet till eller exponering inför stora, gamla träd. Däremot visade det sig att de respondenter
som upplevde sig mer kopplade till naturen också uppskattade de stora, gamla träden mer.
Motivet för detta arbete ligger i att de stora, gamla träden - dessa majestätiska och imponerande jättar - ska ges
prioritet att få fortsätta frodas även i morgondagens städer. Deras framtid i staden är osäker och det krävs därför
fördjupade kunskaper och ökad medvetenhet om deras situation, behov och värden inom yrkeskårer som arbetar med
stadens fysiska miljöer och använder trädet som centralt designverktyg.

,

In this study, the city’s large and old trees are put to attention. Their experiential value and their potential influence on
people’s connectedness to nature is assessed. Really large and old trees are decreasing in population, globally as well
as nationally, and the conditions for their regrowth in the city are limited. There is therefore reason to highlight their
importance for the experience of life in the city and make visible any losses due to their reduction or disappearance
from the urban context.
With support in literature and current research, a set of experiential values associated with large, old trees is
formulated. A questionnaire study was carried out to investigate the importance of these values and their possible
impact on the city dweller’s self-perceived connection to nature. The empirical material was collected in Malmö during
the winter of 2024. The results showed that large, old trees are primarily appreciated for their aesthetic, spatial and
sensory qualities, as a symbolic reference point and as a functional and ecological component in the city. They play
a role in creating meaningful encounters between man and nature, which is of great importance in the light of an
increasingly urbanized population. However, no significant correlations emerged in the results between the participants’
self-perceived connection to nature and proximity or exposure to large, old trees. On the other hand, it turned out that
the respondents who felt more connected to nature also appreciated the large, old trees more.
The motive for this work is that large, old trees - these majestic and impressive giants - should be given priority
to continue to flourish even in the cities of tomorrow. Their future in the city is uncertain and therefore in-depth
knowledge and increased awareness of their situation, needs and values are required within professions that work with
the city’s physical environments and who use trees as a central design tool.

Main title:Att uppleva stadens jättar
Subtitle:en litteratur- och enkätstudie om stadens stora, gamla träd och deras betydelse som naturelement i det urbana landskapet
Authors:Bäcklund, Viktoria and Svensson, Ellen
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Wiström, Björn and Haaland, Christine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stora gamla träd, människa-natur, stadsträd, koppling till naturen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19949
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19949
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2024 08:18
Metadata Last Modified:09 May 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics