Home About Browse Search
Svenska


Södersten, Elias and Bartenius, David, 2018. Parametrisk design och dess tillämpning inom landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
32MB

Abstract

Tekniken utvecklas i rasande takt och påverkar såväl samhället, arkitekturen som oss människor. Parametrisk design har sedan en tid funnits inom byggnadsarkitekturen men är fortfarande ovanlig för landskapsarkitekter. Vad är det och kan det hjälpa landskapsarkitekter att skapa bättre gestaltningar? För att svara på det gjordes en litteraturstudie som visade olika sätt att förhålla sig till parametrisk design. Det kan ses som ett nytt verktyg, en teknik bland andra, som kan ta tillvara på den kreativa potentialen i den stora mängden data som idag finns tillgänglig. Andra menar att parametrisk modellering är något mer, att det är basen i en ny arkitekturstil med ett eget formspråk och ett eget estetiskt uttryck.

Parametrisk design kan förklaras som ett förhållningssätt till design där parametrar styrs och kontrolleras genom i huvudsak programmering. För personer utan tidigare erfarenheter av det har en så kallad visuell programmering gjort det enkelt att engagera sig i den här tekniken. Arkitekten bygger upp förhållanden för hur olika delar av gestaltningen relaterar till varandra som sen enkelt kan redigeras genom att ändra förhållandena.

För att bredda förståelsen av parametrisk design och vad det kan vara för landskapsarkitekter gjordes ett undersökande arbete av olika landskapsprojekt där parametrisk design var en del av designprocessen. Där såg vi närmare på vilken roll det parametriska modellerandet kan ha och identifierade olika parametriska förhållningssätt till design. Vi kallar dem för ett precist-, ett konceptuellt- och ett vägledande förhållningssätt.

Tekniker inom parametrisk design som idag används inom byggnadsarkitekturen kan många gånger direkt översättas till landskapsarkitektur. Det är dock viktigt att förstå att skillnaderna dem emellan innebär att det parametriska modellerandet bör anpassas efter landskapsarkitekturens behov. Landskapsarkitekters intresse för processer och dynamiska system gör det därför intressant att undersöka de parametriska verktygens potential i en landskapsarkitektur som tar riktning mot en så kallad performancebaserad design. Det föreslås att parametrisk design ska ses som ett verktyg och en teknik att ta till när det anses nödvändigt, att projektet ska få avgöra i vilken utsträckning det parametriska modellerandet ska användas. Det innebär att designprocessen både kan likna den konventionella designprocessen och fundamentalt skilja sig från den, helt beroende på hur projektet ser ut. Litteraturstudien visade också att parametrisk design kan men inte behöver resultera i det ”typiska” utseende som ”parametricismen” förespråkar. Raka, euklidiska former kan lika gärna vara resultatet av parametriskt modellerande.

,

The technology is developing at a rapid pace and is changing the society as well as the architecture and the humans within it. Parametric design has already been introduced to architects but is still quite rare for landscape architects. What is it and can it help landscape architects to create better designs? A literature review helped answering this and revealed different approaches to parametric design. It can be considered a new tool, a technique among others, to help architects benefit from the creative potential that lies within the ever-increasing source of accessible data. Others consider parametric design as something more, as the foundation of a new architectural style with its own agenda and aesthetics.

Parametric design could be explained as an approach to design where parameters are controlled by programming. For persons that lacks the experience, visual programming has made it easy to engage in this technique. Architects establishes the relationships by which parts of the design are related to each other. By editing the relationships, the whole design can easily be altered.

An exploratory research was done to broaden the understanding of parametric design and what it can mean to landscape architects. Different landscape projects that has used parametric design in the design process where examined and by looking at what role the parametric modelling played, different parametric approaches could be identified. We call them a precise rule-based approach, a conceptual-, and a directive approach.

The way architects have been using parametric techniques can many times easily be translated into landscape architecture. However, it is important to understand that the differences make it necessary to adjust it to better meet the needs of landscape architecture. Landscape architects’ interest in processes and dynamic systems makes it interesting to explore the potential of the parametric tools in a design practice guided by a so-called performance-based design. It is suggested that parametric design should be considered a tool and a technique to use whenever necessary, that the design project determines to what extent it should be used. This means that the design process can resemble the conventional design process as well as fundamentally distinguish from it, all depending on the unique project. The literature review showed that parametric design can, but not necessarily need to have the aesthetics promoted by the “parametricism”. Straight, Euclidean shapes can just as well be the result of parametric modelling.

Main title:Parametrisk design och dess tillämpning inom landskapsarkitektur
Authors:Södersten, Elias and Bartenius, David
Supervisor:Westin, Anders
Examiner:Kylin, Maria and Lindberg, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:parametrisk design, landskapsarkitektur, arkitektur, digitalisering, computational design, digitala verktyg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9924
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9924
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Nov 2018 09:27
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics