Home About Browse Search
Svenska


Slipac, Alma-Lena and Thornberg, Saga, 2019. Gestalta för vardagsrörlighet : ett gestaltningsexempel i Folkparken i Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Stillasittande är ett stort problem och dagens fysiska miljöer stödjer inte vardagsrörlighet i den omfattning som behövs. Situationen bidrar till att fler och fler har en ohälsosam livsstil där sjukdomar som är starkt kopplade till fysisk inaktivitet kostar samhället stora summor. Det behövs miljöer som underlättar en fysiskt aktiv livsstil vilket innebär att vi som landskapsarkitekter kan vara med i arbetet för en hälsosammare framtid.

Målet med vårt arbete har varit att redovisa ett gestaltningsexempel som visar hur man kan gestalta för att främja vardagsrörlighet. Syftet med arbetet har varit att undersöka hur vardagsrörlighet kan analyseras och prövas i planeringen. Detta har skett med hjälp av gestaltningsverktyg, som framkommit i kunskapsinhämtningen och undersökts i referensprojekt och platsanalyser.

Gestaltningsexemplet är gjort i Folkparken i Lund, som upplevts vara en park där lite fysisk aktivitet förekommit. Koncept har varit att förändra gång- och cykelstrukturer mellan parken och dess omgivning, men även inom parken. Gestaltningsexemplets andra del har gått ut på att skapa detaljer i parken som omsorgsfullt gestaltats för att smälta in på platsen och kännas som en självklar del av parken. De ska höja parkens intryck och stärka identiteten, vilket ska bidra till att besökaren stannar upp och vistas i parken en längre stund. Målet med gestltningsexemplet har varit att bevara Folkparkens rika vegetation och historiska karaktär, men samtidigt skapa en plats som känns ny och intressant.

Vardagsrörlighet är ett begrepp som innefattar många
aktiviteter vilket innebär att det inte finns ett enda sätt att planera för den. De åtta gestaltningsverktygen; funktioner, skick, tillgänglighet, identitet, tydlighet, säkerhet, interaktion och stimulans, som använts i gestaltningsarbetet är breda begrepp som inte nödvändigtvis ger någon fysisk form. Det innebär att gestaltningsverktygen är öppna för tolkning och kan därför se annorlunda ut beroende på vem som använder sig utav dem, eller vilken plats de används på.

,

Inactivity is a big problem and today’s physical environments do not support everyday activity to the extent needed. The situation contributes to more and more people having an unhealthy lifestyle where diseases that are strongly linked to physical inactivity cost society a great amount of money. There is a need for environments that support a physically active lifestyle, which means that we as landscape architects can be involved in the work for a healthier future.

The aim of our thesis has been to present a design example, based on a literature study, that shows how you could design to promote everyday activity. The purpose of the thesis has been to investigate how everyday activity can be analyzed and tested in planning. The design is based on eight design tools, which have emerged from the literature study and been tested in reference projects and site analyzes.

The design example is done in Folkparken in Lund, which was perceived as a park where little physical activity occurred. The concept has been to change walking and bicycling structures within the park and link it to its surroundings. The second part of the design example has been to create details in the park that have been carefully designed to blend in with the place and feel like a natural part of the park. They will enhance the park’s impression and strengthen the identity, which hopefully will make the visitor stay in the park for a longer period. The aim for the design example was to preserve the park’s rich vegetation and historical character, but at the same time create a place that feels new and interesting.

Everyday activity involves many activities, which means that there is not only one way of planning for it. The eight design tools; functions, condition, accessibility, identity, legibility, security, interaction and stimulation, which are used in the design are open for interpretation and do not necessarily have any physical form. This means that the design tools can look different depending on who uses them, and which place they are used at.

Main title:Gestalta för vardagsrörlighet
Subtitle:ett gestaltningsexempel i Folkparken i Lund
Authors:Slipac, Alma-Lena and Thornberg, Saga
Supervisor:Kylin, Maria
Examiner:Jansson, Märit and Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vardagsrörlighet, fysisk aktivitet, folkhälsa, offentliga miljöer, parkmiljö, landskapsarkitektur, gestaltningsverktyg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10250
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10250
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Mar 2019 07:31
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics