Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Anna, 2013. Vad händer på rådhustorget? : ett gestaltningsförslag av rådhustorget i Vadstena. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Vadstena fick stadsrättigheter för mer än 600 år sedan.
Kort därefter tillkom rådhuset och därmed även den öppna
platsen runtomkring byggnaden. Denna plats kom att kallas
rådhustorget och har länge fungerat som en mötesplats för
invånarna. När staden haft besök av kända politiker eller
kungligheter har rådhustorget varit den självklara arenan för dem att möta Vadstenas invånare på. Därför har torget inte endast varit en plats där torghandel och dans runt julgran skett, men även en plats för demokratiska arrangemang och representationer av olika slag.
När motortrafiken blev allt vanligare i mitten av
1900-talet ställdes Vadstena inför ett dilemma. Innerstaden
var inte konstruerad för den typen av trafik vilket skapade ett svårläst och svårförståeligt infrastrukturnät. Idag har detta gjort att en av stadens mittpunkter i form av rådhustorget, ofrivilligt tvingats agera som transportled och genomfart för motortrafik.

Konsekvensen har sedermera blivit att gångtrafikanter fösts
åt sidan och bestulits sina rättigheter på torget. Idag fungerar torget allt mer som parkeringsplats. Med hjälp av litteratur har jag studerat vad som skapar en plats samt vilka handlingar som påverkar platsen.

Många överenstämmer med Lefevbres tankar kring hur en
medborgares rättigheter till staden inte enbart handlar om
juridiska rättigheter. Men även om rätten att appropriera
staden och känna sig som en del av den.

Genom att människor appropierar platser skapas territorier
som representerar olika grupper och aktiviteter. Dessa
territorier skapar sedermera platsens betydelse och identitet.

Genom litteraturen har jag inspirerats att förstå platsen kring rådhuset i Vadstena med hjälp av möten, diskussioner och reflektioner från invånarna i Vadstena. Genom workshops,
enkätundersökningar, samtal och intervjuer har jag sedermera
skaffat mig en bild av hur aktiviteter och territorier överlappar varandra på platsen.

Genom att kombinera denna kunskap har jag tagit fram
ett förslag för en ny gestaltning av rådhustorget. Förslaget
begrundas i hur användning skulle understödjas av en mer
gynnsam fysisk miljö.

Uppsatsen avslutas med en diskussion där jag knyter an mina
gestaltningsideér till de undersökningar jag gjort och den
litteratur jag studerat.

,

Vadstena was announced as town more than 600 years ago.
Shortly thereafter the town hall was build and hence the open space around the building. This place came to be called the Town Hall Square and has for a long time served as a meeting place for residents. When the city have had visits from famous politicians or royals the Town Hall Square has been the obvious venue for them to meet the people. Therefore, the square have not only served as a place where farmers’ markets and dancing around the Christmas tree occurred, but also a place for democratic arrangements and representations of various kinds.

When motorized vehicles became more common in the mid
1900s Vadstena faced a dilemma. The inner city was not
designed for that type of traffic which consequently created
a difficult and incomprehensible infrastructure. This has led to that the Town Hall Square unwillingly has been forced to act as a transport corridor and thoroughfare for motor traffic.

The consequences has forced the pedestrians to act in certain narrow ways at the square. Today, the area works more or less as a parking lot.

Inspired by literature I have studied and investigated what it is that create a place and what kind of actions that affect the site.

Many people consist with Lefevbres thoughts considering how
a citizen’s right to the city is not just about legal rights. But also the right to appropriate the city and possess it.

When people appropriate sites territories are created
representing various groups and activities. These territories are part of how the place is created and its identity.

Through literature, I have been inspired to understand
the place around the town hall in Vadstena by meetings,
discussions and reflections from the residents. Through
workshops, surveys, discussions and interviews I created an
understanding of the activities taking place there and how
territories overlap on the site.

By combining this knowledge, I have developed a proposal for
the Town Hall Square. The proposal contemplated in the use
would be supported by a more favorable physical environment.
The paper concludes with a discussion in which I link my
design ideas to the research I’ve done and the literature I have studied.

Main title:Vad händer på rådhustorget?
Subtitle:ett gestaltningsförslag av rådhustorget i Vadstena
Authors:Bengtsson, Anna
Supervisor:Bergsjö, Ann and Jallow, Sabina
Examiner:Wingren, Carola
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:rådhus, torg, stad, Vadstena, landskapsarkitektur, plan, gårdsgata, workshop, barn, aktivitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2869
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2869
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Oct 2013 09:07
Metadata Last Modified:29 Oct 2013 09:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics