Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Emma, 2017. Att utforma en plats i en historisk miljö : ett gestaltningsförslag för en ny utemiljö kring Café Mandeltårtan i Ronneby. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Denna uppsats med tillhörande gestaltningsförslag tar sin utgångspunkt i en historisk miljö i anslutning till Ronneby Brunnspark. På platsen ligger idag ett populärt café. Min uppgift har varit att göra ett gestaltningsförslag för utemiljön kring cafébyggnaden. Eftersom platsen ligger i ett omtyckt område i en stad med en tydlig historia ville jag ta reda på vad som fanns att bevara och vad som var viktigt att ta hänsyn till för att utforma platsen. I arbetet med att omforma och förstärka olika delar av miljön närmst caféet har de kulturhistoriska aspekterna en central betydelse. De frågor som jag ställt rör hur denna plats historia kan värderas.

Hur viktigt är det att bevara de historiska spåren? Vad ska bevaras och vad ska tas hänsyn till? Hur påverkar platsens omgivningar detta urval? Vad finns det för föreskrifter som kan fungera som stöd? Detta är frågor som diskuterats och delvis besvarats i detta arbete.

Ronneby är en stad med gamla anor, där senare delen av historien i hög grad handlat om brunnsdrickning. Vid 1700- talets början upptäcktes en källa och kring denna började de närmsta omgivningarna utvecklas till park. Med populariteten i brunnsdrickningen utvecklades även delar av omgivningen. Staden och utflyktsmålen i närheten växte och blev allt mer omtyckta. Efter andra världskriget upphörde verksamheten med brunnsdrickning, men parkens och stadens utveckling fortsatte. Ronneby Brunnspark blev stadens stadspark och genomgick år 1987 en omgestaltning av landskapsarkitekt Sven-Ingvar Andersson. Omgestaltningen blev mycket uppskattad och idag är parken fortfarande ett mycket populärt besöksmål.

Ronneby är idag en småstad där naturen står i fokus. Visioner för utveckling av staden speglas i kommunens pågående arbete med omvärldsanalyser och översiktsplanering. Visionerna för staden som helhet, men framförallt för platsen som ska gestaltas, är viktiga att ta hänsyn till eftersom det som finns idag är en förutsättning för framtiden.

Projektets syfte är att utveckla ett förslag till en förbättrad utemiljö kring det privatägda caféet, Café Mandeltårtan, i anslutning till Ronneby Brunnspark. Platsen har en koppling till Ronneby Brunnspark och min utgångspunkt har därför varit att gestalta miljön i enlighet med de föreskrifter som finns för parken. Härvid är det främst vårdplanen för Ronneby Brunnsparks som har haft betydelse. Till det kommer också mer specifika önskemål från caféägaren och hänsyn till platsens allmänna förutsättningar. Gestaltningsförslaget är också baserat på inspiration från Sven- Ingvar Anderssons tankar kring bevarande.

Förslaget redovisas i form av inspirationsbilder, vyer, illustrationsplan, utrustning & markmaterial, växtritningar, etappförslag, en lista på vad som behöver göras i och med en omgestaltning samt ett skötselförslag.

I den sista delen av arbetet argumenteras det för varför gestaltningen har tagit just den form som föreslagits. Här reflekteras det också över arbetets process. Det har varit intressant och lärorikt att arbeta med ett verkligt projekt och jag har lärt mig mycket nytt. Den största lärdomen är att varje plats har sina egna förutsättningar och att det inte går att göra en generell rekommendation för att gestalta en plats med historiska anor. Varje plats är unik!

,

This essay with a design proposal begins with its connection with Ronneby Brunnspark. The place is today a popular café. My task has been to present a design proposal for a new outdoor environment around the building. Since the place is situated in a popular area and in a historical town I wanted to find out what there was to preserve and what to consider when designing the outdoor environment. In my work with reshaping and improving different parts of the surroundings near the café the cultural-historical aspects has an central roll. The questions that follow are questions that discuss how the history of a place can be valued.

Is it important to conserve? What will be conserved and what do you have to consider? How do the surroundings affect the place? What kind of prescriptions are there to preserve a place? These are questions that are partly answered but mostly discussed and mentioned in this work.

Ronneby is an old town and its recent history is to a high degree about drinking well. In the beginning of the eighteenth century the wellhead was found and the surroundings was developed to a park. The popularity of drinking healthy water also had an impact on the wider surroundings. The town and the places for excursions in the nearby landscape was also developed. After World War two the business with drinking well ended but the town and the park continued to develop. Ronneby Brunnspark became the municipal park and was in 1987 transformed by landscape architect Sven- Ingvar Andersson. The transformation became appreciated and the park is still very popular.

Today Ronneby is a smaller town where the focus is the nature. Visions for a development of the town can be found in the muncipalitys ongoing work with contemporary-, social-, and environmental analysis and a new comprehensive plan. The visions for the town as a whole with a focus on the site which this essay will focus on, are important to consider since what exist today is a base for tomorrow.

The aim with this project is to present a proposal to an improved outdoor environment around the private owned café, Café Mandeltårtan, in connection to Ronneby Brunnspark. The place is situated near Ronneby Brunnspark and therefore were my ambition to design the environment in agreement with the prescriptions that exist for the park, mostly Ronneby Brunnsparks Vårdplan (management plan). In addition to that, there are also whishes from the owner of the café and the site conditions. The design proposal is also based on inspiration from Sven- Ingvar Andersson and his thoughts about conservation.

The designproposal is illustrated in the same shape of inspiration pictures, illustration plan, plan of equipment and ground material, plant plans, plans for different stages, a list of what has to be done and a proposal for management.

The last part of the work argue for why the proposal is made in the way it is. In this part there are also reflections over the process of the work. It has been very interesting and instructively to work with a real project and I have learned a lot. My most important learning is that every place has its own requirements and that it is not possible to make a generalized recommendation about how to design a place in a historical environment. Every place is unique!

Main title:Att utforma en plats i en historisk miljö
Subtitle:ett gestaltningsförslag för en ny utemiljö kring Café Mandeltårtan i Ronneby
Authors:Svensson, Emma
Supervisor:Larsson, Marie and Gustavsson, Eva
Examiner:Gunnarsson, Allan and Wahlsteen, Eric
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Café Mandeltårtan, Ronneby Brunnspark, historisk miljö, gestaltning, bevarande, plats
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6372
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6372
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 May 2017 08:25
Metadata Last Modified:11 May 2017 08:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics