Home About Browse Search
Svenska


Vramsten, Isabelle, 2013. Hur kan den europeiska landskapskonventionen implementeras i Mölndals kommun genom en landskapspolicy?. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

Den europeiska landskapskonventionen (ELC) är en konvention som strävar efter att de stater som frivilligt har undertecknat konventionen ska utveckla sina landskap och ta tillvara dess mångsidighet. Utvecklingsprocessen ska inkludera allmänheten för att stärka medborgarnas kunskap och relation till landskapet och göra arbetet med landskapet mer hållbart och demokratiskt. Sverige är en av de närmare fyrtio stater som har undertecknat och ratificerat konventionen, som började gälla i Sverige den 1 maj 2011 (COE, ELC signatur status, 2013). Arbetet med att implementera konventionen i landet har pågått längre tid än så, men har ännu inte fått genomslagskraft på lokal nivå i landets kommuner. I denna uppsats undersöks hur landskapskonventionen kan implementeras i en svensk kommun. För att kunna göra en så konkret studie som möjligt har Mölndals kommun använts som en exempelkommun i uppsatsen.
Utifrån landskapskonventionen och utifrån de dokument som styr landskapet i Mölndal och i andra svenska kommuner har ett förslag tagits fram på hur konventionen kan implementeras genom en landskapspolicy. Uppsatsen diskuterar den kommunala översiktsplaneringen och kommer fram till att det behövs en landskapspolicy som är ett fristående dokument men som tillhör kommunens översiktsplan. Landskapspolicyn i sin tur behöver innehålla en landskapsdatabas för att hantera all information om landskapet, och landskapskvalitetsmål som sedan styr handlingarna som sker i landskapet. Allmänhetens deltagande ska vara en naturlig del i arbetsprocessen.

Det är en lång process att integrera landskapsaspekten i den kommunala politiken. För att landskap ska bli något som politiker och tjänstemän i kommunen alltid tar hänsyn till så krävs det ökad kunskap och bättre arbetsprocesser och verktyg. Landskapskonventionen skapar möjligheter för att utveckla denna kunskap, nödvändiga verktyg och arbetsprocesser, men det är upp till kommunen själv att utföra arbetet. Kommunerna behöver stöd i hur de ska gå tillväga för att implementera och följa konventionen på ett bra sätt då konventionen i sig inte ger några exakta direktiv. Den här uppsatsen är ett försök till att reda ut, förklara och föreslå rent praktiskt hur Mölndals kommun, och andra kommuner, kan gå tillväga för att implementera den europeiska landskapskonventionen.

,

The European Landscape Convention (ELC) is an international convention striving for development of landscapes and their versatility, for states that have signed and ratified the convention of their free will. The development process should include the public to strengthen the relation between citizens and landscape and make the process more
sustainable and democratic. Sweden is one of the almost forty states that have signed and ratified the convention which entered into force the first of May 2011 (COE, ELC signatur status 2013). The task of implementing the convention in Sweden have been going on for a longer time than that, but has not yet reached power in the local level, in the municipalities. This thesis investigates how the Landscape Convention could be implemented in a Swedish municipality. To be able to do the study as realistic as possible the municipality of Mölndal has been used as an example in the thesis.

From the Landscape Convention and from the documents controlling the landscape in Mölndal and in other Swedish municipalities a proposal has been developed regarding how the convention could be implemented through a landscape policy. The thesis discusses the comprehensive physical planning of the municipality and concludes that need for a free standing landscape policy belonging to the municipal comprehensive plan. The landscape policy needs to contain a landscape database to handle all the information about the
landscape. Landscape quality objectives that can later direct the actions going on in the landscape. The participation of the public should be a natural part of the working process.

It is a long process to integrate the aspect of landscape in the municipal politics. In order to make landscape into something that politicians and employees of the municipality always takes into consideration a greater knowledge, better working processes and tools are needed. The Landscape Convention creates possibilities for the municipality to develop this knowledge, necessary working processes and tools, but it is up to the municipality to do all the work. The municipality needs support on how to manage the implementation and the usage of the convention in a good way because the convention itself does not bring any clear directions. This thesis is an attempt to unravel, explain and propose from a practical viewpoint how the municipality of Mölndal, as well as other municipalities, could handle the implementation of the European Landscape Convention.

Main title:Hur kan den europeiska landskapskonventionen implementeras i Mölndals kommun genom en landskapspolicy?
Authors:Vramsten, Isabelle
Supervisor:Sarlöv-Herlin, Ingrid
Examiner:Larsson, Anders and Nord, Jenny
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Europeiska landskapskonventionen, implementering, kommunal översiktsplanering, landskapskvalitetsmål, landskapspolicy, landskapspolitik, landskapsvärden, Mölndals kommun
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2811
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2811
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Oct 2013 08:18
Metadata Last Modified:08 Oct 2013 08:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics