Home About Browse Search
Svenska


Bally, Elsa and Rödholm, Alma, 2019. Landskapet genom filmkameran : filmmediet som verktyg för landskapsrepresentation. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Det här arbetet undersöker filmmediet som representationsmetod med utgångspunkt i landskapsarkitektens platsbesök. Målet är att genom en teoretisk och praktisk undersökning utforska hur filmmediet kan användas som undersökande verktyg och som representation för det på plats upplevda landskapet. Genom en litteraturstudie, en filminspelning och ett samtal kring hur denna film upplevs av andra landskapsarkitektstudenter, för uppsatsen en diskussion kring filmmediets potential som verktyg inom landskapsarkitekturen.

I uppsatsens litteraturstudie presenteras inledningsvis ett flertal teorier om det av människan sinnligt upplevda landskapet. Vidare problematiserar uppsatsen användandet av det vi kallar konventionella representationsmetoder, presenterar några alternativa metoder för representation, samt diskuterar det urval som sker vid insamling av material och kartläggning av potential på en plats eller i ett landskap. Filmteorin introduceras med fokus på mediets användning inom landskapsarkitekturen och diskuteras i uppsatsen i förhållande till mediets möjlighet att kunna visa på och förmedla upplevelsen av att vara kroppsligt närvarande i ett landskap.

Uppsatsen redogör därefter för den fallstudie som utfördes vid ett besök på den Bohuslänska kusten, mer specifikt i Mollösund. Det under två förmiddagar inspelade material som besöket innebar, resulterade i en drygt sex minuter lång film. Filmen och det samtal där denna utvärderas i form av en semistrukturerad intervju ligger tillsammans med litteraturstudien till grund för uppsatsens avslutande diskussion.

Användandet av film inom landskapsarkitektens praktik förmodas möjliggöra att upplevelsen vid platsbesöket, som genom konventionella representationsmetoder är svåra att fånga, kan registreras i filmen och som personligt material i förlängningen påverka en designprocess. Vi ser en stor möjlighet i att använda filmen som kompletterande metod med störst potential i att representera en sinnlig upplevelse och landskapets som föränderligt i form av snabba skiftningar. Avsaknaden av filmmediet på landskapsarkitektutbildningen, SLU Alnarp kan förmodas bero på en ovana av filmmediet i landskapsarkitektursammanhang men även en avsaknad av viktiga komponenter nödvändiga för design, så som översiktlighet och kontext. En viss otymplighet i användning och bearbetning har även uppmärksammats.

,

This paper examines the film medium as a method of representation within a landscape architectural praxis. It aims through both theoretical and practical references explore how the film medium can be used as a tool and representation of the experienced landscape. A literature study, the making of a film and a conversation with other landscape architecture students about how this film is perceived, is the basis for a discussion about the film media’s potential for the landscape architect.

Initially the paper presents a few theories of how landscape is perceived, and further brings forward the strengths and weaknesses of what is referred to as conventional methods of representation, together with some examples of more alternative ways. The paper discusses mapping as a relevant term when it comes to selection of characteristics in landscapes. Film theory is introduced focusing on how the film media potentially can be and has been used within the field of landscape architecture and is discussed in relation to its possibilities to mediate the experience of landscape.

The paper further describes the case study which took place in the archipelago of Mollösund. The material was recorded during two days and was put together into a six minute film. The film and the conversation that followed, together with the literature study is compared and evaluated in the discussion.

The usage of film within a landscape architectural praxis is presumed to capture some of what is not possible to capture through conventional methods and can further have impact on the design process. We find a great potential in using film as a complementing method with its greatest potential in representing the experience of landscape with our senses and the nuances of the landscape. The lack of the film media within the landscape architecture program at SLU, Alnarp is believed to be a result of a lack of experience but also an absence of important components for design, such as context, and also since some difficulties in the use and editing of the film is observed.

Main title:Landskapet genom filmkameran
Subtitle:filmmediet som verktyg för landskapsrepresentation
Authors:Bally, Elsa and Rödholm, Alma
Supervisor:Lövrie, Karl
Examiner:Farsö, Mads
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:representation, film, platsbesök, landskap, upplevelse, föränderligt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10652
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10652
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2019 11:13
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics