Home About Browse Search
Svenska


Stenström, Louise, 2020. Vegetation genom årstiderna och dess inverkan på människans välmående. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

De positiva hälsoeffekterna som gröna områden har på människan har utforskats i flera studier. Det är dock få som har studerat hur vegetationsdynamik över året och genom olika årstider påverkar hälsan. Målet med det här arbetet är att presentera och diskutera litteratur kring vegetation under vår, sommar, höst och vinter och dess inverkan på människans välmående. Syftet är att arbetet ska ge insikter kring hur exempelvis en landskapsarkitekt ska kunna utforma ett grönområde för att det ska fungera hälsofrämjande året runt.
Övergripande frågeställningar: • Hur skiljer sig grönområdens hälsofrämjande effekt hos människan över olika årstider? • Hur kan olika årstidsbundna egenskaper hos vegetation beaktas då ett grönområde ska utformas för att främja hälsan hos människan året runt?
Delfrågeställningar: • Hur påverkas människans välmående av städsegröna och lövfällande växter under olika årstider? • Hur påverkas människans välmående av olika färger hos vegetation under årstiderna? • Hur påverkas människans välmående av blommande växter under olika årstider? • Hur påverkas människans välmående av förändrad rumslighet över året?


En traditionell litteraturstudie har genomförts och tematiska uppdelningar har gjorts främst utifrån frågeställningarna. Resultatet av arbetet verkar tyda på att gröna områden upplevs som visuellt mer tilltalande under sommaren än under vintern samt att vegetationen under sommaren tycks ha större restorativ, det vill säga återhämtande, effekt. Resultatet av litteraturöversikten indikerar även att lövfällande träd inte verkar upplevas som lika restorativa under vinter men att städsegröna träd kan förstärka den återhämtande verkan under vintermånaderna. Gröna färger på träd verkar föredras framför andra, som höstfärger i rött, gult och orange. Dock verkar även röda träd upplevas positivt. Blommande växter kan förstärka den positiva visuella upplevelsen av en plats, men deras restorativa effekter på människan behöver utforskas mer. Träd kan förstärka den termiska komforten på sommaren men under vintern föredras mer öppna platser där solen kan komma åt. Vintermånaderna verkar upplevas som mindre restorativa i jämförelse med sommarmånaderna. Utifrån resultatet av den här studien kan en blandning av städsegröna och lövfällande träd förespråkas för att stärka restorativ effekt och termisk komfort under olika årstider. Träd som får röda färger under hösten skulle även kunna väljas. Blommande växter skulle kunna planteras men möjligen på ett sådant sätt så att inte en person överväldigas av mycket blommor under samma period. Vad som framför allt har framkommit i den här uppsatsen är att det behövs mer forskning kring årstidsväxlingar hos vegetation och dess inverkan på människans välmående. Flera förslag till framtida studier presenteras i den här uppsatsen.

,

The positive health benefits of green areas have been explored in many studies. Though few of them have studied how vegetation dynamics over the course of the year affect humans. The aim of this study is to present and discuss literature that concern vegetation during spring, summer, autumn and winter and how it affects human well-being. The purpose is to give insight regarding how a landscape architect or similar professions can design a green area to promote health all year round.
Overriding questions: • How do health-promoting effects of green areas vary during different seasons? • How can different season-bound properties of vegetation be taken into consideration in design of green areas in order to promote human health all year round?
Sub-questions: • How is human well-being affected by evergreens and deciduous vegetation during different seasons? • How is human well-being affected by different colours of vegetation during different seasons? • How is human well-being affected by flowering plants during different seasons? • How is human well-being affected by changing spatiality over the year?


A literature review has been conducted and thematic divisions have been made mainly based on the formulated questions. The result of this review seems to show that green areas are perceived as more visually appealing during the summer than during winter and that vegetation during the summer seems to have a greater restorative effect. The results indicate that deciduous trees are not perceived as equally restorative during winter as during summer, although evergreen trees seem to strengthen the restorative effect during the winter months. Green tree colours seem to be preferred to others, such as the autumn colours of red, yellow and orange. Red trees also seem to be viewed positively. Flowering plants can strengthen the visual appeal of a place, but its restorative effects on humans need to be further explored. Trees can increase the thermal comfort of a place during summer, however during the winter open spaces where sun can reach the ground are preferred. The winter months seem to be less restorative than the summer months. Based on the results of this review a combination of deciduous and evergreen trees can be advocated in order to increase restorative effect and thermal comfort. Trees that get red colours during the autumn might also be chosen. Flowering plants could be planted but maybe in such a way that the person is not overwhelmed by a large amount of flowers during one period. What especially has become evident from this paper is the need for more studies in regard to seasonal change of vegetation and its effect on human well-being. Several proposals for future studies are presented in this paper.

Main title:Vegetation genom årstiderna och dess inverkan på människans välmående
Authors:Stenström, Louise
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Sundblad, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:årstider, vegetation, välmående, hälsa, blommor, färger, lövfällande växter, städsegrönt, rumslighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15982
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15982
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2020 08:35
Metadata Last Modified:12 Sep 2020 01:13

Repository Staff Only: item control page