Home About Browse Search
Svenska


Dahlström, Linda, 2015. Hälsofrämjande naturelement : argument för att prioritera en grönare arbetsplats. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Psykisk ohälsa är sedan flera år tillbaka den främsta orsaken till längre sjukskrivningar i Sverige och Försäkringskassan har dragit slutsatsen att en stor del av arbetet med att förebygga psykisk ohälsa bör ske på våra arbetsplatser. En urban livsstil, vilket inkluderar fler timmar på kontoret, tidsbrist och separation från naturen kan ge skadliga effekter på både vår allmänna och personliga hälsa och lycka. Litteraturstudien i det här examensarbetet ämnar sammanställa evidensbaserad forskning som berör effekterna av kontakt med naturelement på arbetsplatsen, för att belysa naturelements eventuella positiva påverkan på den anställde. Studien avgränsade sig till arbetsplatser där de anställdas arbetsuppgifter huvudsakligen är lokaliserade inne i en byggnad och kontakten till naturelementen delades in i tre olika kategorier; direkt inomhuskontakt med naturelement, passiv kontakt med naturelement och direkt utomhuskontakt med naturelement.
Litteraturstudien visade att samtliga tre kontakter till naturelement kunde understödja flertalet positiva effekter på den anställde som till exempel ökat välbefinnande, arbetstillfredsställelse, trivsel och välmående. Resultaten pekade också på en komplexitet i frågan om naturelements effekter och det var svårt att dra några slutsatser angående effekternas storlek eller betydelse i praktiken. Slutsatser kunde emellertid dras angående naturelements funktioner, vilka sträcker sig avsevärt längre än till det estetiska och att naturen är värd att ha i åtanke vid utformning av den fysiska arbetsmiljön.

,

Mental illness has for several years been the main reason for longer sick leave in Sweden, and Försäkringskassan has come to the conclusion that a large part of the work to prevent mental illness should take place at our workplaces. An urban lifestyle, which includes more hours in the office, lack of time and separation from nature may result in adverse effects on both our general and personal health and happiness. This literature review aims to compile evidence-based research on the effects of contact with natural elements at work, to illuminate the positive impact on the employee that natural elements may have. The study is limited to workplaces where employees’ job duties is mainly located inside a building and the contact with natural elements were divided into three different categories; direct indoor contact with nature elements, passive contact with nature elements and direct outdoor contact with nature elements.
The literature review showed that all three types of contacts with natural elements could promote multiple positive effects on the employee, such as increased well-being, job satisfaction and comfort. The results also pointed to the complexity concerning the possible effects from contact with natural elements and it was difficult to draw any conclusions regarding the real magnitude or importance of the effects. Conclusions could however be drawn regarding the functions of natural elements which extend beyond the aesthetic, and that nature is worth to keep in mind while designing the physical work environment.

Main title:Hälsofrämjande naturelement
Subtitle:argument för att prioritera en grönare arbetsplats
Authors:Dahlström, Linda
Supervisor:Anna-Maria, Pálsdóttir
Examiner:gunnarsson, allan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:psykisk ohälsa, hälsofrämjande naturelement, naturelement, restoration, arbetsplats, kontor, välbefinnande, arbetstillfredsställelse, välmående, stress
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4645
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4645
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2015 11:57
Metadata Last Modified:10 Jul 2015 11:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics