Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Emma, 2015. Planering för gång- och cykeltrafik vid externa köpcentrum : en studie med Nova Lund som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Hur tar sig människor utan tillgång till bil till externa köpcentrum? Är det meningen att som gående eller cyklist behöva ta sig fram i ett hav av bilar som står parkerade eller kör i cirklar för att hitta den "bästa" parkeringsplatsen? Målet med detta arbete är att undersöka om, och i så fall hur, det planeras för gång- och cykeltrafikanter vid externa köpcentrum. Arbetet vill uppmärksamma att det ofta finns problem i planeringen för gång- och cykeltrafikanter kring dessa platser. Syftet är att bidra med kunskap om hur planering och utformning av gång- och cykelvägar vid externa köpcentrum sker. Frågeställningarna har varit följande: (1)Anpassar planerare utemiljön vid köpcentrum till gång- och cykeltrafikanter? Om det görs, hur görs det då? Om inte, hur bör det göras? (2)Varför ska det planeras för gång- och cykeltrafik generellt och därmed också vid externa köpcentrum? (3)Vad finns det för dokument och riktlinjer som styr planeringen för gång- och cykeltrafik både generellt och kommunalt i Lunds kommun? (4)Hur fungerar det egentligen för personer som går eller cyklar vid exemplet Nova Lund? Hur kan det förbättras? En studie av dokument som styr planeringsprocessen för den fysiska planeringen och därmed gång- och cykeltrafiken har gjorts. Även litteratur som behandlar en god miljö för fotgängare och cyklister fanns med. Intervju med Lunds kommuns trafikplanerare och mailkonversation med chefsarkitekt vid uppförandet av Nova Lunds köpcentrum har tillsammans med en analys av Nova Lund lett fram till resultatet. Att fler människor går och cyklar bidrar till en renare luft, mindre buller och bättre hälsa för individen. Det har blivit populärt att satsa på gång- och cykeltrafik och därför är planeringen viktig. Planering för dessa trafikslag sker på flera nivåer och utefter ett antal regler och dokument vilket kan leda till förvirring och missförstånd bland planerare. Köpcentrum är oftast planerade för biltrafik, så även det analyserade köpcentrumet Nova Lund. Analysen har visat att orienterbarheten på området kring Nova Lund är dålig. Skyltning saknas helt och logiken mellan gångvägar och entréer är inte bra. För cyklister och gående på området är det svårt att veta var de ska ta vägen. Ett förslag med alternativa lösningar för Nova Lund har tagits fram där orienterbarheten på området har förbättrats. Gångbanor är kopplade till varandra och till entréer och busshållplatser på ett logiskt sätt som är lätt att förstå. En cykelbana finns genom området och vegetation delar av de stora rum som tidigare fanns på parkeringarna. Förslaget visar vad som kan göras för att förbättra gång- och cykelmiljön på den specifika platsen men för att undvika åtgärder som dessa är det viktigt att planera denna typ av miljö. Viktigt då är att alla inblandade får information om varför det är viktigt med gång- och cykeltrafik och att dessa parter har ett gott samarbete.

,

How do people without car get to external shopping malls? The intention cannot be that they should walk or bicycle in a crowd area of parked cars and cars looking for a parking lot? The aim of this composition is to study if, and in that case how, it is planned for walking and bicycling traffic around shopping malls. This composition will pay attention to the problems that often occur when plans are made for walking and bicycle traffic around these places. The aim is to contribute with knowledge about planning and shaping walking and bicycle paths around external shopping malls. The question formulations have been as follow: (1)Do planners adapt the outdoor environment to walking and bicycle road users? If they do, then how do they do it? If they do not, how should it be done? (2) Why should walking and bicycle traffic be planned at all and therefore also around external shopping malls? (3) What documents and leading lines are there to control the planning for walking and bicycle traffic, both general and in the municipality of Lund? (4)How does it work for people walking or bicycling around the example Nova Lund? How can it be improved? A study of documents that control the planning process of the town and country planning and therefore the planning for walking and bicycling traffic has been done. Literatures that discuss a good environment for pedestrians and bicyclists has also been included. An interview and an emailconversation together with an analyze of Nova Lund has lead up to the result. People who walk or bicycle also contribute to a cleaner air, less noise, and a better health for the individual person. It has been popular to invest in walking and bicycle traffic and because of that the planning is important. The planning for walking and bicycle occur in many different levels grounded in a number of rules and documents. All this documents and rules can sometimes cause confusion and misunderstanding among the planners. Shopping malls are often planned for car traffic, likewise are the analyzed shopping mall, Nova Lund. The analyze has showed that the possibilities to orientate are bad in this area. The signposts are totally missing and the walking paths and entrées has no connections to each other. For bicyclists and pedestrians in the area is it difficult to know where to go. A suggestion with alternative solutions for Nova Lund with better possibilities to orientation has been proposed. Walking paths are connected to each other and to the entrees and the bus stations. A bicycling path crosses the area and vegetation divide the big rooms into smaller. The suggestion shows what can be done to increase the environment for pedestrians and bicyclists at Nova Lund. It is important to plan the walking- and bicycling environment to avoid these types of arrangements afterwards. In this planning it is also important to inform everyone about why it is important to plan for pedestrians and bicyclists and to have a good collaboration between all parts.

Main title:Planering för gång- och cykeltrafik vid externa köpcentrum
Subtitle:en studie med Nova Lund som exempel
Authors:Svensson, Emma
Supervisor:Westin, Anders
Examiner:Bucht, Eivor
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Planering, köpcentrum, gång- och cykeltrafik, Lunds kommun, Nova Lund, Planning, shopping mall, walking and bicycle traffic, municipality of Lund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4473
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4473
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2015 10:17
Metadata Last Modified:17 Jun 2015 10:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics