Home About Browse Search
Svenska


Björklund, Sofie, 2014. Stadsträds bidrag i stadens anpassning till ett förändrat klimat : fallstudie Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Klimatet förändras och kommer så att göra även om vi
idag slutar med våra utsläpp. Vi behöver därför anpassa
oss till de förväntade förändringarna för att undvika
risker för människor och skador på samhällssystem.
I Malmö väntas temperatur, nederbörd och kanske
också luftkvalitet ändras. Detta arbete behandlar
de atmosfäriska klimatförändringarna. Därför har
exempelvis havsvattennivåhöjningen uteslutits i detta
arbete trots att den kommer att ha stor påverkan på
Malmö. Stadsträd kan inverka positivt på stadsklimatet
och lindra effekter av klimatförändringar. Stadsträd är
därför lämpliga att använda i klimatanpassningsarbetet.
På vilka olika sätt stadsträd kan bidra till stadens
klimatanpassning undersöks i resultatets första del. Här
är en kort sammanfattning:
• Klimatförändringarna för med sig en ökad
medeltemperatur. Stadsträd kan sänka temperaturen i
staden genom sin transpiration och genom skuggning
av ytor, byggnader etc. På så vis kan stadsträd bidra
till att mildra effekten av UHIE (urban heat island
effect), samt effekten av värmeböljor.
• Södra Sverige kommer att få mer nederbörd under
vinterhalvåret och mindre under sommarhalvåret.
Däremot kommer regnen under somrarna att bli mer
intensiva vilket ökar behovet av dagvattenhantering.
Stadsträd kan fördröja, ta upp och avdunsta dagvatten.
Detta gör de genom att fånga upp regn i kronan där
det endera kan avdunsta direkt eller fördröjas från
att droppa ner på marken. När regnvattnet har nått
marken kan dagvattnet rinna ner i trädgropen och
därigenom minska dagvattenflödena.
• Luftkvaliteten påverkas främst av trafiken, men i viss
mån även av klimatförändringarna. Marknära ozon
och partiklar är framförallt de luftföroreningar som
kan påverkas av ett förändrat klimat. Dessa är också
skadliga för hälsan. Stadsträd kan minska bildandet,
ta upp och sänka halterna av luftföroreningar. Detta
kan framförallt ske genom uppfångande i kronan
och genom sänkning av temperaturen, vilket hindrar
nybildning.

Malmös pågående gröna anpassningsarbete, med fokus
på stadsträd, undersöks i resultatets andra del. Denna
undersökning baseras på det skrivna material som finns
att tillgå via Malmös hemsida. Denna metod har valts
grundat på att det som står skrivet finns tillgängligt för
alla, medan det som bara en person känner till bara kan
nå ut till dem som frågar denne. I denna del konstateras
att Malmö har ett aktivt klimatanpassningsarbete, vilket
utgår från de övergripande miljömål Malmö har satt upp
fram till år 2020.

Malmö vill bland annat öka grönskan i staden
för att denna kan sänka temperaturen och ta upp
dagvatten. De nämner också att grönskan kan rena
luften från luftföroreningar som trafiken släpper ut.
Av de egenskaper stadsträd har som lyfts fram i den första delen av resultatet, har Malmö noterat förmågan att sänka temperaturen genom transpiration (avdunstning) och skuggning. De har också noterat upptaget av dagvatten via rötterna. Däremot har de inte skrivit något om stadsträdens förmåga att fånga upp regnvatten i kronan och som endera fördröjs från att nå marken eller direkt avdunstar. De har heller inte skrivit något om den påverkan klimatförändringarna kan ha på luftkvaliteten och om stadsträd kan användas i denna anpassning.

Malmö bedriver ett aktivt arbete med att använda grönytor i
klimatanpassningen. I dessa grönytor ingår också stadsträden. Dock behandlas stadsträden bara på ett fåtal ställen skiljt från övrig vegetation, varför det finns anledning att anta att en större medvetenhet kring användandet av stadsträd kan skapas.

,

The climate is changing, and will continue to do so even
if we stop our emissions today. Therefore we need to
adapt to the predicted changes in order to avoid risks for
humans and damages on social systems. In Malmö the
temperature, precipitation and maybe also the air quality
is predicted to change. This work is about the atmospheric
climate changes. The sea-level rise has of this reason been
excluded, even if it widely will affect Malmö. Urban trees
can positively affect the urban climate and alleviate effects of climate change. Thus, urban trees are suitable to use in the climate adaptation work. In which ways urban trees can contribute to the urban adaptation is investigated in the first part of the result. Here is a short summary:
• The climate changes bring an increased mean
temperature. Urban trees can lower the temperature
in the city by transpiration and by shading of surfaces,
buildings etc. In this way urban trees can contribute
to alleviate the effect of UHIE (urban heat island
effect) and heat waves.
• Southern Sweden will get more precipitation during
the winter and less during the summer. The rainfalls
during summer will become more intense, which
increases the need of stormwater management.
Urban trees can delay the runoff when rain is caught
in the crown and they can also evaporate rainwater
directly from the leaves. When the rain has reached
the ground, the runoff water can flow down in the
tree pit and thereby lower the stormwater runoff.

• The air quality is primarily affected by the traffic, but
also to some extent by the climate changes. Surface
ozone and particulate matter are the air pollutants
that are most hazardous to human health and at the
same time can be affected by climate change. Urban
trees can reduce the formation, take up and lower
the concentrations of air pollutants. This is mainly
made through uptake in the crown and by lowering
the temperature, which prevents formation.
In the second part of the result, Malmö’s ongoing green
adaptation work with focus on urban trees, is investigated.
This investigation is based on the written material, that
is available at Malmö’s homepage. This method has been
chosen due to the fact that what is written is available for
everyone, while what only one person knows, only can
be provided to the ones who asks this person. Malmö has
an active climate adaptation work. This work proceeds
from the overall environmental goals that Malmö sat up
until 2020.

Malmö want to increase the urban greenery since it can
lower the temperature and take up stormwater. They also
mention that greenery can purify the air from pollutants
that the traffic emits. Out of the abilities that are treated in the first part of the result, Malmö has paid attention to the ability to lower temperature through transpiration and shading. They have also noted the ability to take up water through the roots. In contrast, they have not written anything about the ability of urban trees to collect rainwater in
the crown, which either can delay the water from reaching the ground
or directly evaporate it from the leaves and branches. Nor have they written about the affect climate change can have on air quality and if urban trees can be used in this adaptation.

Malmö actively uses green spaces in the climate adaptation. Urban trees are a part of these, but are only few times treated on their own in adaptation texts. A greater consciousness in the use of urban trees can
probably be created.

Main title:Stadsträds bidrag i stadens anpassning till ett förändrat klimat
Subtitle:fallstudie Malmö
Authors:Björklund, Sofie
Supervisor:Östberg, Johan
Examiner:Kristoffersson, Anders and Ode Sang, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stadsträd, klimatförändringar, klimatanpassning, Malmö, ekosystemtjänster, transpiration, skuggning, dagvattenhantering, luftföroreningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3506
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3506
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Aug 2014 10:55
Metadata Last Modified:06 Aug 2014 10:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics