Home About Browse Search
Svenska


Hedman, Anna, 2012. Varför just där? En studie av boendekriterier i ett landsbygdsperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Utgångspunkten för detta arbete är landsbygdens förutsättningar och hur planeringen på landsbygden
ser ut. Eftersom landsbygden idag på många ställen avfolkas undersöks möjligheter och exempel för att
visa hur en utveckling av landsbygden kan ske. Arbetet syftar till att undersöka vad som representerar
ett attraktivt boende för olika människor samt diskutera möjligheten att planera för att uppnå attraktiva
boendemiljöer utifrån dessa kriterier.
Den inledande teoretiska delen visar en kort historisk tillbakablick av landsbygdens utveckling samt
tar upp dess förutsättningar idag. Begrepp som används i diskussioner om landsbygden nämns och
olika strategier beskrivna i arbetet visar landsbygdens planeringsförutsättningar. I enkätundersökningen
som utförts inom arbetet, och redovisas i del 2, framkommer att lugn och ro, tillsammans med
tillgången till kommunikationer och utsikt över ett naturskönt landskap är viktiga kriterier för
respondenterna i undersökningsorten. Dessa kriterier appliceras i ett lokaliseringsförslag. Överlag
liknar boendepreferenserna hos respondenterna i undersökningsorten de hos befolkningen i landet
men barnvänlighet, ett lantligt läge samt utsikt över vatten är högre värderat i undersökningsorten än i
landet som helhet, mindre betydelse har shoppingmöjligheter och tillgång till högre utbildning. Tidigare
forskning har visat naturens betydelse för människans återhämtning och det ligger nära till hands att tro
att de högt värderade attributen natursköna landskap och lugn och ro värderas så högt just för att de gör
människan så gott.

,

The starting point for this work is rural conditions and existing forms of planning in the countryside.
Today the countryside is depopulating and this work examines opportunities and examples of how
rural development can take place. The aim with this paper is to investigate what attractive housing
means to different groups of people and further discuss the possibility of planning as a method to
achieve attractive living environments based on the found criteria.
The initial part is theoretical and shows a brief historical review of rural development and its
conditions today. Terms used in discussions of rural areas are mentioned and different strategies
show the conditions of the contemporary rural planning. The survey carried out within the work, and
discussed in the second part of this thesis, shows that peace and quiet, access to communications and
overlooking a scenic landscape are important criteria for the respondents. These criteria are applied
in a proposal. Generally, the housing preferences of the respondents in the survey are similar to the
housing preferences of the population in the country. Even though some differences have been found;
child-friendliness, a countryside location and water views are higher valued in the location for the
survey than in the country, less important are shopping and access to higher education. Previous
research has shown the importance of nature for human recovery, and that could be one of the reasons
why the highly valued attributes found in the survey; scenic landscape and peace and quiet, are that
important to people when choosing living environment. The nature makes you feel good!

Main title:Varför just där? En studie av boendekriterier i ett landsbygdsperspektiv
Authors:Hedman, Anna
Supervisor:Skärbäck, Erik
Examiner:Olwig, Kenneth and Peterson, Anna
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:boendepreferenser, landsbygdsplanering, landsbygdsflytt, boende, landsbygd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1634
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1634
Language:Swedish
Deposited On:12 Sep 2012 09:12
Metadata Last Modified:04 Dec 2013 13:50

Repository Staff Only: item control page