Home About Browse Search
Svenska


Åkesson, Kristina, 2015. Perenner i det offentliga rummet : hållbara och långsiktiga planteringar inspirerade av naturen. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
57MB

Abstract

Användningen av perenner i det offentliga rummet minskade under 1900-talet, främst av
anledningen att dessa planteringar är ansedda att vara för kostsamma att underhålla och bevara prydliga över tid. Vegetation med hög komplexitet och formella planteringar har ersatts av mer lätthanterliga ytor utav träd och gräs, eller av hårdgjorda material, vilket lett till minskade krav på skötselinsatser.
I takt med att våra städer blivit allt mer folktäta har antalet grönytor minskat.
Stadens grönytor har inte bara minskat i omfattningen, utan är också mindre varierade än
tidigare, trots den kunskap som finns om grönskans många goda egenskaper. Idag ställs det större krav på att det finns kvalitativa och varierande gröna strukturer, vilka ska verka för ett bevarande och ökande av en hög livskvalitet i staden.
För att kunna bidra till större variation och en bättre livskvalitet avser detta arbete att visa på att det går att använda perenner i den offentliga miljön, som trots komplexitet i artsammansättning överensstämmer med, ofta låga, budget som idag finns att tillgå för att sköta och underhålla dessa gröna miljöer. Naturlika planteringar, vilka kräver mindre skötsel, har på många håll ersatt formella perennplanteringar. Denna typ av plantering inspireras från naturliga vegetationssystem vilket därmed bidra till att skötselnivån blir lägre och mindre ekonomiskt påfrestande.
Genom att använda mindre kostsamma naturlika planteringar kan perenner återinföras på
platser, där det eftersträvas större estetiska kvaliteter i det offentliga rummet. På så vis ökas
variation i artsammansättning och kulörer, vilket utgör ett välkommet bidrag till ensidigt användande av träd och buskar.

,

The use of perennials in public space declined during the 1900s, mainly because of the reason that these plants are considered to be too costly to maintain and preserve neat over time. Vegetation of high complexity and formal plantings have been replaced by more manageable vegetation out of trees and grass , or hardened material, which led to reduced demands on management initiatives .
As our cities become more crowded, the number of green areas decreased. The city’s green spaces have not only reduced in magnitude, but are also less varied than before, despite the knowledge that exists about the greenery many good qualities. Today is the major requirement that there are qualitative and varied green structures that will work for the conservation and increasing of a high quality of life in the city.
In order to contribute to greater variety and better quality of life this work aims to show that it is possible to use perennials in the public environment, which despite its complexity in
species composition are consistent with the low budget available to operate and maintain these green environments. Nature-like plantings, which require less maintenance, have in many places
replaced the formal perennial plantings. These types of planting are inspired from natural
vegetation systems and are thereby contributing to a lower maintenance level and become less financially stressful.
By using less costly nature-like plantings perennials can be reintroduced in places where it sought greater aesthetic qualities in the public domain. In this way increases variation in species composition and colors, which is a welcome contribution to the unilateral use of trees and shrubs.

Main title:Perenner i det offentliga rummet
Subtitle:hållbara och långsiktiga planteringar inspirerade av naturen
Authors:Åkesson, Kristina
Supervisor:Svensson, Karin
Examiner:Gunnarsson, Allan and Mellqvist, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:perenner, perennplantering, naturlik plantering, offentlig miljö, skötsel, extensiv skötsel, etablering, gestaltning, prärie, äng
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4715
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4715
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2015 14:49
Metadata Last Modified:18 Aug 2015 14:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics