Home About Browse Search
Svenska


Rajamäe, Kaisa, 2014. Jämställda förskolegårdar : går det att gestalta?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
937kB

Abstract

Det finns goda förutsättningar att gestalta en förskolegård som möjliggör ett jämställt förhållande mellan barn, men då krävs även personalens aktiva medverkan. Syftet med den här uppsatsen är att öka medvetenheten om vikten av en jämställd lekmiljö på förskolegårdar och att försöka komma fram till hur en sådan kan gestaltas. Förhoppningsvis kan uppsatsen fungera som underlag för vidare diskussioner och studier. Förskolans läroplan uttrycker att förskolan ska motverka traditionella könsroller och att alla barn ska få utvecklas utan begränsningar av könstillhörighet. I utvecklandet av könsroller påverkas barnen av både den sociala och fysiska omgivningen. Då man diskuterar hur den fysiska miljön påverkar barnen syftar man oftast på inomhusmiljön medan mindre fokus läggs på utomhusmiljön. Könskodade material, miljöer och lekar begränsar barns möjlighet till olika positioner i leken. Förutsättningarna för en jämställd gård är att få barn och personal att trivas, känna sig trygga och delaktiga på gården. Löst material, naturlika miljöer och dess material signalerar varken funktion eller könstillhörighet och gör att barnen har lättare att mötas på lika villkor. Fler möjligheter till lek ges genom en variation av rumsligheter och material, som i sin tur kräver yta. Resultaten av studien visar på att de förutsättningar som behövs för att främja jämställd lek i stort sätt sammanfaller med vad forskare menar främjar en utvecklande lek och lärande på förskolegården. Detta ger ytterligare skäl att satsa på förskolans utemiljöer. Ett första, och mycket viktigt steg, i arbetet för jämställdhet är kunskap om hur ojämställdheten fungerar. Uppsatsens resultat bygger på en litteraturstudie samt en sammanställning av tidigare utförda fallstudier. För att komma fram till uppsatsens resultat har även delfrågor som rör förskolans utemiljö och genus behövt besvaras.

,

There are good possibilities to design a gender equal playground at preschool that enables equal conditions for children, but it requires participation from the preschool teachers. The purpose with this essay is to show the importance of a gender equal playground and to try to figure out what they could contain and how they could be designed. Hopefully it could also be used in further essays and discussions. The Swedish curriculum for preschools states that all preschool children should be able to evolve without limits based on their gender. Both the social and physical surroundings affect children’s development of gender but how the playground affects children are not often discussed. Games, spaces and material linked to gender, limits children’s opportunity to different possible actions at play. The basis for a gender equal playground is to make children and teachers to feel safe and at home. Natural environment and loose parts aren’t linked either to gender nor function and makes it easier to play on equal terms. A variety of spaces and materials also provides opportunities for different kind of play. The different factors that are important for making gender equal play possible are almost the same which favors play and learning at the preschool playgrounds. Knowledge about gender and it´s impact is the first step to equality. This essay is based on literature and case studies on the subjects gender, equality, preschools, playgrounds and design.

Main title:Jämställda förskolegårdar
Subtitle:går det att gestalta?
Authors:Rajamäe, Kaisa
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:genus, förskola, förskolegård, utemiljö, Lekplats, lek, jämställd, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3706
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3706
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2014 14:38
Metadata Last Modified:09 Sep 2014 14:38

Repository Staff Only: item control page