Home About Browse Search
Svenska


Lagneby, Christina, 2012. Gaturum för möten - hur gaturummets skala och gestaltning påverkar stadens sociala hållbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Målet med denna uppsats har varit att undersöka och diskutera hur gaturummets skala och gestaltning relaterar till möjligheten för möten mellan människor. Uppsatsen har också undersökt huruvida även vidsträckta gaturum kan fungera för människor att vistas i, samt om det finns insatser som kan förbättra dessa gaturum. Uppsatsen syftar till att förstå hur Jan Gehl och Jane Jacobs erfarenheter kan tillämpas på konkreta platser i urban miljö, för att skapa ett analysverktyg att förstå stadslandskapet med.
Begreppet ”mänsklig skala” används i hög utsträckning bland landskapsarkitekter, men det är osäkert om där finns en konsensus kring begreppets innebörd? Uppsatsens första del består därför av en utredande text kring vad detta begrepp kan innebära.
Med hjälp av en litteraturstudie samt därpå följande observationer av två gaturum undersöktes huruvida det går att se kopplingar mellan teori och verkliga fall. Gaturummen observerades med avsikt att studera om, hur, och i så fall var sociala interaktioner förekom mellan människor. Det gick att se att relationen mellan hushöjd och gatubredd inte nödvändigtvis var primärt styrande för att skapa en mänsklig skala på platsen, utan att gaturummens skala även påverkades av detaljeringsgrad, möblering och vegetation. De sociala interaktionerna påverkades också i hög grad av relationen mellan privata och publika ytor, samt hur tydlig övergången mellan dessa var.

,

The aim of this study has been to examine and discuss how the scale and design of streetscapes relate to the possibility of meetings between people. The study has also examined whether more extensive streetscapes can also work for people to reside and live in, and if there are actions that can improve these streets.
The thesis aims to understand how the experiences of Jan Gehl and Jane Jacobs can be applied to specific locations in the urban environment, to create an analytical tool to understand the urban landscape with.
The concept of “human scale” is widely used among landscape architects, but it is uncertain whether there is a consensus about its meaning? The first part of the thesis therefore consists of an explanatory text about what it could mean in this context.
By means of a literature study and subsequent observations of two streetscapes it was examined whether it is possible to see connections between theory and real cases. The streetscapes were observed with the intention to study if, how, and if so, where social interactions occurred between people. It was possible to see that the relationship between a buildings height and the street width was not necessarily primary determinant for creating a human scale at the site, but that the scale of streetscapes also were affected by the level of detail, furniture and vegetation. The social interactions were also influenced largely by the relationship between private and public areas, and how clear the transition between the two was.

Main title:Gaturum för möten - hur gaturummets skala och gestaltning påverkar stadens sociala hållbarhet
Authors:Lagneby, Christina
Supervisor:Jallow, Sabina
Examiner:Sarap, Tiina
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:gaturum, gata, streetscape, gestaltning, social hållbarhet, skala, mänsklig skala, Gehl, Jacobs
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1457
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1457
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Aug 2012 12:05
Metadata Last Modified:13 Aug 2012 12:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics