Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Agnes and Rentorp, Emilia, 2022. Blandalléer i urban miljö : möjligheter och utmaningar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
13MB

Abstract

Allén är ett uppskattat landskapselement med högt kulturhistoriskt värde som har rötter tillbaka till antiken. Historiskt har allén indikerat på makt och rikedom både i staden och på landsbygden. Staden som ståndort är tuff och våra stadsträd står idag inför stora utmaningar när de ska hantera klimatförändringar och hot av sjukdomar och skadedjur. Många svenska städer brister i sin artdiversitet vilket gör hotbilden stor för trädlandskapet. Blandallén är en mer resistent alléform än enartsallén vid sjukdom- och skadedjursanfall.

Precis som enskilda stadsträd kan alléer erbjuda önskvärda funktioner som eftersträvas i hårdgjord miljö. Till exempel kan träd verka temperaturutjämnande och minska den urbana värmeö-effekten. Träd är effektiva luftrenare och kan hjälpa till med dagvattenfördröjning och upptagning. En enartsallé kan bidra med en arts funktioner. Blandallén möjliggör fler funktionskombinationer än en enartsallé då olika trädarters kvaliteter kan kombineras. Den gör det också möjligt att plantera utefter olika mikroklimat längs en gata och ger på så sätt bättre förutsättningar för att trädet ska överleva.

Blandalléer kan ge olika visuella upplevelser beroende på vilka arter som kombineras. På Industrigatan, Jaktgatan/Lövängsgatan och Västergatan återfinns tre blandalléer varav alla har olika visuella uttryck som lämpar sig i sin omgivning. Allt talar för att utformningen av en allé måste vara platsspecifik och att blandallén kan vara en lämplig alléform i staden så länge den inte ersätter en enartsallé med stort kulturhistoriskt värde. Dessutom ställs högre krav på gestaltarens val av arter i kompositionen, både ur visuellt perspektiv men också ett möjliggörande för rätt funktioner på en plats. Därför varierar svaret på om en blandallé är en lämplig alléform i staden från plats till plats.

,

Avenues are an appraised landscape element with high cultural-historical value that has roots dating back to antiquity. Historically, avenues have been used to indicate power and wealth both in urban and rural areas. Urban conditions are demanding and our city trees face significant challenges dealing with climate change and threats of diseases and pests. A broad species diversity among trees is lacking in Swedish cities, which generates a big threat for the urban tree landscape. Diversified tree avenues are more resistant as an avenue form than the single speice avenue to guard against the possibility of new diseases and pest attacks.

Just like individual city trees, an avenue can offer functions that are desirable in an urban environment. For example, trees can reduce the urban heat island effect by temperature equalizing and purifying air. In addition to that they help with both stormwater delay and uptake. A singlespecie avenue can contribute with functions of one single specie. Diversified avenues enable more combinations of functions than a single-specie avenue as the qualities of different tree species can be combined. Diversified avenues also make it possible to plant different tree species to suit varying microclimates along a street and thereby provide better living conditions for the trees.

Diversified avenues can provide different visual experiences depending on which species that are used. Industrigatan, Jaktgatan/Lövängsgatan and Västergatan are three diversified avenues, all of which have different visual expressions suitable in their surroundings. The diversified avenue is a suitable avenue form in urban areas as long as it does not replace a one spiece avenue with culturalhistorical value. It must be site-specific to fit in in its surroundings. In addition, designing a diversified avenue requires higher competence by the designer to succeed in enabling the right functions at the right place and creating visually attractive compositions. Therefore the answer to whether a diversified avenue is a suitable avenue form in the city varies from place to place.

Main title:Blandalléer i urban miljö
Subtitle:möjligheter och utmaningar
Authors:Karlsson, Agnes and Rentorp, Emilia
Supervisor:Olsson, Patrik
Examiner:Lövrie, Karl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:blandallé, allé, stadsträd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18050
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18050
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2022 12:30
Metadata Last Modified:14 Jul 2022 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics