Home About Browse Search
Svenska


Holmqvist, Alva, 2023. Bättre ljud på bostadsgårdar : en ljuddesignstrategi för en bättre ljudmiljö i bostadsgårdar. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Bostadsgården har många syften, bland annat är det en plats för vila och avslappning. Det är en plats att gå igenom på vägen hem efter en lång dag, eller något att blicka ut på från sin balkong/fönster. Dock är detta lugn inte alltid möjligt i en stadsmiljö, eller i alla fall om platsen är fylld av trafikbuller och andra störande ljud. Men med hjälp av en bra ljuddesign kan även en bostadsgård nära en trafikerad väg ha en bra ljudmiljö. Målet med detta projekt var att med hjälp av litteratur ta fram en ljuddesignstrategi för hur man kan förbättra ljudmiljön i bostadsgårdar. Detta i syfte att skapa en strategi som kan hjälpa landskapsarkitekter designa goda ljudmiljöer.
Projektets frågeställning var: hur kan man med hjälp av en ljuddesignstrategi förbättra ljudmiljön i en bostadsgård i Malmö och hur kan denna ljuddesignstrategi utformas på bäst sätt? För att kunna besvara denna fråga gjordes en litteraturstudie som fokuserade på att besvara följande frågor: Vad finns det för relevanta ljudstrategier för att förbättra ljudmiljön i bostadsgårdar? Hur kan man motverka oönskade ljud på en bostadsgård? Hur kan man förstärka behagliga ljud på en bostadsgård? Hur kan man tillföra behagliga ljud till en bostadsgård? Efter att ha läst och jobbat med relevant litteratur och andra designstrategier ämnande att förbättra ljudmiljön togs en ljuddesignstrategi fram. Arbetet möttes dock av en del motgångar exempelvis att en del källor på gällande tillförandet av behagliga ljud var svåra att hitta.
Resultat av detta arbete blev en ljuddesignstrategi innehållande åtta steg och en beskrivning för varje steg. De åtta stegen var: 1. Samla bakgrundsfakta, 2. Gör ljudanalyser, 3. Undersök olika designlösningar, 4. Gör ett urval, 5. Applicera förslagen i sammanhanget. 6. Realisera designförslagen/designelementen. 7. Gör nya ljudanalyser, 8 Jämför analyserna i steg 2 och steg 7. En markant punkt på strategin var steg 2, där en typ av subjektiv ljudanalys togs fram.
Ljuddesignstrategin testades sedan på en befintlig bostadsgård i Malmö och det gav vissa insikter. Strategin var inte felfri och det fanns ytterligare förbättringar som skulle kunna göras, exempelvis att göra strategin mindre linjär för att vara bättre tillämpad för en verklig designprocess. Det hade även behövts fler tester för att säga att denna strategi är effektiv gällande att förbättra ljudmiljön på en bostadgård. Dock har denna strategi möjligheten att hjälpa landskapsarkitekter och med mer arbete och tester skulle den kunna vara ett användbart verktyg.

,

The courtyard has many purposes, including rest and relaxation. It is a place to pass by on the way home after a long day, or something to gaze out at from your balcony/window. However, this tranquillity is not always possible in an urban environment, or at least not if the place is filled with traffic noise and other disturbing sounds. With the help of a good sound design, even a courtyard near a busy road can have a good soundscape. The goal of this project was to use literature to develop a sound design strategy to improve the soundscape in courtyards. This with the aim of creating a design tool that can help landscape architects design good sound environments.
The project's focus was: how can one use a sound design strategy to improve the sound environment in a courtyard in Malmö and how can this sound design strategy be formulated in the best way? In order to answer this question, a literature study was conducted that focused on answering the following questions: What are relevant sound strategies to improve the sound environment in courtyards? How can you counteract unwanted noise in a courtyard? How can you amplify pleasant sounds in a courtyard? How can you add pleasant sounds to a courtyard? After reading and working with relevant literature and other design strategies aimed at improving the sound environment, a sound design strategy was developed. However, the work was met with some setbacks, for example that some sources regarding the addition of pleasant sounds were difficult to find.
The result of this work was a sound design strategy containing eight steps and a description for each step. The eight steps were: 1. Collect background information, 2. Make sound analyses, 3. Investigate different design solutions, 4. Make a selection, 5. Apply the suggestions in the context. 6. Construct the design-proposals/design-elements. 7. Make new sound analyses, 8 compare the analyses in step 2 and step 7. A significant point of the strategy was step 2, where a type of subjective sound analysis was developed.
the sound design strategy was then tested on an existing courtyard in Malmö and some insights emerged. The strategy was not flawless and there were further improvements that could be made, such as making the strategy less linear to be better applied to a real design process. More tests were also needed to confirm that this strategy is effective in terms of improving the sound environment in a courtyard. However, this strategy has the potential to be helpful to landscape architects and with more work and testing it could be a useful tool.

Main title:Bättre ljud på bostadsgårdar
Subtitle:en ljuddesignstrategi för en bättre ljudmiljö i bostadsgårdar
Authors:Holmqvist, Alva
Supervisor:Cerwén, Gunnar
Examiner:Svensson, Jitka and Lindberg, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ljudmiljö, ljuddesign, designstrategi, bostadsgård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20075
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20075
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2024 05:47
Metadata Last Modified:28 Jun 2024 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics