Home About Browse Search
Svenska


Ekström, Linn, 2019. Lära med alla sinnen : utevistelsens betydelse för förskolebarns hälsa och utveckling. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den här kandidatuppsatsen syftar till att undersöka på vilka sätt utomhusvistelse är bra för barns utveckling och hälsa. Uppsatsen undersöker vad utomhuspedagogik innebär och på vilket sätt utomhusleken skiljer sig från inomhusleken. Den behandlar vilka hinder och möjligheter som finns med utomhuspedagogik och hur barn påverkas av att vara utomhus. Målet med den här kandidatuppsatsen är att undersöka vad som kännetecknar en bra och stimulerande utomhusmiljö för barn. Och hur man som landskapsarkitekt kan utforma bra och stimulerande utomhusmiljöer för barn i förskolans verksamhet. Uppsatsen är baserad på en litteraturstudie i kombination med en exempelstudie.

Genom min litteraturstudie har jag kunnat konstatera att utomhusvistelse har positiva effekter på hälsa och välbefinnande. Utomhusvistelsen kan också leda till bättre koncentrationsförmåga och bättre inlärningsförmåga. Utomhuspedagogik bygger på att skapa sig egna erfarenheter genom upplevelser utomhus. Litteraturstudien har också visat att det finns skillnader mellan leken utomhus och leken inomhus. Leken utomhus är friare, och händelseförloppet i leken styrs inte bara av barnen själva utan också av naturens processer. Inomhus är leken mer fokuserad och ofta mer organiserad av vuxna. En bra utomhusmiljö lockar barnen till lek och fysisk aktivitet. Viktiga faktorer är en tillräckligt stor friyta för barnen att vistas på. I utemiljön bör det också finnas olika lekmiljöer som kan delas upp i olika zoner med olika karaktärer. De olika karaktärerna på zonerna hjälper barnet att våga utforska och upptäcka sin omvärld på egen hand.

Litteraturstudien har resulterat i åtta kriterier för en god utomhusmiljö för barn.
o Friyta för lek och utevistelse
o Zoner och karaktärsdrag
o Platser för både lek och lugn och ro
o Vegetation och topografi
o Lekutrustning
o Löst material och flexibilitet
o Odling
o Platser skyddade från sol, vind och regn.

För att testa kriterierna och anknyta litteraturstudien till en verklig situation har en exempelstudie genomförts med kriterierna som analysredskap. Exempelstudien genomfördes på Asarumsdalens förskola i Karlshamns kommun.

,

This bachelor thesis aims to investigate the ways in which outdoor living is good for children's development and health. The essay examines what outdoor education means and how the outdoor play differs from indoor play. It deals with the obstacles and opportunities that exist with outdoor education and how children are affected by being outdoors. The aim of this thesis is to study what characterizes a good and stimulating outdoor environment for children. And how a landscape architect can design good and stimulating outdoor environments for children in preschool. The thesis is based on a literature study in combination with a case study.

Through my literature study, I have found that children that spends a lot of time outdoor has positive effects on health and well-being. Spending time outside can also lead to better concentration and better learning ability. Outdoor education is based on creating own experiences while being outdoors. The literature study has also shown that there are differences between the play outdoors and the play indoors. The outdoor play is freer, and the course of events in the play is not only controlled by the children themselves but also by the processes in nature. Indoors the play is more focused and often more organized by adults. A good outdoor environment helps children to play and be physical active. Important factors are a sufficiently space for the children. In the outdoor environment, there should also be different types of environments that can be divided into different zones with different characteristics. The different characteristics of the zones help the child dare to explore and discover their surroundings on their own.

The literature study has resulted in eight criteria for a good outdoor environment for children.
o Free space for playing outside
o Zones and characteristics
o Places for both play and peace and quiet
o Vegetation and topography
o Playground equipment
o Loose materials and flexibility
o Garden plot
o Places protected from sun, wind and rain

In order to test the criteria and link the literature study to a real situation, a case study has been carried out with the criteria as an analytical tool. The case study was conducted at Asarumsdalens preschool in Karlshamn, Sweden.

Main title:Lära med alla sinnen
Subtitle:utevistelsens betydelse för förskolebarns hälsa och utveckling
Authors:Ekström, Linn
Supervisor:Larsson, Marie
Examiner:Westin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:utomhuspedagogik, förskolegård, utformning, lärande, förskola, hälsa, friyta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10733
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10733
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Jul 2019 06:17
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics