Home About Browse Search
Svenska


Råby, Maja and Sunesson, Johanna, 2019. Västra piren - från industriområde till hållbar stadsdel : transformation till ett produktivt landskap. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
37MB

Abstract

Frågan om hållbar stadsutveckling är ständigt närvarande i dagens stadsbyggnaddiskussion. Hållbarhet är i sig ett brett och således vagt begrepp och vad som betraktas som hållbar utveckling skiljer sig åt beroende utifrån vilket perspektiv man väljer att betrakta begreppet. I de globala mål som FN tagit fram för hållbar utveckling konstateras att ett holistiskt perspektiv på hållbarhet är nödvändigt. Detta innebär att de olika faktorerna av hållbarhet ska betraktas som jämlikt viktiga och att ett mål inte kan uppnås på bekostnad av ett annat. Denna syn har likheter med landskapsperspektivet, som är en holistisk syn på landskap där mänsklig aktivitet och naturliga processer betraktas som jämlikt viktiga i landskapet.

Med inspiration från temat för arkitekttävlingen Europan 2017, Productive cities, söker vi konceptualisera hållbarhet utifrån ett landskapsperspektiv i en platsspecifik kontext. Fokusområdet i fråga är Trelleborgs gamla hamnområde, som nu ska omvandlas till en ny stadsdel i enlighet med Blandstadens ideal.

Utifrån teori om transformation av postindustriella landskap söker vi principer för hur ett hållbart förhållningssätt till landskapet kan implementeras på Västra Piren, som utgör en del av den blivande stadsdelen Sjöstaden i Trelleborg. Flexibilitet, resiliens, regenerativ utveckling och representation av landskapselement och funktioner är centrala aspekter i hur vi ser på en hållbar utveckling i Trelleborg.

Vi vill bidra med idéer om hur man möter de olika behoven i en modern multifunktionell stad, tillhandahåller dynamisk stadsutveckling och samtidigt främjar motståndskraft mot klimatfaktorer och de förändrade behoven hos en oförutsägbar framtid. Inspirerade av regenerativa system söker vi ta vara på de möjligheter som ges i landskapet att skapa kedjereaktioner och system som stöttar varandra, samt landskapets förmåga att bidra med kunskap och förståelse. Genom ett medvetet förhållningssätt gentemot representation av landskap undersöker vi hur vi med landskapets hjälp kan sprida kunskap om och öka förståelsen för landskapets processer, och på så generera en attitydförändring gentemot landskap som av många betraktas som nödvändig i fråga om hållbar utveckling.

,

The issue of sustainable urban development is constantly present in the contemporary urban development debate. Sustainability is itself a broad and thus vague concept, and what is considered as sustainable development differs depending on what perspective you choose to adopt. In the global goals set by the UN for sustainable development, it is stated that a holistic perspective on sustainability is necessary. This means that the different factors of sustainability are considered equally important and that one goal can not be achieved at the expense of another. This view has similarities with the landscape perspective, which is a holistic view of landscapes where human activity and natural processes are considered equally important in the landscape. Inspired by the theme of the architecture competition Europan 2017, Productive cities, we seek to conceptualize sustainability based on a landscape perspective in a site-specific context. The focus area in question is Trelleborg’s old port area, which is now being transformed into a new neighborhood in accordance with the ideal of the multifunctional city.

Based on theories about transformation of post industrial landscapes we are seeking principles for conceptualizing and implementing sustainable development at Västra Piren, which is part of the future burrow Sjöstaden in Trelleborg.
Flexibility, resilience, regenerative development and representation of landscape elements and functions are key aspects of how we look at sustainable development in Trelleborg.

We want to contribute with ideas of how to meet the diverse needs of a modern city and provide dynamic urban development and at the same time promote resiliency towards climate factors and the altering needs of an unpredictable future.

Inspired by a regenerative approach we seek to take advantage of the opportunities given in the landscape to create chain reactions and systems that support each other. Through an aware approach towards representation of landscapes, emphasis is placed on how we can, with the help of the landscape, spread knowledge about and enhance understanding of the landscape’s processes. The recognition of a landscape’s ability to contribute with knowledge and support a general change of attitudes towards sustainability could be a contributing factor in a sustainable future city.

Main title:Västra piren - från industriområde till hållbar stadsdel
Subtitle:transformation till ett produktivt landskap
Authors:Råby, Maja and Sunesson, Johanna
Supervisor:Vogel, Nina
Examiner:Lindholm, Gunilla and Dacke, Peter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, hållbar stadsplanering, transformation av postindustrilla landskap, productive cities, produktivt landskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10742
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10742
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Jul 2019 13:01
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics