Home About Browse Search
Svenska


Södersten, Elias, 2016. Stadsgestaltning för ökad promenadvänlighet och bättre hälsa. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
705kB

Abstract

Det står klart att fysisk aktivitet främjar människors hälsa, det är idag välkänt och vetenskapligt etablerat. Det är desto svårare att beskriva vad som påverkar vårt beslut att vara fysiskt aktiva. Den här kandidatuppsatsen gör ett försök. Den ”byggda miljön” anses i en social-ekologisk förklaringsmodell vara en av tre huvudfaktorer. Det innebär att landskapsarkitekter och andra gestaltare och planerare av den byggda miljön påverkar människors rörelsemönster och därmed hennes hälsa.
Efter en litteraturstudie har en sammanställning gjorts av aspekter i den byggda miljön som påverkar vår fysiska aktivitet. Resultatet visade att ”markanvändning”, ”närhet”, ”målpunkter och vilka de är”, ”konnektivitet”, ”trygghet”, ”attraktiva omgivningar”, ”gång- och cykelbanor” och ”bekvämligheter” var ofta återkommande och att betrakta som de viktigaste aspekterna. ”Promenadvänlighet” är ett nyckelord och hur väl dessa aspekter tillgodoses avgör hur promenadvänligt ett område är.
Trafiklugnande åtgärder används som exempel på att förändringar i den byggda miljön kan leda till ökad fysisk aktivitet genom att tillgodose de nämnda aspekterna. Sedan förs en diskussion om hur en sådan åtgärd kan se ut. Kan en mer traditionell landskapsarkitektur betraktas som en trafiklugnande åtgärd? För att konkretisera hur aspekterna kan tillgodoses genom klassisk landskapsarkitektur används den linjära gatuparken i Köpenhamn, Sönder Boulevard som exempel.
Med vetskapen om vad som främjar vår fysiska aktivitet kan urban landskapsarkitektur förbättra folkhälsan och därmed tillskrivas ett större värde, både funktionellt och ekonomiskt. Litteraturstudien visade dessutom att det allt som oftast är ekonomisk lönsamt att investera i sådana projekt. Nya relevanta modeller för att beräkna parkers ekonomiska värde diskuteras, där Sönder Boulevard återigen står som exempel. Om landskapsarkitektur ses som en lösning på problem i olika skalor kan fler argument till väl gestaltade och planerade utomhusmiljöer användas.

,

It has become clear that physical activity promotes people’s health, today that is well known and scientifically established. It is however more complex to describe what influences one’s decision to be physically active. This bachelor thesis does make a try. In a “Social-Ecological” explanation model, the “built environment” is singled out as one of three main factors. This means that Landscape Architects and other physical planners affects people’s activity patterns and thus her health.
After a profound literature review a synthesis was made of aspects of the built environment that affects people’s physical activity. The result showed that “land use mix”, “proximity”, “destinations and what kind thereof”, “connectivity”, “safety”, “enjoyable scenery”, “walking- and bicycling paths and convenient facilities” are often reoccurred in the literature and to be considered the most important aspects. “Walkability” turned out to be a keyword and whether a neighborhood is to be considered walkable or not is determined by how well the aspects are met.
Traffic calming measures are used as an example as to how changes in the built environment can lead to increased physical activity by cater to the already mentioned aspects. Then, a discussion was conducted on how such a measure can look like. Can traditional landscape architecture be considered a traffic calming measure? To exemplify how to cater to the aspects through traditional landscape architecture, the linear street park in Copenhagen, Sönder Boulevard is used as an example.
Knowing what aspects of the built environment promotes our physical activity, urban landscape architecture can improve public health and accordingly be credited with greater value, both functional and economical. Furthermore, the literature review showed that it is economically viable to invest in these kinds of projects. New relevant models for calculating parks’ economic value is being introduced and discussed, once again Sönder Boulevard is used as an example. If landscape architecture can be considered as a solution to issues in different scales, more arguments for well-designed and well-planned outdoor environments can be used.

Main title:Stadsgestaltning för ökad promenadvänlighet och bättre hälsa
Authors:Södersten, Elias
Supervisor:Ode Sang, Åsa
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:promenadvänlighet, landskapsarkitektur, fysisk aktivitet, byggd miljö, trafiklugnande åtgärder, Sönder boulevard, hälsa, aktiv transport
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6231
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6231
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Feb 2017 15:49
Metadata Last Modified:09 Feb 2017 15:49

Repository Staff Only: item control page