Home About Browse Search
Svenska


Persson, Amanda, 2020. Mandelblom, kattfot och blå viol i urban miljö : hur stadsängar kan bidra till stadens flora, fauna och människor. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

Arealen slåtterängar har minskat i takt med att jordbruket rationaliserats vilket också lett till att ängens flora, och den fauna som är kopplad till den, minskat och i vissa fall är hotad (Borgström, Ahrné & Johansson, 2018). Genom en litteraturstudie undersöker detta arbete hur ängar i tätbebyggd miljö kan kompensera för förlusten av biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.

Frågeställningarna undersöker vilka funktioner stadsängar kan bidra med i jämförelse med konventionellt klippt gräsmatta. Vidare studeras vad som bör beaktas vid lokalisering av stadsängar samt hur de kan anläggas och skötas för att optimera dess värden både ekologiskt och rekreativt. Litteraturstudien och intervju med Ängelholms kommuns parkingenjör ligger till grund för arbetets andra del, ett gestaltningsförslag i bostadsområdet Pomona, Ängelholms kommun. Gestaltningsförslaget fokuserar på att utreda bäst lämpad skötsel- och anläggningsmetod utifrån platsens förutsättningar och ängens målsättning.

Arbetets resultat visar att platsens användning, ståndort och möjlighet till lämplig skötsel är faktorer som bör utredas innan en äng anläggs. Skötselteknik och slåttertidpunkt är av stor vikt för att optimera de ekologiska värdena. För varje äng bör en specifik målsättning bestämmas och skötsel, artval med mera utgå från det uppsatta målet. Resultatet visar att stadsängar kan bidra med ökade ekologiska och rekreativa värden i urbana miljöer jämfört med konventionellt klippt gräsmatta. Konventionella gräsmattor kan dock bidra med andra värden. Med välplanerad skötsel av ängen kan skötselkostnaderna minska i jämförelse med konventionell gräsmatta. Lämplig maskinpark och god möjlighet för deponi är faktorer som påverkar skötselns resultat och ekonomi.

Alla platser och projekt är unika och det går inte att fastställa att stadsängar ger högre värden än konventionellt klippt gräsmatta ur alla aspekter i alla situationer. Stadsängar och konventionellt klippt gräsmatta bör dock inte konkurrera med varandra utan komplettera varandra. En återkommande slutsats i arbetet har varit att det inte finns någon universell bästa anläggnings- eller skötselmetod, och att ängens målsättning bör sätta ramarna.

,

The area of hay meadows has decreased over time when the agriculture systems have rationalized. This leads to a decline of the fauna and flora dependent to the meadows (Borgström, Ahrné & Johansson, 2018). In a study of literature this paper investigates how meadows in urban environment can compensate for the loss of biodiversity in the agricultural landscape.

The questions of the paper look into how urban meadows can contribute in comparison to conventional lawns. Furthermore, the paper studies what should be considered when planning an urban meadow and which methods of construction and maintenance can be used to optimize the values of the meadow. The collected information in the study of literature and the interview with the engineer of parks at the Municipality of Ängelholm is later used in the second part of the paper, a design proposal at a site in the Municipality of Ängelholm. The design proposal focuses to investigate the best maintenance and construction for
the specific site and the target of the meadow.

The result of the paper shows that the current use, soil conditions and possibility of appropriate maintenance of a site shall be considered before planning an urban meadow. The techniques and timing of maintenance are crucial to optimize the ecological values of the meadow. For each individual meadow, a specific target shall be decided, and the design, construction and methods of maintenance adjusted to the target. The study of literature displays that meadows can result in higher values in ecological and recreative aspects. However, conventional lawns contribute with other values. With well-planned management and maintenance, the cost of the meadows’ maintenance can be reduced in comparison with conventional lawn. Suitable machinery adjusted to meadows and facilities to deposit the biomass of the cut meadows are the main factors that affect the costs of the maintenance.

All sites and projects have its own unique conditions and no conclusions can be drawn that meadows always contribute with more values than conventional lawns. Urban meadows and conventional lawn shall, however, not compete but complete each other. Furthermore, no universal solution can be used to create valuable meadows, the target must be considered to determine most suitable species, technique of construction- and maintenance.

Main title:Mandelblom, kattfot och blå viol i urban miljö
Subtitle:hur stadsängar kan bidra till stadens flora, fauna och människor
Authors:Persson, Amanda
Supervisor:Svensson, Karin
Examiner:Haaland, Christine and Thorpert, Petra
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stadsäng, äng, biologisk mångfald, rekreation, gräsyta, skötsel, anläggning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16303
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16303
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Dec 2020 12:28
Metadata Last Modified:03 Dec 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics