Home About Browse Search
Svenska


Magnér, Kalle, 2010. Bilstaden : om bilismens konsekvenser för stadens gaturum. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Den här uppsatsen skrivs mot bakgrund av dels att det pågår en stark urbanisering världen över, dels att bilismen har blivit en fråga om hållbara resurser. I syfte att ge ökad förståelse för varför dagens städer ser ut som de gör beskrivs bilismens genombrott i Sverige, och de förändringar som detta har inneburit för stadens gaturum och för fotgängarens upplevelse av gaturummet.

Med hjälp av relevant litteratur skildras hur bilen, mer eller mindre ohämmat, på ett relativt hänsynslöst sätt tar plats i staden. När ett hierarkiskt trafikledssystem blir norm breddas körbanorna, byggnader rivs och gaturummen löses upp. Fotgängare och cyklister tvingas bort från gatorna till separerade gång- och cykelvägar. Resultatet blir sålunda ökad framkomlighet för bilismen på bekostnad av andra trafikanter.

Genom en fallstudie av Nobelvägen i Malmö undersöks i ord och bild vilka konsekvenser bilismens genombrott har fått för upplevelsen av gaturummet sett ur fotgängarens perspektiv. Bl a konstateras att den ökade mängden biltrafik ger upphov till buller vilket i sin tur skapar stress, hindrar samtal och dränker ljud som annars hade kunnat bidra till en mer positiv upplevelse. Med stöd av miljöpsykologiska teorier görs troligt att den allé längs Nobelvägen som försvann under senare delen av 1950-talet hade kunnat minska den stress som fotgängaren utsätts för.

,

***************** This paper is written in the light of firstly an ongoing worldwide urbanization, and secondly the fact that motorism today has become the subject of questions about sustainable recourses. For the purpose of giving increased understanding of why cities of today looks like they do, the breakthrough of motorism in Sweden is described, as well as the changes in the urban street scene, and thenceforth the pedestrian's experience of the modified street scene is described in the consequence of motorism.

By means of relevant literature automobile's rather inconsiderate, and more or less unrestrainedly, way of taking place in the city is described. When a hierarchical system of traffic routes becomes norm, the roadways broaden, buildings are being torn down, and parts of the street scenes are being dissolved. Pedestrians and cyclists are being directed from the streets to separate foot roads and cycle paths. Thus, the result is increased availability for motorism as the expense of pedestrians and cyclists.

A case study of the Swedish street Nobelvägen in Malmö reviews – with the aid of literature, photographs and other documents – the impact that the breakthrough of motorism has had on the experience of the street scene, from the pedestrian's point of view. Among others the paper finds out that the increased amount of automobiles is giving rise to traffic noise, which causes stress, constrains talk, and drowns sounds that other way could have contributed to a more positive experience. On the strength of theories of environmental psychology a premise is made regarding that the avenue which disappeared along Nobelvägen in the mid-'50s reduced the stress that pedestrians continuously are being exposed to.

Main title:Bilstaden
Subtitle:om bilismens konsekvenser för stadens gaturum
Authors:Magnér, Kalle
Supervisor:Palsdottir, Anna-Maria
Examiner:Lindholm, Gunilla
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:bilsamhällen, bilism, gaturum, gata, urban miljö, stad, upplevelse, miljöpsykologi, Nobelvägen, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-216
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-216
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 May 2010 09:46
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics