Home About Browse Search
Svenska


Herloff Örngren, Emma, 2015. Den gröna fickan i den stora staden : en studie av pocket parks betydelse för människans psykiska hälsa tillämpat i ett gestaltningsförslag. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
33MB

Abstract

Grönska har många fördelar för människans psykiska hälsa. Bara några minuters vistelse i grönområden kan ge positiva effekter på bland annat stressnivå, koncentrationsförmåga
och humör. Dagens trend med urbanisering och förtätning
leder dock till att människor blir mer och mer isolerade från naturen. I och med förtätning blir gröna platser i staden hotade av exploatering. Dessutom innebär
de ökade invånarantalen att trycket på stadens grönytor blir större, då fler personer måste samsas om den grönska som finns tillgänglig. De flesta städer har dock små överblivna ytor som av en eller annan anledning inte lämpar sig för bebyggelse.
Dessa skulle med fördel kunna göras om till grönskande pocket parks. Pocket parks kan bli viktiga delar i staden, då det i många städer inte är möjligt att anlägga nya stora parker. Syftet med det här arbetet har varit att undersöka
vilken betydelse pocket parks faktiskt kan ha i en tät stadsmiljö, detta med fokus på människors psykiska hälsa. Det undersöks dessutom vad det är som gör att även dessa små parker kan få restorativa kvaliteter. Målet har varit att ur denna undersökning hitta designprinciper för vad som är viktiga komponenter och karaktärer i en pocket park som ska främja mental återhämtning. Dessa designprinciper implementeras sedan i ett gestaltningsförslag för en pocket park i Malmö.
Undersökningen kommer fram till att det finns en del fysiska förutsättningar som kan vara negativa för en pocket parks restorativa förmåga. Detta är framför allt de mycket små ytorna som pocket parks utgör, samt intensiv trafik i området omkring parken. Med rätt design behöver dock dessa aspekter inte vara något problem. Det viktigaste för en pocket park som ska främja invånarnas psykiska hälsa är att det är en trygg och omgärdad miljö som innehåller mycket vegetation.
Med fler sådana platser i staden, om än mycket små, skulle tillgängligheten till grönska öka och invånarna skulle få bättre möjligheter till mental återhämtning.

,

Greenery has many benefits for people’s mental health. Only a few minutes in green areas could bring positive effects on stress level, concentration and mood, among other things. However, today’s trend with urbanization and densification makes people more and more isolated from nature. With densification the green areas in the city becomes threatened by exploitation. Furthermore, the increased number of citizens will result in an increased pressure on the green areas in the city, when more people have to share the greenery available. Most cities, however,
contain small leftover spaces, which for different reasons aren’t suitable for buildings. These small spaces could preferably be remade into lush pocket parks.
Pocket parks can be important parts of the city, as there in many cities aren’t possible to create new large parks. The aim of this work has been to investigate what significance a pocket park actually could have in a dense urban environment, this with a focus on people’s mental health. It is also studied what it is in these small parks that could provide them with restorative qualities. The goal has been to, from this investigation, find design principles for important components and characters for a pocket park that will promote mental restoration. These
designs principles then became implemented in a design proposal for a pocket park in Malmö.
The study shows that there are some physical conditions that may be negative for a pocket park’s restorative ability. This is particularly the very small surfaces
that pocket parks provide, but also heavy traffic in the surrounding area. With a good design, however, these aspects don’t have to be a problem. The most important things for a pocket park that will promote people’s mental health are a safe and enclosed environment that contains a lot of vegetation. With more places like that in the city, albeit very small, the accessibility to greenery will
increase and the residents would get better opportunities for mental restoration.

Main title:Den gröna fickan i den stora staden
Subtitle:en studie av pocket parks betydelse för människans psykiska hälsa tillämpat i ett gestaltningsförslag
Authors:Herloff Örngren, Emma
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Kylin, Maria and Thorpert, Petra
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:pocket park, fickpark, psykisk hälsa, mental återhämtning, restorativ, designprinciper, gestaltningsförslag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4148
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4148
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Feb 2015 13:16
Metadata Last Modified:27 Feb 2015 13:16

Repository Staff Only: item control page