Home About Browse Search
Svenska


Clausen, Hanna, 2021. Multifunktionella möjligheter för matlandskap. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Den globala livsmedelsproduktionen har stora negativa effekter för
världens klimat och biologiska mångfald. En omställning av vår
matproduktion är grundläggande för att förhindra fortsatt global
miljöförstöring. I denna uppsats undersöks möjligheter till att i en högre
grad integrera matproduktion i dagens landskapsplanering. Detta görs
genom en litteraturstudie tillsammans med intervjuer av yrkesverksamma
inom tre alternativa livsmedelsproduktionsprojekt. Resultatet visar på
potentialen av multifunktionell markanvändning i och utanför städer med
fokus på matproduktion. Multifunktionella matlandskap som en modell
kan ge goda sekundära effekter, där sociala, ekologiska och ekonomiska
processer främjas. Genom att verka för en decentraliserad produktion och
distribution av mat, framträder fördelar som ökad makt och kontroll, samt
stärkta relationer mellan konsumenter och matproducenter. Vidare
framkommer behovet av en bredare förståelse av den globala marknadens
påverkan och de bakomliggande processer som formar
konsumtionsmönster, produktionsmetoder och styrande strategier. Den
bristfälliga lagstiftning som idag finns tillgänglig för att bevara värdefull
odlingsmark riskerar att äventyra framtidens tillgång till mat. För att
åtgärda detta efterfrågas ett globalt perspektiv och lokala strategier. Det
urbana tolkningsföreträde som råder inom samhällsplanering och
nationella policys uppmärksammas i studien. Plattformar som möjliggör
delaktighet, samarbeten och diskussioner mellan olika aktörer och sektorer
med fokus på framtidens matförsörjning och hållbar stadsutveckling kan
vara ett sätt att utveckla nya lösningar. Detta kan också bidra till en högre
livsmedelskvalité och förbättrade demokratiska processer.

,

The global food production chain of today causes big negative effects for
the world’s climate and biodiversity. A conversion of our food production
system is necessary to hinder continuous destruction of the world’s nature
and environment. This essay explores the possibilities of integrating food
production in today’s landscape planning in a higher extent than today.
This is done through a literature review and interviews of professionals in
three alternative food production projects. The results show the potential
of multifunctional ground use in and outside urban areas with food
production in focus. Multifunctional food-landscapes as a model can result
in positive secondary effects, where social, ecological, and economical
processes are being supported. By working for a decentralized production
and distribution of food, positive effects such as increased control, more
equal power relations and strengthened relationship between producer and
consumer can be reached. The essay also highlights the need for a broader
understanding of the global markets influence and the underlying
processes that shapes consumer patterns, production methods and ruling
strategies. The insufficient protection by law of fertile land and soils
valuable for food production jeopardizes the future food supply, and to
change this a global perspective and local strategies need to be applied.
The prevalent urban interpretative prerogative in today’s planning and
policy making is discussed. Platforms that enable participation,
collaborations, and discussions between different actors representing
different sections focusing on future food supply and a sustainable urban
development can be a way to reach new solutions. This could also
contribute to increased quality of food and improved democratic
processes.

Main title:Multifunktionella möjligheter för matlandskap
Authors:Clausen, Hanna
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:matproduktion, matlandskap, multifunktionell markanvändning, urban agrikultur, hållbar samhällsutveckling, stadsjordbruk, självförsörjning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17410
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17410
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Dec 2021 11:41
Metadata Last Modified:07 Dec 2021 02:00

Repository Staff Only: item control page