Home About Browse Search
Svenska


Serin, Karin, 2020. Tågfärjeplan : ett gestaltningsförslag för en lekvänlig parkmiljö i Nyhamnen, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
54MB

Abstract

Detta examensarbete tar avstamp i den stadsutveckling som planeras för Nyhamnen i Malmö. Målet med arbetet är att gestalta ett framtida parkområde, beskrivet i Malmö stads översiktsplan, där platsens befintliga karaktär ska tas tillvara. Ett viktigt tema för arbetet är att parken också ska kunna nyttjas för lek.
Arbetet är uppdelat i tre delar, en litteraturstudie, ett gestaltningsförslag och reflektioner kring arbetet. Litteraturstudien presenterar arbetets utgångspunkter. Det vill säga; viktiga hållpunkter från Malmö stads översiktplan, Nyhamnens historia, hur begreppen ”karaktär” samt ”identitet” definieras för arbetet samt för arbetet relevanta frågor kring gröna lekmiljöer.
Förslaget presenterar en utformning som tar fasta på för platsen karaktäristiska formelement i olika skalor och material. Parkens övergripande, böjda form samt namnet ”Tågfärjeplan” är tagna från historiska sammanhang. Parkens innehåll är inspirerat av detaljer från platsen i dagsläget där hårda material till stor del är återvunna och där vegetationen också ska efterlikna befintlig växtlighet.
Avslutningsvis utvärderas förslaget i relation till arbetets tema; det vill säga om förslaget kan sägas utgå från platsens befintliga karaktär samt om den kan sägas vara lekbar. Arbetsprocessen sammanfattas tillsammans med reflektioner som uppkommit under dess gång.

,

This master thesis takes off in the city development project that is planned for Nyhamnen in Malmö. The goal for the thesis is to design a future park area, chosen from the comprehensive plan of Malmö city, based on the existing character of the site. An important theme for the project is that the park should be suitable for play.
The project is divided into three parts, one literature study, one design proposal and reflections concerning the work. The literature study presents the points of departure for the project. That is; important items from the comprehensive plan of Malmö city, the history of Nyhamnen, how the concepts of “character” and “identity” are defined for the purpose of the thesis and for the thesis relevant questions regarding green playscapes.
The proposal presents a design that emphasizes characteristic elements of form for the site in different scales and materials. The overall, curved shape of the park aswell as the name “Tågfärjeplan” are taken from historical context. The contents of the park is inspired from details from the site as it is today where hard materials to a large extent are recycled and where the vegetation also is meant to mimic the existing.
In conclusion the proposal is evaluated in relation to the theme of the project; if the proposal can be said to originate from the existing character of the site and if it’s a playfriendly environment. The work process is summarized together with reflections that has emerged during the time of the project.

Main title:Tågfärjeplan
Subtitle:ett gestaltningsförslag för en lekvänlig parkmiljö i Nyhamnen, Malmö
Authors:Serin, Karin
Supervisor:Svensson, Jitka
Examiner:Jansson, Märit and Lindberg, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:barn, genius loci, gestaltning, karaktär, identitet, lekmiljö, nyhamnen, platsidentitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15382
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15382
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Feb 2020 07:00
Metadata Last Modified:28 Feb 2020 02:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics