Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Karin, 2014. Stagnation och krympning : behöver vi ändra vårt sätt att planera?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Samhällsplaneringen idag anknyts ofta till någon form av expansion och förbättring. Genom dessa anknytningar skapas en föreställning om att Sveriges befolkningsmängd växer oupphörligt, och städer behöver ständigt utvidgas för att skapa plats för fler. Men stämmer föreställningen överrens med den verkliga situationen?
I verkligheten är det många kommuner i Sverige som minskar i invånarantal. Ändå förespråkas en regionpolitik som prioriterar tillväxt. Syftet med uppsatsen är att visa på det behov i samhällsplaneringen för att hantera dagens och framtidens utmaningar med minskade befolkningsunderlag. Målet är att besvara frågan om vi behöver ändra vårt sätt att planera för stad och landsbygd. Detta görs genom en bred kvalitativ litteraturstudie av forskning inom ämnet, organisations- och myndighetsskrifter och examensarbeten.
Frågeställningen berör inte endast ett ämnesområde utan tangerar fler. Ur ett samhällsplaneringsperspektiv resulterar litteraturstudien i ett brett resonemang om att vi behöver ändra vårt sätt att planera, för att hela Sverige ska utvecklas och anses hållbart. Som situationen ser ut idag kan inte planeringensverktyg hantera frågor som rör stagnation och krympning. Om utvecklingen fortsätter med dagens syn på samhällsplaneringen kommer bilden av Sverige att förändras och leda till att befolkningen i högre grad centraliseras i kluster runt storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Litteraturstudien visar på att strategier som uppnår en positiv följd av stagnation och krympning saknar en helhetslösning. Som bedömningen pekar på är den mest förespråkade strategin regionsbildning, för att vända stagnation till tillväxt. Dock visar litteraturstudien att tillämpning av regionsbildning kommer leda till att orter som har dåliga kommunikationsmöjligheter dör ut och natur- och kulturmiljöer försvinner.

,

Today, urban planning is associated with expansion and improvements for the community. This creates an impression that Sweden’s population is growing and cities needs to continually expand in order to create room for more people. But does the impression relate to the real situation?
In reality, many municipalities in Sweden decrease in population. Yet there is a regional policy that priorities growth. The purpose of this thesis is to demonstrate the need for change in urban planning to also address today’s and tomorrow’s challenges with decreased population base. The goal is to answer the question whether we need to change our way of planning for urban and rural areas. This is done through an extensive literature study of research on the subject, organization and government publications and theses.
The question concerns and touches many subjects. The result shows with wide-range conclusions that changes are necessary in our approach to planning to create a sustainable future development of Sweden. As things stand today, no planning tools address issues of stagnation and shrinkage. If the trend continues with the current view of urban planning, the image of Sweden will change and will cause increasingly centralized population in clusters around the large cities Stockholm, Gothenburg and Malmö. In the literature there are no strategies that achieve an overall positive solution of stagnation and shrinkage. To reverse the stagnation into growth, the assessment indicates the most recommended strategy is region formation. However, region formation will lead to stagnation of places that have poor communication facilities and this will in turn lead to loss of natural and cultural environments disappear.

Main title:Stagnation och krympning
Subtitle:behöver vi ändra vårt sätt att planera?
Authors:Pettersson, Karin
Supervisor:Sarap, Tiina
Examiner:Larsson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Samhällsplanering, Stadplanering, Landskapsplanering, Landsbygdsutveckling, Krympande kommuner, Krympande städer, Regionbildning, Befolkningsminskning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3302
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3302
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2014 13:26
Metadata Last Modified:18 Jun 2014 13:26

Repository Staff Only: item control page