Home About Browse Search
Svenska


Dahlin, Filippa, 2015. Urban akvakultur i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sedan flera årtionden tillbaka är vattenbruk den livsmedelssektor
som växer allra snabbast. Det finns dock få exempel på vattenbruk
som medvetet utformats för att integreras i stadsmiljö. Att
se på vattenbruket som en del av lösningen på många problem
kan öka vattenbrukets genomslagskraft. Kanske är det här som
fysiska planerare med strävan efter en holistisk syn på hållbarhet
kan skapa förutsättningar för synergieffekter när vattenbruk och
hållbar stadsplanering integreras?
Den urbana efterfrågan på billig mat förstör planeten, då det
moderna jordbruket hotar den biologiska mångfalden och bidrar
till ökade utsläpp av växthusgaser. En mer ekologiskt hållbar
matproduktion i och i anslutning till staden är ett effektivt sätt att
minska stadens negativa miljöpåverkan utan att stadens invånare
skulle behöva förändra sin livsstil radikalt.
Samtidigt ställer en allt tätare stad högre krav på effektiv markanvändning
och multifunktionalitet för platser och verksamheter.
En urban akvakultur som integrerats i det offentliga rummet
skulle kunna utgöra en viktig del av städernas hållbara proteinförsörjning,
samtidigt som den också fyller fler syften som
exempelvis estetiskt element i den urbana miljön, fylla ett naturpedagogiskt
syfte och fungera som en symbolisk påminnelse om
på vilka premisser vi lever i staden. Den blir en del av stadsväven
och kan således ge ökad kunskap och höjt intresse för akvakultur.
Detta skapar i sin tur förbättrade förutsättningar för vattenbruk i
peri- urbana och rurala områden. Målet är att undersöka hur en
urban akvakultur kan integreras i det offentliga rummet.
Syftet med detta är att få reda på ifall en urban akvakultur som
integreras i det offentliga rummet skulle kunna ge fler positiva
effekter ur hållbarhetssynpunkt utöver själva proteinproduktionen.
Uppsatsen bygger på en litteraturstudie som består
av vetenskapliga artiklar och böcker samt tidningsartiklar och
rapporteringar om genomförda och icke genomförda projekt
och konstverk. Då lite inom detta område skrivits utifrån valda
aspekter kompletteras litteraturstudien med ett antal semistrukturerade
intervjuer med personer som med sin kunskap kan
bidra med olika infallsvinklar inom ämnet.

,

For several decades, aquaculture has been fastest growing food sector. Despite this, there are few examples of aquaculture deliberately designed to be integrated in the urban environment.
Looking at aquaculture as a solution to urban problems
may increase its prospects. Integrating aquaculture and urban planning can create opportunities for synergies needed by urban planners seeking holistic approaches to sustainability.
Urban demand for cheap food is, in many ways, destroying the
planet, through its reliance on modern agriculture which threatens
biodiversity and carries high greenhouse gas emissions.
Developing ecologically sustainable food production in urban
and peri- urban areas is an effective way to reduce the city’s
impact on the environment without compromising with the
modern urban lifestyle. Increasingly dense urban areas are also
placing higher demands on efficient land use and multi-functionality
of locations and activities.
An urban aquaculture integrated into public urban spaces could
be an important part of a sustainable, locally-sourced protein
supply, while also filling other purposes, such as, providing
aesthetic elements to the urban environment, filling a nature
pedagogical purpose, and, functioning as a symbolic reminder
of under which premises we live in the city. It can become part of
the cityscape and be capable of increasing knowledge and raising
interest in aquaculture. This, in turn, can improve the prospects
for aquaculture in peri- urban and rural areas.
The goal of the thesis is to examine how an urban aquaculture
could be integrated into the public space. The purpose of this is
to find out if an urban aquaculture, integrated into public space,
could provide additional positive benefits, from a sustainability
standpoint, beyond the actual protein production. This thesis is
based on a wide reading of the existing scientific and popular literature
consisting of scientific journal articles and books, newspaper
articles, reports on executed and non- executed projects, and,
artwork. This reading has been supplemented with a number of
semi-structured interviews with persons who with their knowledge
can contribute with different perspectives on the subject.

Main title:Urban akvakultur i det offentliga rummet
Authors:Dahlin, Filippa
Supervisor:Larsson, Marie
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:akvakultur, offentliga rummet, hållbar matproduktion, urban matproduktion, vattenbruk, fiskodling, naturpedagogik, produktionslandskap, akvarium
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4563
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4563
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2015 12:43
Metadata Last Modified:06 Jul 2015 12:43

Repository Staff Only: item control page