Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Emma, 2023. Koloniområdenas plats i staden : hur deras värden beskrivs i plandokument och planprogram. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
525kB

Abstract

Koloniområdens plats i staden är inte självklar. De arrenderas och brukas av kolonister men ägs av
kommuner, vilket gör att koloniområdena är sårbara. Sårbarheten beror på att städer idag är i ständig
förändring och förtätning, vilket innebär att centrala koloniområden som förekommer på efterfrågad
mark hotas av exploatering. Kolonirörelsen i Sverige har över 120 år på nacken och föddes ur
industrialismens osunda städer och längtan till en grön oas. I dag är koloniområden därför ett kul-
turarv och ett biologiskt kulturarv som berättar om samhällets historia och ideal genom tiderna.
Koloniområden är inte bara ett levande kulturarv utan även viktiga komponenter i städers grönstruk-
tur och innehar många värden som bidrar till ekosystemtjänster, biologisk mångfald, odling, bättre
hälsa och mötesplats. Syftet med studien är därför att undersöka koloniområdenas plats i staden
genom att först klarlägga koloniområdens värden förr och idag. Därefter förklaras vilka lagar som
skyddar koloniområden i Sverige. Slutligen undersöks kommunerna Lund och Malmös plandoku-
ment och planprogram som berör koloniområden för att identifiera hur deras planprogram och plan-
dokument värderar, skyddar och bevarar sina koloniområden. Resultatet av arbetet visar bland annat
att Lund och Malmö idag värderar sina koloniområden på olika sätt, att det finns brist på värdebe-
skrivningar och dokumentation i kommunernas planprogram och att de lagar som finns inte är ett
tillräckligt för att skydda koloniområden från att exploateras.

,

The place of allotment gardens in the city is not obvious. They are leased and used by allotment
gardeners but owned by municipalities, which makes the allotment areas vulnerable. The vulnera-
bility is because cities today are in constant change and densification, which means that central
allotment gardens that occur on in-demand land are threatened by exploitation. The allotment garden
movement in Sweden is over 120 years old and was born out of the unhealthy cities of industrialism
and the longing for a green oasis. Today, allotment gardens are therefore a cultural heritage and a
biological cultural heritage that talks about society's history and ideals throughout the ages. Allot-
ments are not only living cultural heritage but also important components of urban green structure
and hold many values such as contributing to ecosystem services, biodiversity, cultivation, better
health and meeting place. The purpose of the study is therefore to examine the place of the allotment
gardens in the city by first clarifying the values of the allotment gardens in the past and today.
Afterwards, it is explained which laws protect allotment gardens in Sweden. Finally, the municipal-
ities of Lund and Malmö's planning documents and planning programs that concern settlement areas
are examined to identify how their planning programs and planning documents value, protect and
preserve their allotment areas. The results of the work show that, among other things, Lund and
Malmö today value their allotment gardens in different ways, that there is a lack of value descrip-
tions and documentation in the municipalities' planning programs and that the existing laws are not
sufficient to protect allotment gardens from being exploited.

Main title:Koloniområdenas plats i staden
Subtitle:hur deras värden beskrivs i plandokument och planprogram
Authors:Svensson, Emma
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Lövrie, Karl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:koloniområde, koloniträdgård, kolonilott, översiktsplan, detaljplan, planprogram
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18822
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18822
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2023 05:27
Metadata Last Modified:16 May 2023 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics