Home About Browse Search
Svenska


Valtinat, Sofie, 2017. Multifunktionella översvämningsskydd : att lära sig leva med klimatförändringar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En ökad växthuseffekt leder till en sakta men säker havsnivåhöjning, till följd av uppvärmning av haven och smältningen av isarna. En ökad havsnivåhöjning påverkar även det minsta av vattendrag och en större översvämningsrisk blir följden. En ökad översvämningsrisk leder till att vi måste tänka om kring hur vi bemöter problemet. Ska vi fortsätt kämpa mot översvämningarna, eller försöka leva med dem istället?
Målet med denna uppsats är att få en större egenförståelse för översvämningar och hur man som landskapsarkitekt kan planera och arbeta med dem. Syftet är att lyfta medvetenheten kring översvämningar, och få en inblick i hur utsatta städer löser dessa problem. Frågorna som ställs i detta arbete är:
 Hur hanterar städer/platser med översvämningsrisk dessa utsatta lägen?
 Hur kan gestaltning för att skydda mot översvämningar få en multifunktionell karaktär?
Metoden som användes var litteraturstudie med sökning via nyckelord och snöbollsmetod, som i detta sammanhang innebär att texter och arbeten har hittats genom att följa referenserna från en annan god och relevant text. E-mailkommunikation och telefonsamtal har genomförts för platsspecifik information om Kristianstad. Det har också gjorts ett platsbesök i staden.
Resultatet blev att referensplatserna i Hamburg, Amsterdam och Rotterdam har exempel på multifunktionella översvämningsskydd. Exempel på dessa är ett upphöjt promenadstråk som en del av ett översvämningsskydd med plats för parkering och affärer i strukturen, konstgjord topografi som skapar olika nivåer där vissa tillåts översvämmas, halvgömda översvämningsskydd och flytande bostäder. Kristianstad stad visar på en mer traditionell användning av översvämningsskydd, och inte många, om än några, exempel på multifunktionalitet. Vallar, pumpstationer och dagvattendiken används här.

,

An increased greenhouse effect results in a gradual sea level rise, due to the warming of the ocean and the melting of ice layers. An increased sea level rise also affects the smallest of watercourses and a greater risk of flooding will be the consequence. An increased risk of flooding leads us to rethink how we should deal with the problem. Should we continue to fight the floods, or try to live with them instead?
The aim of this study was to gain a broader understanding of floods and how you, as a landscape architect, can plan and work with them. The purpose was to raise awareness about floods, and gain an insight into how vulnerable cities solve these problems. The questions asked in this study are:
 How do cities /places in risk of being flooded handle these vulnerable positions?
 How can the design of flood protection attain a multifunctional character?
The method used in this work was a literature study using keywords and the snowball method, which in this case means that texts and works have been found by following the references from another good and relevant text. E-mail communication and phone calls have been made for more place specific information about Kristianstad. There has also been a visit to the city.
The result was that the reference places in Hamburg, Amsterdam and Rotterdam have examples of multifunctional flood protection. Examples of these are an elevated walk path as part of a flood protection with space for parking and business within the structure, artificial topography which creates different levels, where some are allowed to flood, semi-sheltered flood protection and floating houses. Kristianstad city show a more traditional use of flood protection, and not many, if any, examples of multifunctionality. Levees, pumping station and water ditches are used here.

Main title:Multifunktionella översvämningsskydd
Subtitle:att lära sig leva med klimatförändringar
Authors:Valtinat, Sofie
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Persson, Bengt
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:översvämningsskydd, multifunktionella översvämningsskydd, Kristianstad, Hamburg, Nederländerna, klimatförändring, havsnivå, översvämning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9254
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9254
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Feb 2018 12:32
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page