Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Rebecca, 2019. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur odlingssystem kan integreras i bostadsnära naturområden. Naturområden utgör viktiga stadsbyggnadselement i växande städer. Trots att vi är medvetna om naturens positiva eff ekter på människors hälsa och välmående leder förtätning och exploatering av grönområden till färre gröna ytor och rekreativa miljöer i städer. Vi menar också att närproducerade råvaror är en viktig del av en hållbar stadsutveckling. Trots detta så placeras urban odling i städernas utkanter vilket gör att de inte ses som en självklar del av staden.

Arbetet har som mål att visa hur ett naturområde i staden kan bli ett produktivt stadslandskap som samtidigt bibehåller sina rekreativa och miljömässiga värden. Genom att tillgängliggöra naturens resurser i stadens naturområden är visionen att grönområden ska bli multifunktionella inslag i hållbara städer.

Jag anser att vi som landskapsarkitekter har ett ansvar att skapa hållbara utemiljöer som värnar om ekosystem och ekosystemtjänster. Genom att utforma odlingssystem som i samspel med befi ntliga ekosystem utnyttjar de fördelar som fl erskiktade vegetationssystem tillhandahåller kan vi odla och producera hållbart.

Arbetet har inspirerats av arkitekttävlingen Skogen som gick av stapeln under sommaren förra året. Tävlingen hade som ambition att fi nna ett nytt tillvägagångsätt för hur skog kan användas som ett stadsbyggnadselement. Utifrån dessa grunder skulle de tävlande sedan välja en lämplig plats att arbeta med.

Platsen jag valde att arbeta med är en naturpark i Lund. Platsen heter Holmbergska tomten och ägs av kommunen. Parken utgör främst en lekmiljö för barn då många upplever att tillgängligheten till området är begränsad. Tävlingsförslaget introducerar ett fl erskiktat odlingssystem som samspelar med
det befi ntliga beståndet. Syftet är att öka attraktionskraften så att området känns tillgängligt och tillgängliggöra naturen som en nära resurs för de kringboende.

För att kunna utföra gestaltningen inleddes arbetet med en förstudie där en litteraturöversikt gjordes. Jag fördjupande mig inom urban odling ur ett hållbarhetsperspektiv, samt inom välutvecklade odlingsmetoder såsom permakultur och skogsträdgårdar. Därefter besöktes referensprojekt för mer platsspecifi k kunskap och erfarenhet. Med samma regionala förutsättningar som projektet gav referensprojekten mig fördjupad kunskap och inspiration för gestaltningen. Förstudien avslutades med en analys av området. Analysen av arbetsområdet angav i hög grad riktningen för hur gestaltningen utvecklades.

Tävlingsförslaget är ett resultat av den gestaltningsprocess som under arbetets gång utvecklats med hjälp av nya insikter och värdefull kunskap. Skissandet som metod pågick kontinuerligt under hela arbetsprocessen och var ett värdefullt verktyg för att utveckla och förmedla nya tankar och idéer.

Tävlingsförslaget innefattar ett integrerat odlingssystem som har introducerats i vissa utvalda delar av naturområdet. Tanken bakom förslaget var att tillgängliggöra naturen och närproducerade råvaror för stadens invånare. Utformningen av förslaget stärker värdena i den befi ntliga naturen och uppmärksammar naturen som en källa för resurser i staden. Genom att bibehålla de kvalitéer som bostadsnära natur erbjuder och integrera odling är tanken att skogsträdgården ska innebära att nytt sätt att nyttja bostadsnära natur.

,

This master’s thesis aims at investigating how cropping systems could be integrated into residential nearby nature. Nature is an important city-building element in growing cities. Even though we are aware of the positive eff ects of nature on human health and well-being, the densifi cation and exploitation of green areas leads to fewer green areas and recreational environments in cities. We also believe that locally produced products play an important part in a sustainable urban development. Despite this urban cultivation is often placed in the outskirts of the cities, which means that they are not seen as an obvious part of the city.

The purpose of this thesis is to show how a nature area in the city could become a productive urban landscape and at the same time maintain its recreational and environmental values. By making nature available as a resource in urban green areas, the vision is that green areas will become multifunctional elements in sustainable cities.

I believe that we as landscape architects have a responsibility to create sustainable outdoor environments that protects ecosystems and ecosystem services. By designing cropping systems that interacts with existing ecosystems and utilize the benefi ts that a multi-layered vegetation system provides, we can grow and produce in a sustainable way.

My work was inspired by the architectural competition Skogen that took place during summer last year. The contest was aiming to fi nd a new approach to how forests can be used as a city-building element. Based on these grounds, the contestant would then choose a suitable place to work with.

The place I chose to work with is a nature park in Lund. The site is called Holmbergska tomten and it is own by the municipality. The park is primarily
a playground for children, as many experience that the accessibility to the area is limited. By introducing a multi-layered cropping system that interacts with the existing nature, the purpose is to increase the attraction to the area to make it more accessible and making nature available as a resource for the residents nearby.

In order to achieve the design, the work began with a preliminary study in which a literature review was made. I increased my knowledge in urban cultivation from a sustainability perspective, as well as within sustainable cultivation methods such as permaculture and forest gardens. Then I visited reference projects to gain more site-specifi c knowledge and experience. With the same regional conditions as the project, the reference projects gave me deeper knowledge and inspiration for the design. The preliminary study was concluded with an analysis of the area. The analysis of the area clearly infl uenced the direction of how the design was developed.

The proposal is the result of the design process that developed with the help of new insights and valuable knowledge during the course. Sketching as a method went on continuously throughout the work process and was a valuable tool for developing and communicating new thoughts and ideas.

The proposal includes an integrated cropping system that has been introduced in selected areas. The idea behind the proposal is to make nature and locally produced products available for the citizens. The design of the proposal reinforces the values of the existing nature and draws attention to nature as a source of resources in the city. By maintaining the qualities that residential nearby nature off ers and integrating cultivation, the idea is that the forest garden should mean a new way of using residential nearby nature.

Main title:Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur
Subtitle:ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark
Authors:Eriksson, Rebecca
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Larsson, Marie and Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:permakultur, skogsjordbruk, skogsträdgård, odlingssystem, produktionssystem, urban odling, bostadsnära natur, rekreation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10277
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10277
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Mar 2019 12:07
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page