Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Ellinor and Thorstensson, Linnéa, 2023. Det gröna andrummet i staden : små offentliga urbana grönytors betydelse för psykiskt välbefinnande. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Syftet med denna uppsats var att få förståelse för vilka kvaliteter Petriplatsen i Lund och
Rundelsparken i Malmö har samt om dessa små offentliga urbana grönytor utgör restorativa
miljöer i den täta staden. Metoden som använts var platsanalyser med utgångspunkt i två olika
observationstillfällen. Teorier och analysmetoder som använts för att analysera, förstå och dra
slutsatser om det insamlade materialet är Patrik Grahns åtta parkkaraktärer samt ART
(Attention Restoration Theory). Som underlag för observationerna användes en checklista med
kriterier framtagen utifrån de åtta parkkaraktärerna och anpassade till denna studies syfte.
Studien visade vilka karaktärer som är mest betydande för att utgöra restorativa miljöer med
möjlighet för återhämtning och psykiskt välbefinnande. Vidare visade studien att Petriplatsen
inte anses innehålla tillräckligt många karaktärer som har positiv inverkan på återhämtning för
att anses vara en restorativ miljö. Rundelsparken kan anses ha restorativa värden i en
bostadsnära kontext i den täta centrala staden. Studiens resultat tydde på att storleken på en
grönyta i urban kontext kan ha betydelse för vilka karaktärer grönytan innehåller men det är
inte av avgörande betydelse. Det handlar snarare om vilka karaktärer grönytan innehåller, hur
den är utformad samt om den inrymmer vegetation. Små offentliga urbana grönytor bör vara
jämnt fördelade över staden och fungera som komplement till stora parker och grönområden.
Små urbana grönytor kan inte ses som en lösning för stigande psykiska ohälsa, dock kan och
bör det vara en strategi på vägen mot socialt hållbara städer.

,

The aim of this study was to gain an understanding of what qualities Petriplatsen in Lund and
Rundelsparken in Malmö have and whether these small public urban green spaces contain
restorative environments in the dense city. The method used in this study was site analysis based
on two different observation occasions. Theories and analysis methods used in this study consist
of Patrik Grahn ́s eight park characteristics and ART (Attention Restoration Theory) to analyse,
understand and draw conclusions about the collected material. As a foundation for the
observations, an adapted version of the criteria based on the theory of eight park characteristics
has been made to make a checklist relating to the purpose of the study. The study revealed
which characteristics are most significant for small urban green areas to be restorative with the
possibility of mental recovery and psychological well-being. Furthermore, the results of the
study showed that Petriplatsen is not considered to contain enough characteristics with positive
impact on mental recovery to be considered as a restorative environment. On the other hand,
Rundelsparken can be considered to have restorative values in a residential context in the dense
city centre. The results of the study indicated that the size of a green space in an urban context
can be of significance for which characteristics the green space contains, but it is not of crucial
importance. Instead, the study found that it is rather about which characteristics the green space
contains, how it is designed and whether it contains vegetation. In conclusion, small public
urban green spaces should be evenly distributed across the city and function as a complement
to large parks and green areas. Small urban green spaces cannot be seen as a solution for
increased poor mental health, however, it can and should be a strategy on the way to socially
sustainable cities.

Main title:Det gröna andrummet i staden
Subtitle:små offentliga urbana grönytors betydelse för psykiskt välbefinnande
Authors:Svensson, Ellinor and Thorstensson, Linnéa
Supervisor:Shahrad, Azadeh
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:psykisk välbefinnande, restorativ, vardagsgrönska, stress, återhämtning, social hållbarhet och fickpark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18825
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18825
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2023 05:51
Metadata Last Modified:16 May 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics