Home About Browse Search
Svenska


Melusine Jolom, Elna, 2020. Vilken roll kan privathushållens odling av ätbara grödor spela, när det gäller inhemsk matproduktion? : en studie av egnahemsträdgårdar i områdena Håkanstorp, Johanneslust och Rostorp. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Trädgårdarna i egnahemsområdena Rostorp, Håkanstorp och Johanneslust i Malmö planerades för
odling och var tänkta att ge de boende en ökad självförsörjandegrad. De anlades på en av världens
bästa jordbruksmarker, trädgårdarna och en del av växtmaterialet som planterades vid byggåren
finns kvar. Vår allt mer globala vardag med en världsomspännande konsumtion av matvaror bland
andra intressen har förändrat hur vi använder trädgården i stort.
Målet med studien är att ge en beskrivning av vilken roll privathushållens odling av ätbara grödor
kan spela, när det gäller inhemsk matproduktion. Det görs med utgångspunkt i egnahemsrörelsens
uppkomst och funktion i områdena Rostorp, Håkanstorp och Johanneslust i Malmö. Syftet är att
skapa en diskussion kring på vilket sätt privathushållens odlande kan bidra till ökad grad av
självhushållning, vilket i sin tur kan bidra till minskad matimport och klimatpåverkan. Med
metoderna en litteraturstudie, intervjuer med boende i egnahemsområdena Rostorp, Håkanstorp och
Johanneslust samt platsbesök både med intervjupersoner samt på egen hand har områdena
inventerats för att besvara följande frågeställningarna:
• Hur används de privatägda egnahemstomterna i områdena Håkanstorp, Rostorp och
Johanneslust idag, med avseende på odling av ätbara grödor?
• Hur skulle odling på privatägd mark, med egnahemsträdgårdar som exempel, kunna
användas för att öka graden av självförsörjning i de aktuella områdena?
Matproduktionen i de tre undersökta områdena kan öka. Tomtägare som intervjuades uttryckte ett
intresse för odling. På samtliga tomter förekom någon form av matproduktion. Informanterna
uttryckte en ovilja att upplåta sin egen mark för andra att odla på men däremot uttrycktes en vilja att
ge bort överskott på odlade grödor. Egnahemsföreningarna beskrevs som välfungerande föreningar,
där samarbete äger rum. Av den yta som skulle kunna nyttjas för odling användes endast en liten del
till ändamålet. Informanterna har inte en intention att öka sitt eget odlande i nuläget. Den totala
produktionen av frukt och grönt i privata trädgårdars uppgår årligen till 700 000 ton. Ungefär 20
procent tas tillvara. Ökad kunskap hos bostadsägarna, både när det gäller odling, hur mat kan tas
tillvara, samt om hållbar matproduktion.
Intresset för trädgård och odling är en av Sveriges största fritidssysselsättningar och det finns 160
000 ha privat mark i anslutning till bostäder som anses vara lämplig för odling. De studerade
områdenas trädgårdar innefattar alla någon form av matproduktion. Utav tomtytan i de undersökta
områdenas trädgårdar är 30-40 procent lämplig för odling. Idag används uppskattningsvis 4-10%.
En del tomter skulle kunna uppnå en självförsörjandegrad på 100 % av frukt och grönsaker.
Sammanfattningsvis har studien visat att kommunen har en viktig roll i att skapa initiativ.
Informanterna uttryckte intresse för mer odling på gemensam mark. Vilket kan leda till en ökad
matförsörjning nationellt och en ökad tillgång på färska grönsaker och frukt lokalt. När mer frukt
och grönt odlas och äts på samma plats bidrar den typen av konsumtion till att minska
klimatpåverkan.

,

The gardens in Rostorp, Håkanstorp and Johanneslust in Malmö were planned for cultivation and
were intended to give the residents an increased degree of self-sufficiency. They were planned on
one of the world's best agricultural lands, the gardens and some of the plant material that was
planted during the construction years remains. Our increasingly global everyday life with a
worldwide consumption of food among other interests has changed how we use the garden today.
The aim of the study is to provide a description of the role that private households' cultivation of
edible crops can play, in terms of domestic food production. This is done on the basis of the origin
and function of the areas of Rostorp, Håkanstorp and Johanneslust in Malmö. The purpose is to
create a discussion about how the cultivation in private households can contribute to an increased
degree of self-sufficiency, which in turn can contribute to reduced food imports and climate
impact. With the methods a literature study, interviews with residents in areas and site visits both
with interviewees and on their own, the areas have been inventoried to answer the questions.
• How are the private gardens in the areas of Håkanstorp, Rostorp and Johanneslust used today,
with regard to the cultivation of edible crops?
• How could cultivation on privately owned land, with owner-occupied gardens as an example, be
used to increase the degree of self-sufficiency in the areas in question?
Food production in the three surveyed areas may increase. Landowners interviewed expressed an
interest in cultivation. All gardens had some form of food production. The informants expressed a
reluctance to lease their own land for others to cultivate, but on the other hand expressed a
willingness to give away surpluses on cultivated crops. The homeowners' associations were
described as well-functioning associations, where cooperation takes place. Of the area that could
be used for cultivation, only a small part was used for the purpose. The informants do not intend to
increase their own cultivation at present. The total production of fruit and vegetables in private
gardens amounts to 700,000 tons annually. About 20 percent is utilized. Increased knowledge
among homeowners, both in terms of cultivation, how food can be utilized, and about sustainable
food production.
The interest in gardening and cultivation is one of Sweden's largest leisure activities and there are
160,000 ha of private land in connection with housing that is considered suitable for cultivation.
The gardens of the studied areas all include some form of food production. Of the plot area in the
gardens of the investigated areas, 30-40 percent is suitable for cultivation. Today, an estimated 4-
10% is used. Some plots could achieve a degree of self-sufficiency of 100% of fruits and
vegetables. In summary, the study has shown that the municipality has an important role in
creating initiatives. The informants expressed interest in more cultivation on common land. Which
can lead to an increased food supply nationally and an increased supply of fresh vegetables and
fruit locally. When more fruit and vegetables are grown and eaten in the same place, that type of
consumption helps to reduce the climate impact.

Main title:Vilken roll kan privathushållens odling av ätbara grödor spela, när det gäller inhemsk matproduktion?
Subtitle:en studie av egnahemsträdgårdar i områdena Håkanstorp, Johanneslust och Rostorp
Authors:Melusine Jolom, Elna
Supervisor:Petersson, Anna
Examiner:Olsson, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:egnahemsrörelsen, självförsörjning, klimatpåverkan, fritidsodling, lokal matproduktion, konsumentperspektiv, livsmedelskonsumtion, exploatering, jordbruksmark, urbanisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16356
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16356
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:18 Dec 2020 07:27
Metadata Last Modified:19 Dec 2020 02:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics