Home About Browse Search
Svenska


Svanberg Ohlsson, Stella, 2012. Ljus för dygnets mörkare timmar - att ljussätta Lommas framtida knutpunkt. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Mörkret som faller under vintertid ger vackra stjärnhimlar men kan
också förvandla levande gaturum till blinda fläckar. Om de offentliga
rummen inte ljussätts innebär det en begränsning i stadsmänniskans
frihet att kunna röra sig och ha en möjlighet till möte med andra människor.
Många orter och städer saknar idag ljusplaner för större områden
vilket ofta skapar en obalans i ljusfördelningen. Istället för en övergripande
ljusstrategi har man arbetat med punktinsatser vilket skapat röriga
stadsbilder där bländning och mörker flätas om vartannat. Ljus är alltså
lika viktigt som avsaknaden av ljus. Men hur bör städer egentligen ljussättas
för att möjliggöra vistelse tider på året då det är mörkt ute och hur kan
man gå till väga för att nå dit? I denna uppsats prövas tillvägagångssätt
för att svara på frågan: hur kan delar av Lomma centrum ljussättas för att
möjliggöra vistelse även under dygnets mörkare timmar?
Med en insamlad faktabakgrund om ljussättning samt studier av två
referensobjekt försöker jag i en loggbok skissa mig fram till en ljussättning
av Lomma. Faktabakgrunden beskriver hur ljusstrålningen påverkar
vår synupplevelse, olika sätt att skapa ljuseffekter samt beskrivning över
hur man går till väga från analys till detalj när man skapar en ljusdesign.
Loggboken redogör för utvalda delar av processen om hur jag gått tillväga
samt hur mina försök kopplats till faktabakgrunden. Målet är att undersöka
tillvägagångssätt för att ta fram ett konceptuellt ljusförslag av det
Lomma centrum som jag gestaltade i Projekt 2 Boplatsen på Alnarp år
2010. Syftet är att förmedla kunskap om hur ljuset påverkar människan,
platsen och upplevelsen och hur man kan använda sig av den kunskapen i
en gestaltningsprocess.
Att ljussätta utifrån en faktabakgrund kan ge viss vägledning men är bara
en liten del av ett ljusgestaltningsarbete. Som vid andra designprojekt
handlar det om vad man har för idéer och hur dessa kan förverkligas. För
att kunna förvekliga sina idéer måste man ha kunskap om de verktyg man
kan använda sig av och hur materialen och tekniken fungerar. För att ljussätta
en plats behövs mycket mer än den teoretiska baskunskapen.

,

The darkness during the Swedish winter can turn vibrant streets into
blind spots. If public spaces are not lit up, this reduces people´s freedom
to move and have an opportunity to meet with other people. Many towns
and cities today lack lighting plans for larger areas, which often creates an
imbalance in light distribution. Instead of an overall lighting strategy,
one has worked with ad hoc projects which created cluttered cityscapes
where glare and darkness intertwine alternately. Light is as important as
the lack of light. But how should cities be lit in order to enable people
to be outside during the time of the year when it’s dark outside and how
could we do to achieve this? This paper examines different approaches to
answering the question: How can parts of Lomma be lit to enable people
to be outdoor during the darker hours of the day?
With factual information about lighting, and studies of two reference
objects, I try in a logbook to sketch up a lighting plan of Lomma. The
facts describe how light rays affect our visual perception, different ways
to create light effects, and a description of how to proceed from analysis
to detail when creating a lighting design. The logbook describes selected
parts of the process of how I proceeded, and how my trials (prövning av
vad?) are linked to the factual background. The goal is to explore ways
of developing a conceptual lighting design of the Lomma center that I
shaped in Project 2 The settlement at Alnarp in 2010. The aim is to impart
knowledge about how light affects people, a site and the experience of it,
and how to use that knowledge in a design process.
To make a lighting design based on fact finding may provide some guidance,
but can only make out a small part of a light design work. As in
any design project the main issue is what kind of ideas you have and how
these can be realized. To be able to realize your ideas, you must have
knowledge of the tools you can use and how the materials and the technology
work. In order to make a lighting design, you need a lot more than
just theoretical base facts.

Main title:Ljus för dygnets mörkare timmar - att ljussätta Lommas framtida knutpunkt
Authors:Svanberg Ohlsson, Stella
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Kylin, Maria
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:ljusdesign, offentliga rum, ljus, Lomma
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1514
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1514
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2012 06:42
Metadata Last Modified:16 Aug 2012 06:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics