Home About Browse Search
Svenska


Eckersten, Clara, 2013. Att kommunicera landskapsarkitektur - om problematiken med bilden som kommunikationsmedel. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
524kB

Abstract

Landskapsarkitekturen kommuniceras idag i de flesta fall med hjälp av bilder.
Bilden är ett oexakt kommunikationsmedel då den tolkas utifrån personliga erfarenheter. Detta innebär att kommunikationen av landskapsarkitektur är uppbyggd av personliga tolkningar.

Uppsatsens syfte är att uppnå en djupare förståelse för hur landskapsarkitekturen påverkas av att använda bilden som medel för kommunikation. Detta uppnås genom att i en litteraturstudie undersöks de konsekvenser som följer då
landskapsarkitektur kommuniceras med hjälp av bilder.

Litteraturstudien har visat att landskapsarkitekten är verksam i en värld som är uppbyggd av representationer. Ända från det att vi får ett uppdrag till att det är
färdigställt så kommunicerar, diskuterar och arbetar vi oss fram med hjälp av representationer. Representationer är att betrakta som tolkningar och utelämnar därmed alltid information, men de hjälper oss också att förstå komplexa
sammanhang.

Landskapsarkitekturen rymmer subjektiva och objektiva värden, de subjektiva värdena är de vi har svårt att sätta ord på medan de objektiva för oss är lättare att
kommunicera. Bilden är bra på att förmedla de objektiva värdena men mindre bra på att förmedla subjektiva värden. Att använda bilden som kommunikationsmedel i den utsträckning vi gör idag begränsar landskapsarkitekturen då vi riskerar att i vårt arbete enbart fokusera på de värden som bilden förmår visa.

,

Today, landscape architects communicate their ideas mostly with images. To communicate with images is imprecise because the interpretation is based on personal experience. This means that the communication of landscape architecture, by the architect, is built upon personal interpretations.

The purpose of this thesis is to obtain a deeper understanding of how landscape architecture is influenced by the use of images as a medium for communication.
This is achieved through a review of literature to examine problems and consequences that follow when landscape architecture is communicated using images.

The study has shown that landscape architects are operating in a world that is defined by representations. During the process of completing a received assignment we use representations to communicate and discuss the task.

Representations can work as a tool that helps understand complex situations, but they always omit information, even though they are considered to be interpretations.
Landscape architecture contains both subjective and objective values. The subjective values are those we find hard to communicate while the objective values
are easier for us to communicate. The image can communicate objective values effectively but the subjective values can be more difficult. To use the image in the extent that we do today limits the possibilities for landscape architecture to progress because we tend to focus on the values that the image is able to show.

Main title:Att kommunicera landskapsarkitektur - om problematiken med bilden som kommunikationsmedel
Authors:Eckersten, Clara
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Kristensen, Eva
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Landskapsarkitekur , Bild, Kommunikation, Representationer, Landskap, Landskapsrepresentationer, Bildanvändande, Presentation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2344
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2344
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jun 2013 08:18
Metadata Last Modified:04 Jun 2013 08:18

Repository Staff Only: item control page