Home About Browse Search
Svenska


Sandstedt, Hedvig, 2023. Dagvattenhantering i privata trädgårdar : brister och möjligheter med fokus på materialval. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

Hårdgjorda ytor verkar bredda ut sig mer och mer i privata trädgårdar, en utveckling
många av de befintliga dagvattensystemen inte har en kapacitet för. Den ökade
avrinningen som mer hårdgjorda ytor innebär kan överbelasta dagvattenledningar
vilket ökar risken för översvämningar samt bräddning ut i naturliga vattendrag. En
hållbar dagvattenhantering är extra viktigt nu i en tid med klimatförändringar där
en ökad mängd och mer oregelbunden nederbörd väntas. Privata trädgårdar har
även de en viktig roll i denna omställning. Syftet med detta arbete är att ta reda på
hur och varför privata trädgårdar brister i sin dagvattenhantering samt vilka mer
genomsläppliga material det finns som kan konkurrera med de hårdgjorda ytorna
idag.
För att nå detta syfte bygger detta arbete på litteraturstudier och intervjuer av
anläggare. Resultatet av litteraturstudien visar att det finns en hårdgörande trend
och att stora hårdgjorda ytor är problematiskt för dagvattenhantering. Intervjuerna
som har genomförts med anläggare kompletterar detta resultat där anläggarna kan
bekräfta att de ser att det hårdgörs mer i trädgårdar idag. De genomsläppliga
material som är bra alternativ till hårdgjorda ytor i trädgårdar är enligt resultatet
bland andra grus, gräsarmering, plattor med genomsläppliga fogar och permeabel
asfalt. Det material som lyfts mest av anläggarna är grus, men även gräsarmering
och plattor med genomsläppliga fogar nämns. Slutligen lyfts även vad den
hårdgörande trenden kan bero på och hur den skulle kunna vända. Med förslag på
mer genomsläppliga material att använda i trädgårdar syftar arbetet till att upplysa
och inspirera trädgårdsägare vid deras val av material.

,

Hard surfaces seem to be spreading more and more in private gardens, a
development many of the existing stormwater systems don ́t have the capacity for.
The increased runoff that more hardened surfaces lead to overloads stormwater
pipes which increases the risk of basement floodings and overflowing inte natural
waterways. A sustainable stormwater management is very important in a time of
climate change where an increased amount and more unpredictible rainfall is
expected. Private gardens also play a big role in this transition. The purpose of this
essay is to find out how and why private gardens lack in their stormwater
management and what more permeable materials there are that can compete with
the hard surfaces today.
To achieve this, this study is based on literature studies along with interviews of
landscapers. The results of the literature studies show that there is a hardening trend
and that big hardened surfaces are problematic for stormwater management. The
interviews which have been carried out with landscapers complements these results
where the landscapers can confirm that more surfaces are in fact being hardened in
gardens today. The permeable materials which are good alternatives to hardened
surfaces in gardens are, among other, gravel, grass reinforcement, slabs with
permeable joints and permeable asphalt. The one lifted by the landscapers most
commonly is gravel, but aslo grass reinforcement and slabs with permeable joint
are mentioned. Finally, the study raises what factors the hardening trend depends
on and also how it can be reversed. The proposed permeable materials that this
study offers aims to enlighten and inspire gardenowners in their choices of
materials.

Main title:Dagvattenhantering i privata trädgårdar
Subtitle:brister och möjligheter med fokus på materialval
Authors:Sandstedt, Hedvig
Supervisor:Wahl, Scott
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvattenhantering, hårdgjorda ytor, privat trädgård, genomsläppliga material, permeabla ytor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18828
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18828
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2023 07:59
Metadata Last Modified:16 May 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics