Home About Browse Search
Svenska


Samuelsson, Oscar, 2020. Ett njutbart dopp vid Solfjäderbadet : ett gestaltningsförslag och studie om badplatsens landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
21MB

Abstract

Det finns många platser i våra städer där blå miljöer är en del av landskapet, men trots det nyttjas inte vattnets höga potential. Bad och vattennära kontakt besitter många hälsosamma och rekreerande egenskaper som går att främja med rätt gestaltning. Arbetets syfte är därför att utöka förståelsen om badplatsers landskap, utformning och varför samhällsplanerare/ landskapsarkitekter bör främja gestaltning av blå miljöer. Målet med arbetet är att genom platsstudier och ett gestaltningsförslag visa hur möjligheten till bad, vattenkontakt och rekreation kan öka i centrala Motala.
Gestaltningsområdet är avgränsat till Motala stadspark som kantas av en strandpromenad längs med Vätterns klara vatten. För att motivera förslagets placering och förankra det i Motala kommuns planering, studerades dokument såsom “ÖP-06: Motala möter framtiden” och planprogrammet “Vision Motala centrum 2025”. För större förståelse av gestaltningsområdet förutsättningar och specifika kvalitéer gjordes fysiska platsbesök som innefattar analyser och inventeringar. De lyfter exempelvis fram gestaltningsområdets värdefulla målpunkter, stråk och siktlinjer, men visar också på brister, som badbarriärer och skuggande rumsligheter.
En stor del av arbetet innefattar studier av sju urbana, populära referensbadplatser i Sverige och Danmark. Där studerades och fotograferades badplatsernas landskapsarkitektur för att inspirera till hur vattennära kontakt och bad kan integreras i gestaltning. Besöken av refernsbadplatserna ledde fram till en sammanställning med viktiga aspekter en badplats landskap bör uppfylla. Exempel på aspekter är att badplatser bör innefatta öppna stora ytor där solen kommer åt, innehålla soldäck som inte är för plana utan skiljs av med nivåer vilket skapar rumsligheter och bidrar med avskildhet. Utifrån dokumentstudien tillsammans med platsbesöken vid gestaltningsområdet och studierna av referensbadplatserna togs ett koncept, program och strategier fram för att ge tydliga ramar under skissarbetet.
Det slutliga förslaget har en gestaltning innehållande bland annat, trädäck som i nivåer bidrar med många solplatser, ett kallbadhus som främjar bad året om, badflottar som tar en nära vattnet och en tillgänglighetsanpassad strand. Gestaltningen binds samman med ett återkommande formspråk och materialval vilket ger platsen en tydlig identitet som kopplar till staden. Resultatet visar alltså på hur platsspecifika egenskaper längst en park och strandpromenad I Motala, kan lyftas och förstärkas genom en design som främjar bad, vattennära kontakt, rekreation, hälsa, aktivitet och möten.

,

Many blue environments in our cities go unused in spite of the high potential water possess. Outdoor swimming and being in close contact to water has several health and recreational benefits. It is possible to promote these benefits with accurate design. The purpose of this master thesis is to enhance the understanding of the outdoor swimming landscape and the role of the landscape architect/urban planner in the configuration of these blue environments. Through site studies and a design proposal this thesis aims to show how the access to outdoor swimming, recreational activities and close contact to water can be enhanced in central Motala.
The area used for the design proposal is limited to Motala stadspark that borders a promenade along the pristine waters of Vättern. To incorporate the proposal in the official city planning of Motala several official documents were reviewed including “ÖP-06: Motala möter framtiden” and “Vision Motala centrum 2025”. To enhance the understanding of the area and its properties, several site visits were conducted. The analysis and inventory of the area shone light on valuable target points, walking paths and lines of sight, but also revealed some deficits such as barriers hindering swimming and spaces covered by shade.
An integral part of this study includes site studies of seven urban and popular outdoor swimming sites in Sweden and Denmark. Site analysis were conducted and photographs were taken of the landscape architecture for inspiration. These visits made it possible to create a compilation of important aspects of an outdoor swimming site. Good aspects include that these sites should have large open sun-lit spaces and wooden decking with leveling to create spatiality and privacy. By document reviews, site visits and the analysis of the site in central Motala a strategy, concept and a program was created to formulate a clear structure for the design proposal.
The final design proposal contains wooden decking in several levels, an open-air bath house, bathing rafts and an accessible beach. Reocurring shapes and choices of materials creates a running theme thorughout the proposal, thus creating a clear identity and connection to the city of Motala. The result reveals that placespecific properties along a park and promenade in Motala, can be strengthened and amplified through a design promoting swimming, close contact to water, recreation, health, outdoor activities and the human encounter.

Main title:Ett njutbart dopp vid Solfjäderbadet
Subtitle:ett gestaltningsförslag och studie om badplatsens landskapsarkitektur
Authors:Samuelsson, Oscar
Supervisor:Lindberg, Stefan
Examiner:Lövrie, Karl and Sunding, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:badplats, landskapsarkitektur, fallstudie, rekreation, hälsa, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16071
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16071
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2020 06:45
Metadata Last Modified:24 Sep 2020 01:07

Repository Staff Only: item control page