Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Johanna, 2017. (O)jämställd fysisk aktivitet : Lunds kommun och Aktivia som praktiskt exempel. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Landskapsarkitektur och fysisk planering påverkar det offentliga rummets utformning och därmed hur människorna i staden lever sina liv. Fokus för uppsatsen har varit att studera hur den offentliga miljön används av ungdomar eftersom det finns studier som visar på stora könsskillnader i nyttjandet av näridrottsplatser, där killar är starkt överrepresenterade (Blomdahl, Elofsson, Åkesson, 2012). Det finns även studier som visar på att den fysiska aktiviteten bland befolkningen har förskjutits från vardagen till fritiden (Faskunger, 2007) vilket ställer krav på den enskilde individens egna initiativ till motion och på utformningen av den byggda miljön. Fysisk planering och landskapsarkitektur kan således användas som verktyg för att skapa miljöer som stödjer fysisk aktivitet för alla, oavsett könstillhörighet.

Målet med arbetet har varit att studera hur den offentliga miljön används av ungdomar utifrån ett genusperspektiv samt att undersöka hur ett genusperspektiv behandlas inom den fysiska planeringen med Lunds kommuns översiktsplan som praktiskt exempel. Arbetet har syftat till att ta fram ett kunskapsunderlag för hur landskapsarkitektur kan skapa förutsättningar för människor att leva på lika villkor i staden.

Arbetet är uppdelat i tre delar. Den första delen utgörs av en litteraturstudie, vilken syftar till att besvara den fösta frågeställningen; hur kan en aktivitetsyta planeras och gestaltas med ett genusperspektiv? Den andra delen består av en studie av Lunds kommuns översiktsplan utifrån ett genusperspektiv samt en observationsstudie av aktivitetsytan Aktivia, för att besvara den andra frågeställningen; vilket resultat har de riktade satsningarna för att skapa en jämställd aktivitetsyta gett för användningen av Aktivia? Den tredje och sista delen syftar till att knyta ihop resultatet av de båda studierna för att jämföra hur aktivitetsytor för ungdomar används och approprieras i teorin jämfört med hur Aktivia används i praktiken.

Resultatet av studierna visar att ett genusperspektiv kan involveras genom en långsiktig och processinriktad fysisk planering. Genom att arbeta med ett underifrånperspektiv, att identifiera kategorier och individer samt att involvera underrepresenterade grupper i planeringsprocessen kan en större variation i utformningen av det offentliga rummet skapas, vilket gör att det kan svara mot fler målgruppers preferenser. Med översiktsplaner som lyfter konkreta exempel kan kommuner visa på hur deras visioner kan bli förverkligade i den byggda miljön. På så sätt lyfts genusproblematiken till översiktligt nivå och den hierarkiska ordningen mellan översiktsplan och detaljplan kan kastas om, både tid- och planmässigt. Resultatet av observationsstudierna visar att Aktivia har en alternativ utformning som erbjuder funktioner och aktiviteter som skiljer sig från renodlade idrotter och idrottsplatser, vilket gör att platsen attraherar och svarar mot flera målgruppers preferenser. Platsens utformning stödjer fysisk aktivitet i bostadens närmiljö och möjliggör därmed fysisk aktivitet utanför den organiserade idrotten. Vissa könsskillnader har kunnat urskiljas vad gäller användningen, då tjejer ägnade sig åt mer stillsamma aktiviteter, medan killars aktiviteter var mer livliga.

Även om fysisk planering kan skapa förutsättningar för en jämställd stad krävs omfattande samhälleliga insatser för att omkullkasta rådande samhällsstrukturer. Satsningar på exempelvis aktivitetsytor kan däremot bidra till att ett genusperspektiv lyfts till översiktlig nivå samt att på en lokal nivå skapa goda förutsättningar för människor att leva på lika villkor, vilket ungdomarna på Aktivia verkar göra, enligt resultatet av observationsstudien.

,

Landscape architecture and spatial planning affect the design of the public environment and thus the way people in the city live their lives. The focus of the essay has been to study how the public environment is used by youths, as studies show major gender differences in the use of the public environment, where boys are highly overrepresented
(Blomdahl, Elofsson, Åkesson, 2012). Studies also show that the physical activity of the population has shifted from everyday life to the free time (Faskunger, 2007) which requires the individual's own initiative for exercise, but also the possibility of physical activity in the public environment. Spatial planning and landscape architecture can thus be used as tools for creating environments that support physical activity for all, regardless of gender.

The aim of the paper has been to study how the public environment is used by youths from a gender perspective and to investigate how the gender perspective is addressed in spatial planning with Lund municipality as an example. The purpose of the paper is to develop a knowledge base in order to provide possibilities for people to live on equal terms in the city.

The paper is divided into three parts. The first part consists of a literature study, which aims to answer the first question; how can spatial planning involve a gender perspective in order to provide attractive places for physical activity? The second part consists of a study of Lund municipality based on a gender perspective and an observation study of Aktivia to answer the second question; what is the result of the venture to create a gender equality site for physical planning? The third and last part aims to merge the results of both studies to compare how sites are used and appropriated in theory, as compared to how Aktivia is used in practice.

The results of the studies show that a gender perspective can be involved through a long-term and a process-oriented spatial planning. By identifying categories and individuals as well as involving underrepresented groups in the planning process, a greater variation in the design of the public environment can be created. With spatial planning documents that highlight practical examples, municipalities can show how their visions can be realized in the built environment. In this way the inequality between women and men is raised to an overview level and the hierarchical order between the comprehensive plan and the detailed development plan can be reversed. The result of the observation studies shows that Aktivia has an alternative design that offers activities that differ from pure sports and sports venues, which makes the site attractive for several target groups, although some gender differences have been distinguished in terms of use. The site supports physical activity in the residential and community setting and enables physical activity outside the compound sporting.

Although spatial planning can create conditions for an equal city, extensive social efforts are required to overcome social structures. Ventures as Aktivia may contribute to raising a gender perspective to an overview level and to the comprehensive plan, in order to create good conditions for women and men to live in the city on equal terms, as the girls and boys at Aktivia seems to do, according to the results of the observation study.

Main title:(O)jämställd fysisk aktivitet
Subtitle:Lunds kommun och Aktivia som praktiskt exempel
Authors:Andersson, Johanna
Supervisor:Lindström, Linnéa
Examiner:Caroline, Dahl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ungdomar, tjejer, fysisk aktivitet, spontanidrott, genus, jämställdhet, aktivtetsyta, näridrottsplats
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6651
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6651
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2017 10:35
Metadata Last Modified:22 Aug 2017 11:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics