Home About Browse Search
Svenska


Jaryd Johansen, Antonia and Störby, Lina, 2016. Ljusdesign i stadslandskap : projekt Kattesund. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Vilken betydelse har ljusdesign för upplevelse av stadslandskap? Utgångspunkten i examensarbetet har varit hypotesen att ljusdesign är en viktig faktor för upplevelse av stadrum. Examensarbetet syftar till att undersöka på vilket sätt ljusdesign formar och påverkar upplevelser av de rum landskapsarkitekter skapar. Genom studier av olika urbana platser i Södra Sverige och Danmark har hypotesen undersökts och validerats. En ljusfestival har besökts och utgjort en av flera inspirationskällor i arbetet. Erfarenheter från litteraturstudier och platsstudier har tillämpats praktiskt i ett projekt avseende helhetsgestaltning av en gatumiljö i Lund, Kattesund.
För gatan Kattesund i centrala Lund föreslås en ny ljusdesign och gestaltning för att förbättra stadsrummens rekreativa, estetiska och funktionella värden. Kattesund är i idag ett gatustråk med gång- och cykeltrafik som under de senaste åren utvecklats till att bli ett livfullt stråk i stadens absoluta centrum, med både handel, gym, restaurangverksamheter samt historiska lämningar. I nuläget fungerar gatan dåligt som rekreativt och karaktärsstarkt stadsrum och problem som brokighet i material, bländande och obalanserad belysning samt brist på möblering existerar.
Inom förslaget har både ljusdesign och gestaltning tagits fram i samarbete med avdelningen för ljusdesign på WSP i Malmö. Förslaget presenteras i tre delar: Ljusdesignförslag 1, Gestaltningsförslag och Ljusdesignförslag 2. Under arbetets gång har den förväntade insikten om att man som landskapsarkitekt behöver beakta hela dygnets timmar blivit bekräftad och fördjupad. Men också en insikt om det omvända blev tydlig, dvs. att man vid arbete med ljusdesign även bör beakta hur armaturer och objekt påverkar rummet i dagsljus.
Vår vision har varit att genom hela arbetet beakta dag och natt parallellt i både val av ljus, möblering och material för att öppna för en diskussion kring den vanliga arbetsgången dvs. att ljusdesign appliceras i efterhand. Vi vill i detta arbete presentera ett helgjutet förslag som fungerar som en helhet. Där ljusdesignen förstärker och lyfter landskapsdesignens drag men där också gestaltningen ger grund för ljusdesignens potential.

,

What affect does light design have for the experience of urban landscapes? The starting point of this thesis has been a hypothesis that lighting design is an important part of the experience of urban space. This master thesis aims to investigate in what way lighting design shapes and affects the experience of space that landscape architects create. The hypothesis has been investigated through studies of urban places in the south of Sweden and Denmark and proven to be validated. A lighting festival was visited and has contributed as one of many sources of inspiration during the work. Gained knowledge from litterature and case studies has been applied in a project regarding a design of an urban street in Lund, Kattesund.
We propose a new design and lighting design for Kattesund to improve esthetical, recreational and functional values. Kattesund serves today as a street with pedestrian and biking visitors and has developed throughout the latest years to become a lively and significant part of the city centre. It includes, not only shopping, gym and restaurants but also historical attractions. Today the street works poorly as a recreational and characteristic urban space with problems such as an odd mix of materials, glaring light fixtures and lack of seating possibilities.
Within the proposal both light design and urban design has been developed in collaboration with the department of lighting design at WSP in Malmö. The proposal is presented in three steps, Ljusdesignförslag 1, Gestaltningsförslag and Ljusdesignförslag 2. During the work, the expected understanding that we, as landscape architects need to consider both dark and light hours of the day has been confirmed and deepened. Also an understanding of the opposite has become apparent, when working with lighting design you also need to consider how for example fixtures affect spatial relations in daylight.
Throughout the work our vision has been to consider the conditions of day and night parallel in decisions of lighting, furnishing and materials to start a discussion about the ordinary manner where lighting design is applied after the design has been set. In this study we aim to present a proposal that works as a unity. A proposal where lighting design empowers and improves the features of the landscape design. But at the same time a landscape design that fuels the lighting design.

Main title:Ljusdesign i stadslandskap
Subtitle:projekt Kattesund
Authors:Jaryd Johansen, Antonia and Störby, Lina
Supervisor:Bergsjö, Ann
Examiner:Wingren, Carola and Farsö, Mads
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:belysning, gestaltning, Kattesund, landskapsarkitektur, ljus, ljusdesign, Lund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5306
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5306
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Apr 2016 12:19
Metadata Last Modified:27 Apr 2016 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics