Home About Browse Search
Svenska


Lewén, Isa and Jonsson, Elise, 2020. Plattorget och Silverparken : gestaltning av två platser utifrån egna erfarenheter och forskning om hälsofrämjande utemiljöer i Täby kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
58MB

Abstract

Vi lever i en tid av urbanisering där majoriteten av
oss människor bor i städer, vilket har både positiva
och negativa aspekter. Vårt moderna levnadssätt
gör också att vi rör på oss för lite, och den psykiska
ohälsan ökar. Enligt forskning kan vistelse i naturen
bidra till att förbättra människors hälsa. Quality
evaluation tool (QET) är ett verktyg framtaget
av forskare i syfte att guida evidensbaserade
design- och planeringsprocesser för utveckling av
hälsofrämjande utemiljöer. Verktyget har tidigare
mestadels använts i vårdmiljöer. Inom verktyget
ryms ett antal miljökvaliteter som kan ge stöd både
åt personer som har behov av stillhet och de som
behöver mer aktiv stimulans. Miljökvaliteterna
beskriver vad som är viktigt att inkludera i
gestaltningen av en plats för att uppnå olika
upplevelser och funktioner som är hälsofrämjande.
Detta examensarbete syftar till att undersöka hur
QET-verktygets miljökvaliteter kan implementeras
i en designprocess för gestaltning av utemiljöer i
offentlig kontext. I arbetet har vi utgått från ett
område i Täby kommun som i ett samarbetsprojekt
mellan landskapsarkitekter på kommunen och
forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet är tänkt
att utvecklas till ett större sammanhängande
hälsostråk.
I examensarbetet har två gestaltningsförslag
inom Hälsostråket tagits fram: Plattorget och
Silverparken, vilka inkluderar platsspecifika och
hälsofrämjande lösningar. Sju tillvägagångssätt
har använts och varvats med varandra: QETverktyget,
planförutsättningar, experimentella
skisser/workshops, observationer och skissarbete,
förankring i litteratur samt loggbok och veckobrev.
I kapitel 2 redogörs för hur vi analyserade
Hälsostråkets olika områden för att välja ut de
platser som vi sedan gestaltade.
I kapitel 3 presenteras ett antal gestaltningsnycklar
som grundar sig på våra analyser. Därefter
presenteras gestaltningsförslagen. Förslaget för
Plattorget visar hur torget blir en ny grön entré till
Hälsostråket med folkliv och rörelse som bärande
element. Till förslaget för Plattorget kopplades
främst miljökvaliteter som ger stöd för social
och aktiv stimulans. I gestaltningsförslaget för
Silverparken presenteras ett nytt huvudstråk för
cyklister och fotgängare samt olika platser för både
stillsamhet och aktivitet. I det här förslaget kunde
vi göra kopplingar till de flesta miljökvaliteter.
Eftersom gestaltningen av Plattorget respektive
Silverparken är resultatet av en designprocess där
platsspecifika lösningar ingått tillsammans med
QET-verktygets miljökvaliteter vill vi framhäva
att våra förslag kunnat se ut på flera olika sätt.
Examensarbetet kan ändå ses som inspiration
till hur landskapsarkitekter kan använda QETverktygets
miljökvaliteter för utformning av platser
i offentlig kontext, för att främja människors hälsa.

,

We live in an age of urbanisation when most of us
live in cities, which has both positive and negative
aspects. Our modern lifestyle makes us sedentary,
and mental illness increases. Research shows that
spending time in nature can improve people’s
health. To create a guide for development of
health-supporting outdoor environment through
evidence-based design and planning processes
researchers have developed a tool called Quality
Evaluation Tool (QET). The tool earlier mostly has
been used in healthcare environments. The tool
contains a number of environmental qualities that
can support both individuals in need of tranquility
and those who need more active stimulation. The
environmental qualities describe which functions
and characteristics that is important to include
in a design to give it health supporting effects.
This master project aims to investigate how the
environmental qualities of the QET tool can be
implemented in the design process of outdoor
environments in the public realm. The site for
this project is called Hälsostråket and is located
in the municipality of Täby. Hälsostråket is
the result of a cooperation between landscape
architects at the municipality and researches at
the Swedish University of Agricultural Sciences,
with the intention do develop tree bigger parks
using research connected to evidence based design.
In this master project we present two design
proposals within the area of Hälsostråket:
Plattorget and Silverparken, which includes site
specific and health promoting design solutions.
Seven methods have been used and combined:
The QET-tool, studies of urban plans connected to
Hälsostråket, experimental sketching/workshops,
observations and sketching, anchoring in literature
and journaling/weekly letters. In chapter 2 we show
how the analyses of Hälsostråket where made, and
how we chose which sites to design.
In chapter 3 a number of design keys based on
our analyses are presented followed by the design
proposals. The proposal for Plattorget shows how
the square becomes a new green entrance for
Hälsostråket giving room for a bustling streetlife
and social interactions. The design for Silverparken
presents a new main route for pedestrians and
cyclists, and different places for both stillness
and activity. In the proposal for Plattorget focus
where layed on the environmental qualities
connected to social and active values while most
of the environmental qualities were included in
SIlverparken.
Since the design proposals for Plattorget and
Silverparken is the result of a design process in which
both site specific solutions and the environmental
qualities have been used we want to highlight that
they could have been designed in many different
ways. Our master project can nevertheless be seen
as an inspiration for how landscape architects can
use the environmental qualities in the QET-tool,
in designing public places that support peoples
health.

Main title:Plattorget och Silverparken
Subtitle:gestaltning av två platser utifrån egna erfarenheter och forskning om hälsofrämjande utemiljöer i Täby kommun
Authors:Lewén, Isa and Jonsson, Elise
Supervisor:Svensson, Jitka and Bengtsson, Anna
Examiner:Farsö, Mads and Wirdelöv, Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gestaltning av offentliga rum, landskapsarkitektur, torg, park, hälsostråk, stödjande utemiljöer, hälsofrämjande design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15420
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15420
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Apr 2020 08:43
Metadata Last Modified:16 Apr 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics