Home About Browse Search
Svenska


Ingemansson, Rebecka, 2014. Tropiskt virke : ett hållbart materialval för svensk landskapsarkitektur?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna uppsats har skrivits i syfte att översiktligt undersöka hur hållbar den tropiska virkesproduktionen är med avseende på dess effekt på fysiska landskap och sociala strukturer. Uppsatsens syfte har dessutom varit att utforska hur landskapsarkitekter och andra tänkbara konsumenter av tropiskt virke kan välja hållbart producerade tropiska träslag eller lokala virkesalternativ med liknande egenskaper. Med utgångspunkt i uppsatsens huvudfrågeställning ” Vad behöver has i åtanke vid val av tropiskt timmer för offentliga utomhusmiljöer?” har tre underfrågeställningar formulerats.
•Hur påverkar produktionen fysiska landskap och sociala strukturer?
•Finns det lagar och certifieringssystem som kan bidra till hållbara materialval?
•Finns det lokala träslag med motsvarande eller bättre egenskaper?
Uppsatsen har sammanställts genom en kvalitativ litteraturstudie. Avverkning av träd i Tropikerna uppges kunna minska de tropiska skogarnas artrikedom och försämra deras ekosystemtjänster. Den tropiska virkesproduktionen har i dagsläget många hinder att överkomma innan den kan anses som hållbar; exempelvis utbredd illegal avverkning och tropisk avskogning. Certifieringssystem och lagar har utformats i syfte att motverka sådan ohållbar skogsförvaltning. Dessa presenteras översiktligt i denna uppsats.
Tropiska träslag (azobe, bangkirai, cumaru, ipé, jatoba) har i uppsatsen jämförts med lokala träslag (douglasgran, ek, furu, gran, lärk, robinia). De tropiska träslagen har påståtts ha god biologisk hållbarhet och vara mycket motståndskraftiga för slitage. Även somliga lokala träslag har visat sig ha liknande egenskaper. I synnerhet robinia och ek har uppgetts vara slitagetåliga träslag med god beständighet mot biologiska angrepp.

,

This paper have been written with the purpose of synoptically investigate how sustainable the Tropical timber production is considering its effects on physical landscapes and social structures. The purpose of the paper is also too examine how landscape architects and other conceived consumers of Tropical timber can select sustainably produced tropical wood species or local wood alternatives with similar properties. Based on the main question formulation of the essay “What needs to be considered in the selection of Tropical wood for public outdoor environments?” three secondary questions have been framed.
•How does the production affect physical landscapes and social structures?
•Are there any laws or certification systems that can contribute to sustainable material selections?
•Are there any local wood species with similar or better properties?
The paper has been compiled through a qualitative literature study. The logging of trees in the Tropics could according to the information sources of the paper, result in diminished biodiversity and deteriorated ecosystem services. The Tropical timber production has in present time many obstacles to overcome before it can be considered sustainable; for example extensive illegal logging and Tropical deforestation. Certification systems and laws have been designed in order to counteract such unsustainable forest management. These are presented synoptically in this paper. Tropical wood species (azobe, bangkirai, cumaru, ipé, jatoba) have in this paper been compared with local wood species (Douglas fir, English oak, Scots pine, Norwegian spruce, European larch, black locust). The tropical wood species have been said to have good biological durability and to be very resistant to denting. Some local wood species have shown similar properties. In particular black locust and English oak have been stated to be very resistant to denting and to biological decay.

Main title:Tropiskt virke
Subtitle:ett hållbart materialval för svensk landskapsarkitektur?
Authors:Ingemansson, Rebecka
Supervisor:Bergsjö, ann
Examiner:Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Landskapsarkitektur, tropiskt, virke, materialval, Sverige, virkesproduktion, certifiering, trä, hållbart
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3303
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3303
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2014 13:35
Metadata Last Modified:18 Jun 2014 13:35

Repository Staff Only: item control page