Home About Browse Search
Svenska


Eliasson, Linnéa, 2022. Mångfald av arter bland stadens träd : hur olika kommuner i Sverige arbetar med mångfald av trädarter i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
909kB

Abstract

Träden i staden fyller många viktiga funktioner, dels för stadens ekosystem och dess
tillhandahållande av ekosystemtjänster, dels för bevarandet av biologisk mångfald. Träden bidrar
med många effekter som skapar bättre klimat och livskvalitet i städerna, till exempel renare luft och
behagligare lokalklimat. För människorna i staden spelar träden en viktig roll för bland annat deras
hälsa, rekreation och lek, sociala mötesplatser, estetiska inslag samt upplevelser av natur- och
kulturarv.
Med en artmångfald i stadens trädpopulation kan hållbara och hälsosamma trädbestånd uppnås,
med stabilitet för framtida företeelser, ett skydd mot yttre och inre förändringar. Exempelvis utbrott
av sjukdomar och angrepp av skadedjur eller miljöförändringar på grund av klimatförändringarna.
Träden har en viktig roll i tillhandahållandet av ekosystemtjänster, vilket en mångfald av
trädarter kan effektivisera och även bidra till främjandet av biologisk mångfald.
Med det förändrade klimatet och de tuffa växtförhållanden som råder i den urbana miljön ökar
användandet av exotiska arter. De kan även ersätta våra inhemska arter om de drabbas av sjukdomar
eller skadedjur. Artval för städernas varierande platsförhållanden och miljöer ger möjlighet till
varierade artsammansättningar. Användningen av exotiska arter uppbringar även oro om medförda
risker så som invasiva egenskaper hos olika arter.
Inventering av trädpopulationen kan ge kunskap för ett vidare arbete med bredare artdiversitet i
städerna. Även 10/20/30 modellen är en riktlinje som kan användas i detta arbete.
Enkätundersökningen undersöker inställningen och ambition hos olika kommuner i Sverige när
det gäller artdiversitet, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Kommunerna är geografiskt
spridda från norr till söder samt från olika odlingszoner. Den visar på hur några kommuner i Sverige
arbetar med artdiversitet, vad som styr deras artval och övergripande hur deras artfördelningen ser
ut. Undersökningen lyfter även olika utmaningar och möjligheter som kommunerna har, dels
beroende på dess geografiska läge och odlingszon, dels andra utmaningar som kan bero på andra
faktorer.

,

Trees in the city can fulfill many important functions, partly for the city's ecosystem and its provision
of ecosystem services, partly for the conservation of biological diversity. Trees contribute to many
effects that create better climate and quality of life in the cities, such as cleaner air and a more
pleasant local climate. For the people in the city, the trees play an important role in, among other
things, their health, recreation and play, places for social meeting, aesthetic elements, and
experiences of natural and cultural heritage.
With a diversity of species in the city's tree population, sustainable and healthy tree stands can
be achieved, with stability for future phenomena, protection against external and internal changes.
For example, outbreaks of diseases and pest infestations or environmental changes due to climate
change.
Trees play an important role in the provision of ecosystem services, which can make a diversity
of tree species more efficient and contribute to the promotion of biodiversity.
With the changing climate and the current harsh growing conditions in the urban environment,
the use of exotic species is increasing. They can also replace our native species if they are affected
by diseases or pests. Choice of species for the cities' varying conditions and environments provides
the opportunity for varied species compositions. The use of exotic species also raises concerns about
the risks involved, such as invasive properties in various species.
An inventory of the tree population can provide knowledge for further work with broader
diversity of species in the cities. The 10/20/30 model is also a guideline that can be used in this
work.
The survey examines the attitudes and ambitions of various municipalities in Sweden in terms
of species diversity, ecosystem services and biodiversity. The municipalities are geographically
spread from north to south and from different cultivation zones. It shows how some municipalities
in Sweden work with species diversity, what governs their species choice and overall, what their
species distribution looks like. The survey also highlights various challenges and opportunities that
the municipalities have, partly depending on its geographical location and cultivation zone, and
partly other challenges that may be due to other factors.

Main title:Mångfald av arter bland stadens träd
Subtitle:hur olika kommuner i Sverige arbetar med mångfald av trädarter i urbana miljöer
Authors:Eliasson, Linnéa
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Deak Sjöman, Johanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:artdiversitet, artmångfald, urbana träd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17702
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17702
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 May 2022 07:28
Metadata Last Modified:03 May 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics