Home About Browse Search
Svenska


Von Elern, Sofie, 2013. Kompensationsåtgärder : en strategi för att utveckla mångfunktionalitet i ett storskaligt odlingslandskap. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
782kB

Abstract

I dagens samhälle har landskapet en viktig roll i att tillfredsställa många olika användare och användningsområden. Genom livsmiljöer för växter och djur
gynnas den biologiska mångfalden men landskapet rymmer också
historiska, kulturella, estetiska och rekreationella värden
som är viktiga för människan.

Denna stora variation av värden kan på landsbygden symboliseras av olika småbiotoper som kan vara stenmurar,
odlingsrösen, alléer och andra element som skapats genom
traditionellt jordbruk. Jordbruket har alltid haft stor
inverkan på landskapet och dess utseende. Idag går utvecklingen dock snarare mot ett mer storskaligt och
homogent odlingslandskap i takt med att jordbruket
intensiCieras och effektiviseras för att kunna ge en
hög produktion.

För att inte gå miste om värden och
funktioner
är
det
viktigt
att
planera
utvecklingen
av
landskapet
hållbart
för
att
samordna
olika
användningsområden
och
värna
om
resurser. Kompensationsåtgärder är metoder
som
ämnar
att
värna
om
de
värden
och
funktioner
som
Cinns
i
landskapet
genom
åtgärder
som
balanserar
landskapsvärden
som
förloras
vid
exploatering.
Att
sträva
efter
en
integration
av
olika
användningsområden
och
värden
kan
förklara
begreppet
mångfunktionalitet.
Begreppen kompensationsåtgärder
och
mångfunktionalitet
ligger
till
grund
för
denna
uppsats
som
har
som
mål
att
genom
teori
och
konkreta
exempel
undersöka
frågeställningen hur kompensationsåtgärder
kan
användas
i
ett
storskaligt
odlingslandskap
för
att
utveckla
mångfunktionalitet.
Syftet
är
att ge en bättre inblick och förståelse för vad kompensationsåtgärder är och hur de
kan
användas
i
strävan
efter
en
hållbar
utveckling.
Genom
litteraturstudier
utreds
innebörden
av
kompensationsåtgärder
och
mångfunktionalitet
samt
hur
dessa
begrepp
kopplas
till
den
ständiga
förändringsprocess
som
sker
i
landskapet.
Litteraturstudierna
resulterar
även
i
en
undersökning
av
exempel

svenska
kompensationsstrategier
utifrån
dess
möjligheter
att
utveckla
mångfunktionalitet
och
tillämpas
i
det
storskaliga
odlingslandskapet.
En
slutsats
som
förmedlas
i
uppsatsen
är
vikten
av
en
variation
av
landskapsvärden
som
integreras
för
att
utnyttja
de
ytor
som
Cinns
till
godo
i
landskapet
i
samband
med
dagens
samhällsförändringar.
Ett
konkret
exempel
som
kan
användas
för
att
svara

frågeställningen
är
strategin
att
anlägga
kreotoper.
Det
innebär
att
medvetet
anlägga
småbiotoper
genom
att
utnyttja
restytor
i
odlingslandskapet
för
att
bidra
med
funktioner
som
gynnar
människa
och
natur.

,

In
today’s
society,
the
landscape
has
an
important
part
to
satisfy
many
different
users
and
purposes.
The
habitats
of
Clora
and
fauna
beneCit
the
biodiversity
but
the
landscape
also
contains
historical,
cultural,
aesthetical
and
recreational
values
which
are
important
for
the
human.
In
the
countryside
this
great
diversity
of
values
can
be
symbolised
by
small
biotopes,
for
example
stonewalls,
cairns,
avenues
and
other
elements
created
through
traditional
agriculture.
Agriculture
has
always
had
a
great
impact
on
the
landscape
and
its
appearance.
However,
today
the
development
tends
to
go
towards
more
large-­‐scale
and
homogeneous
farmlands
as
the
agriculture
intensiCies
and
becomes
more
efCicient
to
give
a
higher
production.
If
we
don’t
want
to
loose
values
and
functions
it
is
important
to
plan
for
a
sustainable
development
of
the
landscape
to
coordinate
different
purposes
and
protect
the
resources.
Compensatory
measures
are
methods
that
aim
to
protect
the
values
and
functions
of
the
landscape
by
acts
which
balance
landscape
values
in
case
of
loss
by
exploitation.
To
strive
towards
an
integration
of
different
purposes
and
values
can
explain
the
concept
of
multi-­‐
functionality.
The
concepts
of
compensatory
measures
and
multi-­‐functionality
founds
the
basis
for
this
thesis
which
by
theory
and
actual
examples
aims
to
investigate
the
question
of
how
to
use
compensatory
measures
in
a
large-­scale
farmland
to
develop
multi-­functionality.
The
aim
is
to
give
a
better
insight
and
understanding
for
compensatory
measures
and
how
they
can
be
used,
striving
towards
a
sustainable
development.
Through
studies
of
literature
the
meanings
of
compensatory
measures
and
multi-­‐functionality
are
investigated
and
how
these
concepts
are
connected
to
the
constant
process
of
change
in
the
landscape.
The
studies
of
literature
also
results
in
an
investigation
of
examples
of
swedish
strategies
for
compensation
on
the
basis
of
their
possibilities
to
develop
multi-­‐functionality
and
become
adapted
to
the
large-­‐scale
farmland.
A
conclusion
that
is
expressed
in
the
thesis
is
the
importance
of
a
variety
of
landscape
values
which
are
integrated
to
make
the
most
of
the
areas
in
the
landscape
in
relation
to
the
changes
of
society
of
today.
An
actual
example
which
can
be
use
to
answer
the
question
of
issue
is
the
strategy
to
construct
creotopes.
This
means
to
deliberately
construct
small
biotopes
by
using
areas
which
can
not
be
used
for
cultivation
and
thereby
contribute
to
functions
which
will
beneCit
human
and
nature.

Main title:Kompensationsåtgärder
Subtitle:en strategi för att utveckla mångfunktionalitet i ett storskaligt odlingslandskap
Authors:Von Elern, Sofie
Supervisor:Nord, Jenny
Examiner:Skärbäck, Erik
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:kompensationsåtgärder, balanseringsprincipen, mångfunktionalitet, odlingslandskap, biotop, kreotop, landskapsvärden, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2488
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2488
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2013 14:17
Metadata Last Modified:03 Jul 2013 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics