Home About Browse Search
Svenska


Sunding, Anna, 2015. Långsiktig grönyteförvaltning i teori och praktik. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Urbana publika grönytor har idag allt högre krav på sig
att uppfylla en rad olika funktioner. Oförutsägbarheten i
klimatförändringar och föränderliga användningsmönster gör
att kraven på multifunktionalitet, långsiktighet och hållbarhet
ökar. Landskapsarkitekturen har en viktig roll i att komma med
innovativa lösningar på problemen, dock utgörs en stor del av
debatten fortfarande av hur designskedet kan skapa lösningar
Trots att förvaltaren har ansvar för stadens grönytor under
betydligt längre tid utgör förvaltningsskedet sällan fokus i
dessa frågor. Aktuell teori och litteratur ger en bild i frågan
men svarar inte på hur det faktiskt ser ut i praktiken.
Processen från design till skötselutförande är komplex och flera
olika yrkesroller är inblandade, vilket har betydande inverkan
på resultatet. Detta arbete syftar därför till att genom intervjuer
undersöka hur attityderna ser ut hos designers, förvaltare
och skötselarbetare i Sverige gällande att tänka och arbeta
långsiktigt med gröna ytor. Genom att undersöka litteratur
som behandlar ämnet jämförs både teori och praktik, och de
olika yrkesrollernas attityder för att se hur de sammanfaller
eller skiljer sig åt. Utifrån detta diskuteras vilken inverkan detta
får på möjligheten att arbeta långsiktigt. Utifrån intervjuerna
framgår att bara en av intervjupersonerna tycker att den har
möjlighet att arbeta långsiktigt. Den problematik som tas upp
av intervjupersonerna diskuteras utifrån ämnena; Attityd till
den egna rollen och möjligheten att arbeta långsiktig, Attityd
till andra instanser och processen som helhet, Ekonomiska
och administrativa förutsättningar, Estetiska värderingar,
Organisation och Kunskap och status.

,

Today urban public green spaces are facing a growing amount
of demands regarding which functions they can provide.
Climate change and changeable user patterns increase the
demands on multi-functionality, long term thinking and
sustainability. The field of landscape architecture constitutes
an important role in providing innovative solutions to these
issues, but so far the questions have been dominated by the
debate on landscape design and what solutions it can provide.
Despite the fact that managers are in charge of these spaces
for far longer periods of time, the management stage is rarely
considered as a crucial part of the solution. Current literature
and theories provides important aspects of the debate, but
the practical nature of the question requires that the field of
practice is included in the investigation.
The process from design to maintenance is complex and
several professional roles are involved, affecting the end
result. This thesis aims to investigate the attitudes of working
professionals in Sweden regarding the possibilities to think
and work with long term results in mind. By comparison with
current literature, theory and practise, as well as the attitudes
of the different professional roles towards each other and
the process from design to maintenance are investigated. The
interviews conclude that only one of six interviewees believes
they are able to work with long-term related issues at all. Further
issues discussed by the interviewees are Attitudes towards the
own professional role and the possibilities of working with
long term issues, Attitudes towards other professional roles
and the process as a whole, Economical and administrative
conditions and limitations, Aesthetic values, Organisation and
Knowledge and professional status.

Main title:Långsiktig grönyteförvaltning i teori och praktik
Authors:Sunding, Anna
Supervisor:Fors, Hanna and Delshammar, Tim
Examiner:Randrup, Thomas B and Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:long term, green space, management, maintenance
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5348
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5348
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 May 2016 09:42
Metadata Last Modified:18 May 2016 09:42

Repository Staff Only: item control page