Home About Browse Search
Svenska


Carlström, Emma, 2021. Ljus i mörker : ett gestaltningsförslag för Sigehults begravningsplats. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

Examensarbetet Ljus i mörker - Ett gestaltningsförslag för Sigelhults Begravningsplats är ett gestaltningsförslag till Sigelhults begravningsplats i Uddevalla kommun. Arbetet tar avstamp i en förfrågan från Uddevalla pastorats kyrkogårdsförvaltning om hjälp med en omgestaltning av entréområdet på begravningsplatsens västra del och arbetet undersöker hur kyrkogårdsförvaltningens önskemål för platsen kan mötas. Målet med arbetet var att ta fram ett gestaltningsförslag som möter platsens behov och ta fram en långsiktigt hållbar omgestaltning.

Arbetet gavs, utifrån författarens speciella intresse för ljus i utemiljöer, en särskild inriktning på ljus och behandlar frågan om hur en ljussättning kan stödja platsens gestaltning.

Arbetet behandlar frågan om begravningsplatsers funktion som grön plats generellt och vilka funktioner dessa platser ska ha i det offentliga rummet. En undersökning som tillämpas genom den praktiska gestaltningen.

Förstudien till gestaltningen är uppdelad i två delar och behandlar dels begravningsplatsen som kulturell plats och vilken funktion rummet ska bära för att möta behoven en besökare har. Arbetet tar sig an frågan om en omgestaltning av en befintlig plats, det undersökande arbetet stödjer sig mot referensstudier av befintliga begravningsplatser utifrån Carola Wingrens begrepp Passage landscape och Memory objects. Förstudien behandlar vidare hur platsens ljussättning kan se ut, och tar sig an frågan om hur ljus ska användas i gröna utomhusmiljöer samt hur ljus kan användas som element i en gestaltning.

Gestaltningsförslaget är resultatet av det undersökande arbetet och svaret på frågan om hur en omgestaltning av platsen i fråga kan göras. Arbetet landar i att frågan om platsidentitet är central för gestaltningslösningen. Gestaltningen visar hur de arkitektoniska elementen och rumsligheterna kan fungera som meningsbärare och hur ljussättningen kan användas som element för att stödja rumsgestaltningen.

,

The master theisis Light in the Dark - A design proposal for Sigelhult Cemetery is a design proposal for Sigelhult's cemetery in Uddevalla municipality. The work is based on a request from the Uddevalla pastorate's cemetery administration for help with a redesign of the entrance area on the western part of the cemetery and the work examines how the cemetery administration's wishes for the site can be met. The aim of the work was to produce a design proposal that meets the needs of the site and to produce a long-term sustainable redesign.

The work was given, based on the writers special interest in light in outdoor environments, a special focus on light and analyzes the question of how lighting can support the design of the place.

The theisis examines the question of the function of cemeteries as a green space in general and what functions these sites should have in the public space. A study applied through the practical design.

The feasibility study of the design is divided into two parts and treats the cemetery as a cultural place and what function the room should carry to meet the needs of a visitor. The work addresses the issue of a redesign of an existing site, the investigative work is based on reference studies of existing cemeteries based on Carola Wingren's concepts of Passage landscape and Memory objects. The feasibility study further investigate the lighting design of the site, and addresses the questions of the use of light in green outdoor environments and how light can be used as an element in a design.

The design proposal is the result of the investigative work and the answer to the question of how a redesign of the site in question can be done. The conclusion of the theisis is that the issue of site identity is central to the design solution. The design shows how the architectural elements and spatialities can function as meaning bearers and how the lighting can be used as elements to support the spatial design.

Main title:Ljus i mörker
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Sigehults begravningsplats
Authors:Carlström, Emma
Supervisor:Svensson, Jitka
Examiner:Gunnarsson, Allan and Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, begravningsplats, kyrkogård, platsidentitet, ljusdesign, environmenal lighting zones
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17368
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17368
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Nov 2021 08:56
Metadata Last Modified:17 Nov 2021 02:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics