Home About Browse Search
Svenska


Grudziecki, Justyna, 2014. Kännetecken för välutformade skolgårdar : med exempel från en grundskola i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

Syftet med detta kandidatexamensarbete är att få en bättre förståelse för hur man skapar en skolgård som stimulerar barns motoriska, kognitiva och sociala utveckling. Jag har studerat litteratur om barns lek samt fört egna undersökningar som bestått av observationer och
intervjuer på Montessoriskolan i Lund samt besök på referensplatser. Dessa studier har utgjort underlag till ett gestaltningsförslag för skolgården.
Jag har kommit fram till att en bra skolgård kännetecknas av en stor innehållsrikedom. En välutformad lekmiljö aktiverar barnens alla sinnen och tillåter kreativ lek på deras egna villkor. Det finns flera aspekter som bidrar till en god lekmiljö: rumsbildningar, naturinslag,
variationsrikedom och utmaning. Dessa kan ses som huvudingridienser som bör finnas med i gestaltningen av varje skolgård.

Denna kandidatuppsats består av två delar - en teoretisk del bestående av litteraturstudien och en praktisk del innehållande beskrivning av ett gestaltningsförslag som jag tagit fram för Montessoriskolan i Lund. Arbetet fokuserar kring elevernas lekvanor och beteendemönster samt beskriver hur lekmiljöns utformning kan stimulera barnens utveckling.

,

The purpose of this bachelor thesis it to gain a better understanding for designing a schoolyard that stimulates children’s physical, cognitive and social development. I have studied literature on children’s play and conducted my own surveys, consisting of interviews and observations at
the Montessori elementary school in Lund, as well as visits at various reference places.

I have come to the conclusion that a good schoolyard is characterized by a great variance. A well-designed play environment stimulates children’s senses and allow creative play on their own terms. There are several aspects that contribute to a good play environment: room formations, natural elements, variety in material and content and challenge. These can be seen as main ingredients that should be included in the design of every schoolyard.

This bachelor thesis is divided into two parts - a theoretical part consisting of a literature survey and a practical part containing a description of the design proposal that I have developed for the Montessori school in Lund. The thesis focuses on the pupils’ game habits and behavioral patterns, and describes how schoolyard’s design can stimulate children's development.

Main title:Kännetecken för välutformade skolgårdar
Subtitle:med exempel från en grundskola i Lund
Authors:Grudziecki, Justyna
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Larsson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skolgård, grundskola, utemiljö, lekmiljö, lekplats, utformning, design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3293
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3293
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2014 15:10
Metadata Last Modified:17 Jun 2014 15:10

Repository Staff Only: item control page