Home About Browse Search
Svenska


Palmqvist, Cajsa, 2018. Biologisk mångfald och tillgänglighet i och vid blå korridorer : hur arbetas det idag med aspekterna biologisk mångfald och tillgänglighet i samband med centrala vattendrag i svenska städer?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Arbetet tar avstamp i en litteraturstudie som berör biologisk mångfald och tillgänglighet med koppling till centrala vattendrag. Litteraturstudien hanterar varför dessa aspekter är viktiga samt vilka faktorer som påverkar de två. Den biologiska mångfalden utgår främst från landskapsnivå och olika typer av gestaltning som främjar aspekten. Tillgänglighet berör förmågan att ta sig till vattenkanten och kunna vistas där, samt förmåga att röra sig utmed vattnet. Vidare följer en fallstudie där tre städer: Norrköping, Malmö och Uppsala, har studerats på övergriplig och mer detaljerad nivå i sitt arbete med vattendrag i staden. De tre städerna har varsitt stort centralt vattendrag som belyses utifrån information från deras dokument som berör övergripande planering: översiktsplaner, grönplaner med mera. På liknande vis belyses därefter varsitt projekt för respektive stad, där insatser gjorts som påverkat biologisk mångfald och tillgänglighet i samband med förändring av ett vattendrag. Fallstudien mynnar ut i en diskussion där de båda aspekterna diskuteras utifrån informationen som inhämtats i litteraturstudien. Syftet är att läsaren ska få insyn i hur vattendragen, som ofta är en relativt outnyttjad resurs, kan tillvaratas och generera värden i staden, socialt och biologiskt.

,

This essay starts with a literature study about biodiversity and accessibility linked to central watercourses. The literature study addresses why these aspects are important as well as what factors affect the two. Biodiversity is primarily based on a landscape level and different types of designs that promote the aspect. Accessibility concerns the ability to reach the water's edge and be able to dwell there, as well as the ability to move along the water. Furthermore, a case study follows where three cities: Norrköping, Malmö and Uppsala have been studied at an overall and a more detailed level in their work with watercourses in the city. The three cities each have large central watercourses, which are studied on the basis of information from their documents that concern overall planning. In the same way, a specific project is studied for each city, where efforts have been made to influence biodiversity and accessibility connected to changes in and around a watercourse. The case study is followed by a discussion where the two aspects are discussed based on the information obtained in the literature study. The purpose is for the reader to gain insight about how watercourses, which is often a relatively untapped resource, can be utilized and generate values in the city, socially and biologically.

Main title:Biologisk mångfald och tillgänglighet i och vid blå korridorer
Subtitle:hur arbetas det idag med aspekterna biologisk mångfald och tillgänglighet i samband med centrala vattendrag i svenska städer?
Authors:Palmqvist, Cajsa
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biologisk mångfald, blue space, blå korridorer, tillgänglighet, planering, vatten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9851
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9851
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Oct 2018 07:48
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page