Home About Browse Search
Svenska


Nelly, Maria and Troell, Bim, 2021. Porträtt av svenska naturlandskap : en utforskande resa genom nationalparkernas rum från norr till söder. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
413MB

Abstract

Svaret på hur vi utforskar, läser, uppfattar och upplever landskap är mångfacetterat och bygger på vår
perceptuella uppfattning och kognitiva förmåga. Genom att ha ett öppet sinne kan man upptäcka de
många olika lager som ett landskap kan innehålla, en mångfald av värden och kvalitéer som initialt kanske
inte är uppenbara. Detta arbete fokuserar på estetiska kvalitéer som vi kan finna i landskap, främst de rumsliga
och visuella.
I arbetet har ett ramverk innehållande ett flertal dokumenterande metoder utvecklats och använts på
ett explorativt sätt för att identifiera och representera rumsliga och visuella kvalitéer i landskapsrum i
naturlandskap. Syftet har varit att använda metoder som skiljer sig åt i sitt utförande, för att dessa ska komplettera
varandra och ge en mer nyanserad bild av landskap. Metoderna baseras på konstnärliga och visuella arbetssätt.
Exkursioner till sex stycken av Sveriges nationalparker; Söderåsen, Store Mosse, Kosterhavet, Abisko, Muddus
och Färnebofjärden genomfördes under arbetets gång. Dessa agerade arenor för våra undersökningar och
valdes ut baserat på geografiskt läge och naturtyp för att ge arbetet en diversitet och spegla de olika uttryck
som kan tänkas finnas i vårt avlånga land.
En ökad förståelse för hur vi upplever landskap, och vilka metoder som kan användas för att dokumentera och
representera landskap på ett adekvat sätt i en mänsklig skala, kan i förlängningen leda till bättre analyser och
slutsatser kring vilka dessa värden och kvalitéer är. Vissa menar att skönheten ligger i betraktarens öga, andra
att skönheten finns inbäddat i objektet eller fenomenet i sig – oberoende av betraktaren. I naturlandskap
verkar det dock finnas en universalitet i svaret gällande vilka de estetiska värdena är. Vår perceptuella förmåga
och estetiska respons underbyggs ofta, både medvetet och omedvetet, av kunskap, vetenskap, känslor och
föreställningar. Evolutionen och vårt gemensamma arv visar sig också spela in. Genom att väga in och ta
hänsyn till allt detta bildar vi oss en uppfattning om vår omgivning. Arbetet visar att svaret på vilka de estetiska
kvalitéerna är beror på alla dessa faktorer, men också på vem du är och vad du har i din ryggsäck.

,

The answer to how we explore, read, perceive and, experience landscapes is multifaceted and are based
on our perceptual understanding and cognitive ability. By having an open mind, one can discover the
many different layers that a landscape can contain, and a diversity of values and qualities that may not
be obvious at first. This work focuses on aesthetic qualities that we can find in landscapes, mainly the spatial
and visual ones.
The work is based on a framework that consists of several methods for natural landscape documentation. These
been further developed and used in an exploratory way to identify and represent spatial and visual qualities
in landscape spaces. The purpose has been to use methods that differ in their design so that these complement
each other and give a more nuanced expression of the landscape. The methods are mainly based on artistic and
visual representation methods. Excursions to six Swedish National Parks were conducted between 14/5-11/9,
2020; Söderåsen, Store Mosse, Kosterhavet, Abisko, Muddus and, Färnebofjärden. These acted as arenas for our
surveys and were selected based on geographical location and landscape type to give the work diversity and
reflecting the different expressions that may exist in our elongated country.
An increased understanding of how we experience landscapes, and what methods can be used to document
and represent landscapes in an adequate way on a human scale, can in the long run lead to better analyzes
and conclusions about what these values and qualities are. Some believe that beauty lies in the eye of the
beholder, others believe that beauty is embedded in the object or phenomenon itself – independent of the
beholder. In natural landscapes, however, there seems to be a universality in the answer regarding what the
aesthetic values are. Our perceptual ability and aesthetic response are often supported, both consciously and
unconsciously, by knowledge, science, emotions, and imagination. Evolution and our common heritage also
prove to play a role. By weighing in and taking into account all this, we form an idea of our surroundings. The
work shows that the answer to what the aesthetic qualities are depends on all these factors, but also on who
you are and what you have in your backpack.

Main title:Porträtt av svenska naturlandskap
Subtitle:en utforskande resa genom nationalparkernas rum från norr till söder
Authors:Nelly, Maria and Troell, Bim
Supervisor:Larsson, Marie and Andersson, Marie
Examiner:Peterson, Anna and Dacke, Peter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:estetik, landskapsrum, nationalpark, naturlandskap, perception, uipplevelsevärden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17593
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17593
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Mar 2022 12:03
Metadata Last Modified:10 Mar 2022 02:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics