Home About Browse Search
Svenska


Vamborg, Isabella, 2014. Hur man utformar hälsofrämjande utemiljöer : med rehabiliteringsträdgårdar som förebild. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Breeding (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I dagens samhälle sker en förtätning av staden och det är ofta på bekostnad av grönytorna då det anses att de inte blir tillräckligt använda (Grahn, 1991, s. 6). Men det är samtidigt bevisat att man mår bättre av att vistas i naturen än bland bebyggelsen i staden. Speciellt stor effekt har naturen för återhämtning från stress (Sahlin, 2010, s. 29). Det behövs en förändring i inställningen till grönytor inom stadsplaneringen. Dessutom behöver allmänheten informeras om vilken effekt på hälsan som en regelbunden vistelse i en park eller naturområde kan ha. Om parken dessutom är designad efter erkända teorier för att vara hälsofrämjande och är anpassad för att uppfylla behov från olika målgrupper, kan den hälsogynnande effekten av vistelsen bli ännu större. Med hjälp av hälsofrämjande parker så kan man kanske förhindra att personer drabbas av stressrelaterade sjukdomar.
Jag har i den här uppsatsen undersökt hur det går att utforma grönytorna på ett sätt så att man tar tillvara på naturens läkande krafter. Uppsatsen är en litteraturstudie som inleds med några olika miljöpsykologiska teorier som har varit banbrytande i synen på naturen som hälsofrämjande och vad som händer när vi vistas i naturen. Nästa del handlar om terapiträdgårdar där man behandlar sjuka personer med hjälp av naturen, både som restorativ miljö och som utrymme för fysisk aktivitet, odling och andra trädgårdsaktiviteter. Därför beskrivs några terapiträdgårdar i Sverige och vilka principer som deras utemiljö är utformad efter. Syftet är att undersöka och diskutera om det finns möjlighet att använda samma principer för att skapa en restorativ offentlig miljö som allmänheten kan besöka för att få en återhämtningspaus i sin stressiga vardag. Vilken betydelse målgruppen har för vilken miljö vi bäst återhämtar oss i kommer också behandlas, då det oftast är friska personer som besöker en offentlig park medan det är personer som blivit diagnostiserade med en sjukdom som kommer till terapiträdgårdarna.

,

In today's society there is a densification of the town and it occurs often at the expense of green spaces when it is considered that they are not being used enough (Grahn, 1991, p. 6). But at the same time, it is proven that you feel better by staying in nature than among the buildings in the city. Especially great is the effect of nature for recovery from stress (Sahlin, 2010, p. 29). There is a need for a change in the approach to green space in urban planning. In addition, the public needs to be informed about the impact on health a regular stay in a park or natural area can have. If the park is designed on recognized theories to be health-enhancing and is tailored to meet the needs of different target groups, the health promoting effect from the visit can be even greater. With the help of health promoting parks one can perhaps prevent people from suffering from stress-related illnesses.
In this paper I have examined how to design green spaces in a manner that takes advantage of nature's healing powers. The paper is a literature review that starts with a few different environmental psychological theories that have been ground-breaking in the perception of nature as health promotion and what happens when we spend time in green spaces. The next part is dealing with healing gardens where people who are sick are treated by means of nature, both as recovery and as a space for physical activities, cultivation and other gardening activities. Some healing gardens in Sweden will be described and the principles after which their outdoor environment is designed. The aim is to examine and discuss whether it is possible to use the same principles to create a restorative public environment that the public can visit to get a recovering break from their stressful daily lives. The significance of the target group, for which environment best suited for recovering in will also be considered, because there are usually healthy people visiting a public park while it is people who have been diagnosed with a disease that comes to a healing garden.

Main title:Hur man utformar hälsofrämjande utemiljöer
Subtitle:med rehabiliteringsträdgårdar som förebild
Authors:Vamborg, Isabella
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Konijnendijk, Cecil
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)
Keywords:terapiträdgårdar, miljöpsykologi, restorativa utemiljöer, rehabilitering, hälsa, natur, park, Roger Ulrich, Patrik Grahn, Kaplan och Kaplan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3368
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3368
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Jun 2014 14:47
Metadata Last Modified:24 Jun 2014 14:47

Repository Staff Only: item control page